Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1035/2022 Όροι και διατυπώσεις για την εφαρμογή του άρθρου 60 του ν. 2960/2001 σχετικά με πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων εξ αποστάσεως

Αριθμ. Α.1035

ΦΕΚ B’ 1212/16.03.2022

Όροι και διατυπώσεις για την εφαρμογή του άρθρου 60 του ν. 2960/2001 σχετικά με πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων εξ αποστάσεως

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 6 του άρθρου 60 και των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 66 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265),

β) των άρθρων 2, 3, 4, 5, 5Α, 7, 11, 12, 13, 21, 28, 36, 38 και 47στ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (ν. 2859/2000, Α’ 248),

γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ.

δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ.1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού και

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1103/07-07-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι “άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator” ή “αδειών απλουστευμένων διαδικασιών”» (Β’ 2536).

3. Την υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29-01-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα» (Β’ 305).

4. Την υπ’ αρ. 15435/913/16-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του eΕΦΚΑ» (Β’ 1559).

5. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ.

α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Την υπό στοιχεία Α.1437/20-11-2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.)-Τήρηση Αρχείου» (Β’ 4443).

7. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020, (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των διατυπώσεων για την παραλαβή, καθώς και την αποστολή υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλκοολούχων προϊόντων, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος ή στο εσωτερικό της χώρας και αγοράζονται εξ αποστάσεως από πρόσωπο που δεν ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, ήτοι αγοράζονται από ιδιώτη, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός:

α) Των όρων και διατυπώσεων για την παραλαβή στο εσωτερικό της χώρας των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αλκοολούχων προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος και αγοράζονται εξ αποστάσεως από πρόσωπα που δεν ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, ήτοι από ιδιώτες και τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο εσωτερικό της χώρας άμεσα ή έμμεσα από τον πωλητή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 2960/2001,

β) της διαδικασίας επιβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα ως άνω υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αλκοολούχα προϊόντα που προορίζονται να παραδοθούν σε ιδιώτες και

γ) της διαδικασίας αποστολής σε άλλο κράτος μέλος αλκοολούχων προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα οποία έχει καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εσωτερικό της χώρας και της επιστροφής του φόρου αυτού στον αποστολέα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 60 του ν. 2960/2001.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αλκοολούχα προϊόντα»: τα αλκοολούχα προϊόντα του άρθρου 79 του ν. 2960/2001.

β) «πωλητής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αποστέλλει από άλλο κράτος μέλος, υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αλκοολούχα προϊόντα τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί στο άλλο κράτος μέλος, και τα οποία παραδίδονται στο εσωτερικό της χώρας σε πρόσωπα που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, ήτοι σε ιδιώτες.

γ) «αποστολέας»: ο πωλητής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποστέλλει σε άλλο κράτος μέλος, υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί στο εσωτερικό της χώρας και τα οποία παραδίδονται σε πρόσωπα που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

δ) «φορολογικός αντιπρόσωπος» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας και έχει οριστεί από τον πωλητή ως φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια του άρθρου 36 του ν. 2859/2000.

ε) «ιδιώτης» είναι το πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του εγγεγραμμένου παραλήπτη, είναι εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας, δεν ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και είναι ο τελικός παραλήπτης των αλκοολούχων προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας.

Άρθρο 2

Αρμόδιες Αρχές

1. Ως αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της άδειας του άρθρου 4 ορίζονται οι κατά τόπο αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων, βρίσκεται η έδρα του φορολογικού αντιπροσώπου.

2. Ως αρμόδιες αρχές για την υποβολή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) και την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης της παρ. 3 του άρθρου 6 και τον έλεγχο των παραδιδόμενων προϊόντων ορίζονται τα τελωνεία στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα παραλαμβάνονται από τον πωλητή ή τον φορολογικό αντιπρόσωπό του τα προϊόντα πριν την παράδοσή τους στους ιδιώτες, οριζόμενα εφεξής ως «Τελωνεία Ελέγχου».

3. Αρμόδια αρχή για την έκδοση της απόφασης επιστροφής του άρθρου 10, καθώς και για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί στο εσωτερικό της χώρας και τα οποία αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος, σε πρόσωπα που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, είναι το τελωνείο στο οποίο υποβλήθηκε η Δ.Ε.Φ.Κ. για τη βεβαίωση και την είσπραξη του φόρου αυτού, οριζόμενο εφεξής ως «Τελωνείο Επιστροφής».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ Ε.Φ.Κ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Άρθρο 3

Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ειδικής άδειας παραλαβής αλκοολούχων προϊόντων - Δικαιολογητικά

Για την αποστολή υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αλκοολούχων προϊόντων από άλλο κράτος μέλος, στο εσωτερικό της χώρας, ο πωλητής των προϊόντων ορίζει φορολογικό αντιπρόσωπο και οφείλει, πριν την αποστολή των αλκοολούχων προϊόντων να λάβει από την αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια ειδική άδεια ετήσιας χρονικής διάρκειας, για την παραλαβή και την παράδοση υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. αλκοολούχων προϊόντων σε ιδιώτες, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας παραλαβής ο πωλητής μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου υποβάλλει στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. Με την σχετική αίτηση συνυποβάλλονται, με εξαίρεση όσα η Τελωνειακή Αρχή υποχρεούται να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του φορολογικού αντιπροσώπου, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, του νόμιμου εκπροσώπου αυτού,

β) φορολογική ενημερότητα του φορολογικού αντιπροσώπου,

γ) πιστοποιητικό ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης του φορολογικού αντιπροσώπου από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους,

δ) βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.) του πωλητή και του φορολογικού αντιπροσώπου,

ε) υπεύθυνη δήλωση του φορολογικού αντιπροσώπου ότι:

1) δεν έχει καταδικαστεί, βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για παραβάσεις των σχετικών περί λαθρεμπορίας διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 119Α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 155 και επόμενα του ν. 2960/2001 και

2) δεν έχει καταδικαστεί, βάσει τελεσίδικης απόφασης διοικητικού ή και πολιτικού δικαστηρίου για οποιοδήποτε φορολογική και τελωνειακή παράβαση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1103/ 07-07-2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι “άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator” ή “αδειών απλουστευμένων διαδικασιών”» (Β’ 2536).

στ) εγγύηση (χρηματική ή τραπεζική) ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, ποσού ίσου με το σύνολο του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα παραδιδόμενα κατά το προηγούμενο έτος προϊόντα. Κατά το πρώτο έτος έκδοσης της ειδικής άδειας, η εγγύηση ή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να καλύπτει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα τα οποία κατά δήλωση του ενδιαφερόμενου πρόκειται να παραδοθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας.

Στην ως άνω αίτηση δηλώνονται οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα πραγματοποιείται η παραλαβή των αλκοολούχων προϊόντων από τον πωλητή μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου του, πριν την παράδοσή τους στον ιδιώτη καθώς και κατάλογος με τις κατηγορίες των προϊόντων που προτίθεται να παραλαμβάνει.

Άρθρο 4

Έλεγχος δικαιολογητικών - Χορήγηση ειδικής αδείας παραλαβής Αλκοολούχων Προϊόντων

1. Μετά την παραλαβή της αίτησης και προκειμένου για την αποδοχή αυτής, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια προβαίνει σε έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης αυτής και της πληρότητας των επισυναπτομένων σε αυτήν δικαιολογητικών.

2. Αν από τον έλεγχο της παρ. 1 διαπιστωθεί ότι εκλείπουν στοιχεία, πέραν όσων η ίδια υποχρεούται να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν προβαίνει στην εξέταση της αίτησης μέχρι την προσκόμιση των συμπληρωματικών στοιχείων. Τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά προσκομίζονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του αιτούντος και ως ημερομηνία αποδοχής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής τους.

3. Κατόπιν εξέτασης της αίτησης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της ακρίβειας των όσων δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση της περ.

ε) του άρθρου 3, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης, εκδίδει την σχετική ειδική άδεια παραλαβής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.

4. Η ειδική άδεια αποστέλλεται στον αιτούντα, με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Σε περίπτωση που η αίτηση για την έκδοση της ειδικής άδειας πρόκειται να απορριφθεί, αποστέλλεται έγγραφη ενημέρωση στον αιτούντα με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τους λόγους απόρριψης της αίτησης, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’45) μπορεί να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης. Η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του αιτούντος ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης, εκδίδει και κοινοποιεί στον αιτούντα την απόφασή της.

6. Η ειδική άδεια εκδίδεται σε τρία αντίτυπα το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την αποδοχή της αίτησης, εκ των οποίων ένα τηρείται στο αρχείο της Τελωνειακής Περιφέρειας, ένα παραδίδεται στον αιτούντα και ένα αποστέλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου.

7. Οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στα στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη στην έκδοση της ειδικής άδειας παραλαβής ή κατόπιν της έκδοσης αυτής, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των προϊόντων, γνωστοποιείται, άμεσα και το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, εγγράφως, από το δικαιούχο της έγκρισης πρόσωπο στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

Άρθρο 5

Ανανέωση - Τροποποίηση και Ανάκληση της ειδικής άδειας παραλαβής Αλκοολούχων Προϊόντων

1. Η ειδική άδεια παραλαβής υπόκειται σε ετήσια ανανέωση, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου προσώπου, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, με την εκ νέου υποβολή των δικαιολογητικών των περ. β), γ), δ), ε) και στ) του άρθρου

3. Για την ανανέωση της ειδικής άδειας και τον έλεγχο της πλήρωσης των όρων της εγγύησης ή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες ζητούν από τα αρμόδια τελωνεία ελέγχου να υποβάλουν στοιχεία αναφορικά με τις ποσότητες που παρελήφθησαν το προηγούμενο έτος, το ύψος του καταβληθέντος ειδικού φόρου κατανάλωσης και την ύπαρξη εκκρεμοτήτων που αφορούν στο προηγούμενο έτος ως προς την καταβολή του Ε.Φ.Κ. Μετά τον σχετικό έλεγχο από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες, εκδίδεται απόφαση ανανέωσης της ειδικής άδειας σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 4.

2. Η ειδική άδεια τροποποιείται, κατόπιν οποιασδήποτε αλλαγής των στοιχείων, βάσει των οποίων εκδόθηκε.

3. Η απόφαση της ειδικής άδειας παραλαβής του άρθρου 4 ανακαλείται:

α) κατόπιν αίτησης του δικαιούχου της άδειας παραλαβής,

β) σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εξέλειπαν, μερικά ή ολικά, οι προϋποθέσεις, στις οποίες βασίστηκε η έκδοση της ειδικής άδειας παραλαβής,

γ) σε περιπτώσεις σοβαρών ή επανειλημμένων, εκ μέρους του δικαιούχου της έγκρισης, παραβάσεων της παρούσας, καθώς και σε περίπτωση που βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης καταδικαστεί για λαθρεμπορία ή βάσει τελεσίδικης απόφασης διοικητικού ή και πολιτικού δικαστηρίου καταδικαστεί για οποιοδήποτε φορολογική και τελωνειακή παράβαση των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της ανωτέρω υπό στοιχεία ΠΟΛ.1103/07-07-2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και

δ) σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας παραλαβής. Η ανάκληση, επάγεται τα έννομα αποτελέσματα της από την επομένη της κοινοποίησής της στον ενδιαφερόμενο για την περ. α).

Όταν συντρέχουν οι λόγοι της περ. β), η ανάκληση επάγεται τα έννομα αποτελέσματα της, αναδρομικά, από τη χρονική στιγμή έκδοσης της άδειας παραλαβής.

Για τις περ. γ) και δ), η ανάκληση επάγεται έννομα αποτελέσματα, από την χρονική στιγμή που συντελέστηκαν τα γεγονότα, βάσει των οποίων συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των εν λόγω περιπτώσεων ή εφόσον δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από τη χρονική στιγμή διαπίστωσης των γεγονότων αυτών.

Άρθρο 6

Διαδικασία παραλαβής υποκείμενων σε ΕΦΚ αλκοολούχων προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας και παράδοσης σε ιδιώτες - Υπόχρεος καταβολής ΕΦΚ.

1. Τα αλκοολούχα προϊόντα που αποστέλλονται στο εσωτερικό της χώρας, συνοδεύονται από παραστατικό διακίνησης στο οποίο αναγράφεται «εξ αποστάσεως πωλήσεις βάσει του άρθρου 36 της Οδηγίας 2008/118» και παραλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις που έχουν δηλωθεί στην αίτηση του άρθρου

3. Ο πωλητής που κατ’εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 2859/2000, έχει λάβει Α.Φ.Μ. στη χώρα μας, μέσω φορολογικού αντιπροσώπου, εκδίδει φορολογικό στοιχείο στο οποίο αναγράφεται «εξ αποστάσεως πωλήσεις βάσει του άρθρου 36 της Οδηγίας 2008/118».

2. Ο πωλητής μέσω του φορολογικού αντιπρόσωπου αυτού υποχρεούται πριν από κάθε παραλαβή και σε κάθε περίπτωση την προηγούμενη ημέρα της άφιξης των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας να υποβάλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου Δήλωση Ειδοποίησης Παραλαβής.

Στη δήλωση ειδοποίησης παραλαβής περιλαμβάνονται τα στοιχεία της συγκεκριμένης διακίνησης (είδος και περιγραφή προϊόντων και ποσότητες αυτών, εκφρασμένη σε φορολογικές μονάδες), σύμφωνα με τα διαθέσιμα εμπορικά έγγραφα, καθώς και η αναμενόμενη ημερομηνία παραλαβής, ο τρόπος μεταφοράς, τα στοιχεία του μεταφορέα και του μεταφορικού μέσου και ο τόπος παραλαβής των προϊόντων, ήτοι οι εγκαταστάσεις του δικαιούχου, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ. Αν μεσολαβεί ημέρα αργίας, η δήλωση υποβάλλεται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Το τελωνείο ελέγχου, με βάση την Δήλωση Παραλαβής, αποφασίζει αν θα προβεί, σε έλεγχο των συγκεκριμένων διακινήσεων ή στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου κατά την παραλαβή των προϊόντων, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων. Για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων το τελωνείο ελέγχου δύναται, εφόσον απαιτείται, να ζητήσει τη συνδρομή των αρμόδιων κατά τόπον ΕΛ.Υ.Τ.

3. Ο πωλητής, υποχρεούται να υποβάλει μέσω του φορολογικού του αντιπροσώπου τη Δ.Ε.Φ.Κ., και να καταβάλει τον Ε.Φ.Κ., τον Φ.Π.Α. και τις λοιπές επιβαρύνσεις την ημέρα της άφιξης των προϊόντων στις εγκαταστάσεις του ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αν μεσολαβεί ημέρα αργίας, η δήλωση υποβάλλεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

4. Με τη Δ.Ε.Φ.Κ. πέραν των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποστηρικτικών εγγράφων συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά και κατ’εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1437/20-112019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, τα φορολογικά στοιχεία για την πώληση των προϊόντων σε ιδιώτες.

5. Το τελωνείο ελέγχου, με βάση κριτήρια επικινδυνότητας, αποφασίζει αν θα προβεί, σε φυσικό έλεγχο των προϊόντων, πριν την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων.

6. Η παράδοση των αλκοολούχων προϊόντων στον ιδιώτη τελικό παραλήπτη των αλκοολούχων προϊόντων πραγματοποιείται μετά την καταβολή των ως άνω φορολογικών επιβαρύνσεων.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις πωλητή - Έλεγχοι

1. Ο πωλητής οφείλει μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου του:

α) Να τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή ειδικό βιβλίο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσας, στο οποίο καταχωρίζονται, μεταξύ άλλων, στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες των προϊόντων που παραλαμβάνει εκφρασμένες σε φορολογικές μονάδες και τους τελικούς παραλήπτες στους οποίους παραδίδονται τα προϊόντα. Αντί του βιβλίου αυτού μπορεί να γίνεται χρήση της λογιστικής αποθήκης που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251), υπό την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε αυτή όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσας,

β) να προβαίνει, μόλις περατωθεί η διακίνηση των προϊόντων που παραλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην αίτηση του άρθρου 3, στην καταχώρησή τους στο ως άνω ειδικό βιβλίο,

γ) για οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στα στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη στην έκδοση της ειδικής άδειας παραλαβής ή κατόπιν της έκδοσης αυτής να ενημερώνει την αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 4,

δ) να δέχεται και να διευκολύνει οποιονδήποτε έλεγχο των Τελωνειακών Αρχών και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις αυτών,

ε) να εκπληρώνει τις δηλωτικές του υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. κατ’εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36 και 38 του ν. 2859/2000.

2. Τουλάχιστον μια φορά το έτος πραγματοποιείται από το τελωνείο ελέγχου φυσικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις παραλαβής αλκοολούχων προϊόντων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση του άρθρου 3 και λογιστικός έλεγχος βάσει των τηρούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο της περ.

α) της παρ. 1, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Άρθρο 8

Αποστολή αλκοολούχων προϊόντων σε άλλο κράτος μέλος υποχρεώσεις αποστολέα

Στην περίπτωση πώλησης και αποστολής από το εσωτερικό της χώρας, σε πρόσωπα, εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του εγγεγραμμένου παραλήπτη και δεν ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αλκοολούχων προϊόντων, τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί στο εσωτερικό της χώρας, ο αποστολέας των προϊόντων αυτών, οφείλει, πλέον των διαδικασιών και διατυπώσεων που ορίζει το εκάστοτε κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου πρόκειται να παραδοθούν τα προϊόντα:

α) να τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με τις αποστολές των αλκοολούχων προϊόντων σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας. Αντί του βιβλίου αυτού μπορεί να γίνεται χρήση της λογιστικής αποθήκης που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251), υπό την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε αυτή όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του ως άνω παραστήματος.

β) να δέχεται και να διευκολύνει οποιονδήποτε έλεγχο των Τελωνειακών Αρχών και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις αυτών.

Άρθρο 9

Διαδικασία επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωση

1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο εσωτερικό της χώρας επιστρέφεται στον αποστολέα των προϊόντων εφόσον είναι το πρόσωπο που κατέβαλε τον φόρο αυτό, με την υποβολή του κατά περίπτωση σχετικού τελωνειακού παραστατικού Δ.Ε.Φ.Κ. ή Ε.Δ.Ε. εισαγωγής. Για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ο αποστολέας υποβάλλει, ανά ημερολογιακό τρίμηνο στο αρμόδιο τελωνείο επιστροφής αίτηση επιστροφής, η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη και γίνεται αποδεκτή εφόσον υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο που η σχετική αίτηση επιστροφής αφορά.

Στην υποβαλλόμενη αίτηση περιλαμβάνονται: - Η πλήρης επωνυμία του αποστολέα και η ταχυδρομική διεύθυνση εγκατάστασης αυτού. - Ο αριθμός φορολογικού μητρώου. - Ο αριθμός ειδικού φόρου κατανάλωσης εγκεκριμένου αποθηκευτή, εγγεγραμμένου ή περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη, εφόσον υφίσταται. - Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, προκειμένου για νομικά πρόσωπα. - Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email). - Το αιτούμενο ποσό επιστροφής Ε.Φ.Κ..

2. Με την ως άνω σχετική αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Κατάσταση σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα VI, στην οποία αναγράφονται:

αα) ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (MRN) των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. ή των Διασαφήσεων Εισαγωγής με τις οποίες τα αλκοολούχα προϊόντα τέθηκαν σε ανάλωση και καταβλήθηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης με τις αντίστοιχες ποσότητες των αλκοολούχων προϊόντων εκφρασμένες σε φορολογικές μονάδες, τα τιμολόγια και οι ποσότητες, των αλκοολούχων προϊόντων που απεστάλησαν και παραδόθηκαν σε άλλα κράτη μέλη, εκφρασμένες και σε φορολογικές μονάδες καθώς και τα στοιχεία των αγοραστών στα άλλα κράτη μέλη. Στην κατάσταση αναγράφεται και ο αριθμός του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων της οικείας περιόδου στην οποία είναι καταχωρισμένη η συγκεκριμένη συναλλαγή, στις περιπτώσεις όπου υφίσταται σχετική δηλωτική υποχρέωση υποβολής των πινάκων αυτών,

β) αντίγραφα των τιμολογίων καθώς και το τραπεζικό αποδεικτικό των συναλλαγών,

γ) φορολογική ενημερότητα,

δ) ασφαλιστική ενημερότητα, όταν το προς επιστροφή πόσο υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ,

ε) αποδεικτικό στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού πίστωσης του ποσού της επιστροφής όπου αναγράφεται η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού. Όταν το δικαιούχο πρόσωπο αιτείται μεταφορά ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα του εξωτερικού, στο σχετικό αποδεικτικό περιλαμβάνεται επιπλέον ο κωδικός BIC (SWIFT) της Τράπεζας του εξωτερικού,

στ) σχετικό έγγραφο της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που παραδόθηκαν τα προϊόντα, με το οποίο να βεβαιώνεται η καταβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο άλλο κράτος μέλος,

3. Για την αποδοχή της αίτησης της παρ. 1, το αρμόδιο Τελωνείο επιστροφής ελέγχει την πληρότητα αυτής, τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά της παρ. 2 καθώς και το εμπρόθεσμο της υποβολής της.

Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής ως προς τα απαιτούμενα για την έκδοση της απόφασης επιστροφής στοιχεία και δικαιολογητικά, το τελωνείο επιστροφής ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αιτούντα για τη συμπληρωματική προσκόμιση αυτών εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισής τους, ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως και ομοίως με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περί της μη αποδοχής της αίτησης.

4. Το τελωνείο επιστροφής ολοκληρώνει, αμελλητί, τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποδοχή ή μη της αίτησης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αυτής με την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής ως προς τα απαιτούμενα για την έκδοση της απόφασης επιστροφής στοιχεία και δικαιολογητικά, ημερομηνία αποδοχής της αίτησης ορίζεται η ημερομηνία παραλαβής των στοιχείων και δικαιολογητικών αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, το τελωνείο επιστροφής γνωστοποιεί εγγράφως και με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αιτούντα την αποδοχή ή μη της αίτησης του. Σε περίπτωση που πρόκειται να υπάρξει απόρριψη της αίτησης, ο αιτών έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’45) να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής προς τούτο έγγραφης πρόσκλησης του τελωνείου επιστροφής, η οποία γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Για τις αιτήσεις - δηλώσεις, οι οποίες γίνονται αποδεκτές, το αρμόδιο τελωνείο επιστροφής προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της παρ. 2 προκειμένου να επιβεβαιωθεί το αιτούμενο ποσό επιστροφής. Το αρμόδιο τελωνείο επιστροφής δύναται να προβαίνει σε επιβεβαίωση στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής του σχετικού εγγράφου της περ. στ) της παρ. 2.

Άρθρο 10

Απόφαση επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης Επιστροφή και συμψηφισμός ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης

1. Το αρμόδιο τελωνείο επιστροφής μετά την ολοκλήρωση των σχετικών, σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 9, ελέγχων, εξετάζει εάν υφίστανται τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές από το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο.

Αν διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται οφειλές, εκδίδεται απόφαση επιστροφής του Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος VII της παρούσας και η επιστροφή του Ε.Φ.Κ. πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/2901-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα» (Β’ 305).

2. Εφόσον το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο έχει τελωνειακές, φορολογικές, ασφαλιστικές οφειλές, πρώτα διενεργείται συμψηφισμός του προς επιστροφή ποσού με τυχόν οφειλόμενα ποσά του προς:

α) τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’90) και

β) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 (Α’ 85), τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 30 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και την υπ’ αρ. 15435/913/ 16-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του eΕΦΚΑ» (Β’ 1559) και ακολούθως, εφόσον μετά το συμψηφισμό με τυχόν ανωτέρω οφειλόμενα ποσά, προκύπτει υπολειπόμενο ποσό, αυτό καταβάλλεται στο δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο σύμφωνα τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 11

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!