Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Δέκα συχνές ερωτήσεις για την ανάλωση κεφαλαίου και οι απαντήσεις τους

Του Γιάννη Σταματόπουλου

Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας του σχηματισμού του «Πίνακα φορολογηθέντων και αναλωθέντων κεφαλαίων» παραθέτουμε ακολούθως 10 ερωτήσεις που συχνά τίθενται από τους φορολογούμενους και τις αντίστοιχες απαντήσεις τους.

Συμπληρώστε στην ειδική εφαρμογή του Forin.gr εδώ τον Πίνακα Φορολογηθέντων και Αναλωθέντων Κεφαλαίων. Στην εφαρμογή αυτή σας παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση του πίνακα αυτού. Διαβάστε επίσης εδώ σχετικά με τη διαδικασία κάλυψης της διαφοράς μεταξύ συνολικού και τεκμαρτού εισοδήματος.

1. Συμπληρώνω πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου στο έντυπο Ε1;

Ο φορολογούμενος προκειμένου να επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου για την κάλυψη της συνολικής ετήσιας δαπάνης, αρκεί να συμπληρώσει τους κωδικούς 787 – 788 του πίνακα 6 «Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία – Ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη» του εντύπου Ε1. Για τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών, προϋπόθεση αλλά και υποχρέωση του φορολογούμενου αποτελεί η σύνταξη του αναλυτικού πίνακα φορολογηθέντων και αναλωθέντων κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης δε συνυποβάλλονται δικαιολογητικά, ωστόσο, ο πίνακας πρέπει να είναι διαθέσιμος, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για έλεγχο.

2. Υπάρχει χρονικός περιορισμός στα έτη τα οποία θα επικαλεστώ για ανάλωση κεφαλαίου;

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2238/1994, δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός για την κάλυψη των τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, συνεπώς για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος, μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσονδήποτε προηγούμενων ετών, εφόσον βέβαια είναι δυνατόν να διασταυρωθούν, με τα στοιχεία που τηρούνται στη Δ.Ο.Υ., οι σχετικοί ισχυρισμοί του φορολογούμενου. (Εγγ. 1103891/1942/Α0012/7-11-2008)

3. Μπορώ να πραγματοποιήσω ανάλωση κεφαλαίου από συγκεκριμένα έτη του παρελθόντος;

Όπως έχει γίνει δεκτό με το υπ’ αριθμ. 108172/1642/Α0012/25.10.2005 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, τα έτη που επικαλείται ο φορολογούμενος για ανάλωση κεφαλαίου πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους.

4. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δε δήλωσε απαλλαχθέντα ή φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο εισοδήματα που τώρα χρειάζεται να επικαλεστεί για την ανάλωση κεφαλαίου;

Ο φορολογούμενος, για την κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης του, μπορεί να χρησιμοποιήσει με τη μορφή κεφαλαίου προηγούμενων ετών ποσά τα οποία δε δήλωσε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εφόσον τα δηλώσει στο τελευταίο μη παραγεγραμμένο οικονομικό έτος. Σημειώνεται ότι στη συμπληρωματική δήλωση δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 δεδομένου ότι, με την παράλειψη στην αρχική δήλωση δεν παραβιάστηκε κάποια φορολογική διάταξη. (Εγγ. 1045025/856/Α0012/9-5-2007)

5. Τα εισοδήματα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο αναγράφονται πριν ή μετά το φόρο;

Τα εισοδήματα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο λαμβάνονται υπόψη μετά την αφαίρεση του φόρου που αναλογεί σε αυτά προκειμένου να συνυπολογιστεί μόνο το καθαρό ποσό που πράγματι είχε στη διάθεση του ο φορολογούμενος για να καλύψει τη διαφορά μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος.

6. Οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε. αφαιρούνται ανεξαρτήτως εφαρμογής των τεκμηρίων;

Η αφαίρεση των δαπανών που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε.  γίνεται έστω και αν ο φορολογούμενος εξαιρείται από αυτά (π.χ. ανάπηρος για τη δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου, που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, αγορά επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ., ειδικά διασκευασμένου από πρόσωπο με κινητική αναπηρία άνω του 67%) (Σχετ. Εγκ. ΠΟΛ. 1135/2010).

Κατ’ εξαίρεση, για τις χρήσεις 2008 και 2009 αφαιρούνται οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε. μόνο εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις περί εφαρμογής του τεκμηρίου (Ν. 3763/2009, Άρθρο 3 §  4).

7. Εάν δεν υπάρχουν τεκμήρια του άρθρου 16 για το φορολογούμενο σε μία χρήση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς ανάλωση το σύνολο των εισοδημάτων του έτους;

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δαπάνες του άρθρου 16 του ΚΦΕ ή αυτές που υπάρχουν είναι μικρότερες των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000), προκειμένου για συζύγους, κατά τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών θα αφαιρούνται ποσά που θα προσδιορίζονται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσης. Τα ποσά αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερα των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) αντίστοιχα. (Άρθρο 19 § 2 περ. ζ’ του Κ.Φ.Ε. - Σχετ. Εγκ. ΠΟΛ. 1135/2010)

8. Τι γίνεται στην περίπτωση που σε μία χρήση προκύπτει αρνητικό αποτέλεσμα;

Έστω φορολογούμενος σχηματίζει πίνακα για τη δήλωση του οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011) με τα παρακάτω στοιχεία, όπως αυτά έχουν συγκεντρωθεί απ’ τις ετήσιες δηλώσεις εισοδήματός του.

 

Δηλωθέντα εισοδήματα κ.λπ.

Συνολική ετήσια δαπάνη

Διαφορά

2008

23.000

12.000

11.000

2009

25.000

12.000

13.000

2010

25.000

30.000

?

Σύνολο

 

 

?

 

Το αλγεβρικό άθροισμα μεταφέρεται με την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος έχει πραγματοποιήσει ανάλωση κεφαλαίου κατά τη χρήση στην οποία προέκυψε συνολική ετήσια δαπάνη υψηλότερη από τα δηλωθέντα κ.λπ. εισοδήματα. Έτσι, για παράδειγμα, αν τη χρήση 2010, ο φορολογούμενος πραγματοποίησε ανάλωση κεφαλαίου ύψους 5.000 €, απομένουν προς ανάλωση κεφάλαια ύψους 19.000 €, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Δηλωθέντα εισοδήματα κ.λπ.

Συνολική ετήσια δαπάνη

Διαφορά

2008

23.000

12.000

11.000

2009

25.000

12.000

13.000

2010

25.000

30.000

-5.000

Σύνολο

 

 

19.000

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν πραγματοποίησε ανάλωση κεφαλαίου και φορολογήθηκε, κατά τη χρήση 2010, για το σύνολο της ετήσιας δαπάνης του, το προς ανάλωση κεφάλαιο για τη χρήση 2011 δεν είναι 19.000, αλλά 24.000, δηλαδή, το σύνολο των  κεφαλαίων που σχηματίστηκαν κατά τις χρήσεις 2008, 2009. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει λόγος να ληφθεί υπόψη το αρνητικό αλγεβρικό άθροισμα της χρήσης 2010 στην ανάλωση κεφαλαίου που θα επικαλεστεί ο φορολογούμενος τη χρήση 2011.

 

Δηλωθέντα εισοδήματα κ.λπ.

Συνολική ετήσια δαπάνη

Διαφορά

2008

23.000

12.000

11.000

2009

25.000

12.000

13.000

2010

25.000

30.000

0

Σύνολο

 

 

24.000

Όπως είναι φανερό, το ζήτημα της μεταφοράς του αρνητικού αλγεβρικού αθροίσματος ή μη στις επόμενες χρήσεις είναι ζήτημα πραγματικό και εξαρτάται από τον τρόπο που αντιμετώπισε ο φορολογούμενος στην αντίστοιχη χρήση τη διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος και του τεκμαρτού εισοδήματος του. Το γεγονός αυτό έχει ληφθεί υπόψη κατά τη δημιουργία της εφαρμογής του Forin.gr για το σχηματισμό του «Πίνακα φορολογηθέντων και αναλωθέντων κεφαλαίων».

9. Τι γίνεται σε περίπτωση που προκύπτει ζημιά σε μία χρήση

Στην περίπτωση που σε κάποια χρήση ο προσδιορισμός του εισοδήματος πραγματοποιηθεί με βάση τα τεκμήρια, η τυχόν προκύπτουσα ζημιά στη χρήση αυτή δε συμψηφίζεται με τα υπόλοιπα εισοδήματα ούτε μεταφέρεται σε επόμενες χρήσεις. Επομένως, κατά την ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, η ζημιά της χρήσης αυτής δε θα ληφθεί υπόψη. Θεωρείται, δηλαδή, για τη χρήση αυτή ότι δεν απομένει κεφάλαιο για ανάλωση (Εγγ. 1045929/856/Α0012/19.5.2005). Σημειώνεται ότι το συνεχόμενο δε χαλάει αν μεταξύ των 4 ετών υπάρχει έτος π.χ. με αρνητικό εισόδημα, αρκεί το τελικό αλγεβρικό άθροισμα να είναι θετικό.

10. Οι δαπάνες που καταβάλλονται για την απόκτηση των εσόδων της παρ. 2 του άρθρου 19 αφαιρούνται;

Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων της παρ. 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. τα μειώνει και το υπόλοιπο που προκύπτει είναι αυτό που περιορίζει ή καλύπτει τη συνολική ετήσια δαπάνη. Για παράδειγμα, τα έσοδα από την πώληση μετοχών ή ακινήτων πρέπει να είναι μειωμένα με το κόστος αγοράς τους αν είχαν αγοραστεί, ή με το φόρο δωρεάς αν είχαν αποκτηθεί από δωρεά.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το κόστος απόκτησης των εσόδων αυτών είχε ληφθεί υπόψη ως τεκμήριο κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκε και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού. Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος πουλάει τη χρήση 2010 ένα ακίνητο το οποίο είχε αγοράσει τη χρήση 2005 και επικαλείται το έσοδο από την πώληση του ακινήτου για την κάλυψη ή τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, θα πρέπει από το έσοδο της πώλησης να αφαιρέσει το κόστος αγοράς του ακινήτου, εκτός αν η αγορά του ακινήτου αποτέλεσε την χρήση 2005 που αγοράστηκε τεκμήριο και ο φορολογούμενος επικαλείται εκτός από το έσοδο της πώλησης και ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το έτος 2005.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

George D
George D
16/06/2013 18:04:11

Εξαιρετική δουλειά - σαφείς αναλύσεις και τοποθετήσεις.

Μαρία Παππά
Μαρία Παππά
16/05/2013 01:14:26

Πάρα πολύ καλή δουλειά!!!!! Πολύ χρήσιμη η βοηθειά σας πάνω στην ανάλωση κεφαλαίου!!!

Δημητρης
05/03/2013 17:14:06

ΜΠΡΑΒΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΠΜΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

GIOTA ZRL
17/09/2012 14:09:27

ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΕΓΚΥΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
22/07/2012 20:31:15

καταπληκτικη εφαρμογη!!

Giannis
16/07/2012 13:15:12

Παιδιά ποιο ήταν το τεκμήριο διαβίωσης το 2005 2006 2007 2008 2009 για τον έγγαμο?. Υπαρχει καμια σχετικη νομοθεσία? Δεν ξέρω τι να αφαιρέσω για αυτά τα έτη

Δηλ, αν έχω τη χρήση 2006 τεκμήριο αυτοκινητου 10000 και (αν ειναι σωστό) τεκμήριο εγγάμου 5000, τι θα βάλω στην ανάλωση το 10000 ή το 15000. Υπήρχε καταρχήν τέτοιο τεκμήριο τότε?

Manos
03/07/2012 17:38:39

Φυσικά και είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά.
Έχω μια απορία σχετικά με το 3. , το οποίο παραθέτω παρακάτω:
Μπορώ να πραγματοποιήσω ανάλωση κεφαλαίου από συγκεκριμένα έτη του παρελθόντος;

Όπως έχει γίνει δεκτό με το υπ’ αριθμ. 108172/1642/Α0012/25.10.2005 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, τα έτη που επικαλείται ο φορολογούμενος για ανάλωση κεφαλαίου πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους.

ΕΡΩΤΗΣΗ:
Τι σημαίνει , ...να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους...

Για τη δήλωση του οικονομικου 2012, μπορώ να κάνω ανάλωση μόνο από το έτος 1996;

giakum
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ
03/07/2012 01:06:26

Καλή δουλειά και με βολευει αφάνταστα.
Εχω όμως επιφύλαξη στο αν τα αρνητικα υπολοιπα δίνουν 0 ή
συμψηφίζονται με τα θετικα προκειμένου να βγει το τελικό
αλγεβρικό άθροισμα.
Αν και με βολεύει όπως όλους τους φορολογουμενους το πρώτο, έχω ακούσει για το έγγραφο 1085447/1986/Α0012/24-10-2006 βάσει του οποίου σε ΔΟΥ συμψήφισαν αρνητικες με θετικές χρήσεις, έχω το έγγραφο 1092330/1805/Α0012/23-11-2007 με απάντηση τύπου μαντειου των Δελφών που μάλλον καταλήγει στο ίδιο και 2 βιβλία που υποστηρίζουν την ίδια λογική και το 1 συγγράφουν 2 υπάλληλοι του υπ. οικονομικών.
Υπάρχει κάποιο καθαρό και πιο τελευταίο χρονολογικά έγγραφο που να στηρίζει την
άποψη ότι το αρνητικό υπόλοιπο κατά την άθροιση των υπολοίπων δεν λαμβάνεται υπ΄όψιν αν δεν πραγματοποιήσαμε ανάλωση κεφαλαίου στην συγκεκριμένη χρήση ?
Αν ναι θα ήθελα να το δω στις παραπάνω συχνές ερωτήσεις

νικη
02/07/2012 00:05:00

καλησπέρα, αρκετά κατατοπιστικό..
με τις αποδείξεις τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση;
Αν πραγματοποίησα αγορά 90.000€ το 2011 την οποία δικαιολογώ με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών ,ποιο το ποσό των αποδείξεων που θα προσκομίσω;;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ
21/06/2012 22:39:30

πάρα πολύ καλή δουλεία είναι ενα χρήσιμο εργαλείο για την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων

Γιάννης Κοντός
08/06/2012 16:59:34

Ευχαριστώ θερμά για την δωρεάν διάθεση αυτής της μοναδικής εφαρμογής!Επιστημονικά άρτια, εύχρηστη και απαραίτητη για τις φετινές δηλώσεις. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του forin.gr

Σμαράγδα Αλεκτωρίδη
05/06/2012 17:12:42

Βρε!!!! Μέσα στο μυαλό μου είστε!!!!????? Οι πληροφορίες ήταν ακριβώς αυτές που δεν βρίσκεις στα βιβλία όσο και αν ψάξεις!!!

ΧΡΥΣΑ ΡΑΠΤΗ
ΧΡΥΣΑ ΡΑΠΤΗ
02/06/2012 03:59:57

Ευχαριστώ για την βοήθεια

Γιώργος Καραγιάννης
Γιώργος Καραγιάννης
01/06/2012 15:31:06

Εξαιρετική δουλειά!Ευχαριστώ!

μιχαλης
31/05/2012 06:46:03

Συγχαρητήρια! ευχαριστώ

Άγγελος Ντρούγκας
Άγγελος Ντρούγκας
30/05/2012 20:27:11

Συγχαρητήρια!! Πολύ Καλή δουλειά κια πολύ χρήσιμο εργαλείο!!!

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΟΥ
29/05/2012 23:45:07

Πολυ καλη δουλεια. Ευχαριστουμε
και μια ερωτηση: Καπου διαβασα οτι για τον υπολογισμο της αναλωσης αφαιρειται και ο φορος που προκυπτει καθε ετος. Ισχυει??

Ρούσσος
27/05/2012 16:29:09

Ευχαριστούμε

Χ. ΣΕΤΙΑΝ
27/05/2012 02:50:44

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΥΓΕ.

ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
24/05/2012 04:23:18

Ειστε ,,ΚΑΠΛΑΝΙΑ''.Μπραβο σας.Με σωσατε.

Κώστας
23/05/2012 19:37:08

Μπράβο υπέροχη δουλεία. Η ενημέρωση σας είναι άριστη

ΖΩΗ ΑΝΔΡΟΝΟΓΛΟΥ
23/05/2012 16:16:52

ΥΠΕΡΟΧΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ