Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Ε. 2020/2022 Διευκρινίσεις αναφορικά με την επέκταση υποχρέωσης καταβολής περιβαλλοντικού τέλους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ Γ’
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Παυλίδης,
Τηλέφωνο : 210 6987 406,
210 6987 504
E-Mail : finexcis@aade.gr
ddtheka@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΠΝΔ46ΜΠ3Ζ-ΘΩΗ

Αθήνα, 24-02-2022

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2020

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του νόμου 4890/2022 (ΦΕΚ Α’ 23) «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες, φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας” (A’ 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» - Τροποποίηση των Ε.2114/20.7.2020 και Ε.2125/31.7.2020 εγκυκλίων Διοικητή ΑΑΔΕ - Παροχή οδηγιών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του νόμου 4890/2022 (ΦΕΚ Α’ 23) «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες, φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας” (A’ 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»., την τροποποίηση των Ε.2114/20.7.2020 και Ε.2125/31.7.2020 εγκυκλίων Διοικητή ΑΑΔΕ και παροχή σχετικών οδηγιών εφαρμογής.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13, με τις οποίες επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος στα επιβατικά αυτοκίνητα, της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν.2960/01, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Εuro 5b και στα φορτηγά αυτοκίνητα των περ. β', γ', ε' της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν.2960/01 και τις μεταχειρισμένες βάσεις αυτών, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων και Εuro 5b.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις αφορούν τους εισαγωγείς – εμπόρους μεταχειρισμένων οχημάτων και τις τελωνειακές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες θα εφαρμόσουν τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Σκοπός της παρούσας είναι η ενημέρωση αφενός των επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή ή απόκτηση από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ μεταχειρισμένων οχημάτων και αφετέρου η ενημέρωση των τελωνειακών αρχών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Αναλυτικότερα:

Ι. Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν.4890/2022 (ΦΕΚ Α'23) «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες, φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας” (A’ 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ως άνω νόμου τροποποιούνται:

α) η περ. αβ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) ως προς τις κατηγορίες επιβατικών αυτοκινήτων, υπόχρεων για την καταβολή περιβαλλοντικού τέλους, και

β) η περ. αβ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) ως προς τις κατηγορίες φορτηγών αυτοκινήτων, υπόχρεων για την καταβολή περιβαλλοντικού τέλους

και επεκτείνεται η επιβολή περιβαλλοντικού τέλος ταξινόμησης ύψους 1.000 ευρώ

  • για τα επιβατικά αυτοκίνητα, της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν.2960/01, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Εuro 5b (πλέον αυτών που υπάγονται σε Euro 5a), όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ` αρ. 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 και στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ` αρ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008, καθώς και
  • για τα φορτηγά αυτοκίνητα των περ. β', γ', ε' της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν.2960/01 και τις μεταχειρισμένες βάσεις αυτών, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων και Εuro 5b, (πλέον αυτών που υπάγονται σε Euro 5a), όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ` αρ. 715/2007 της 20ης Ιουνίου 2007 (L 171) και στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ` αρ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008 (L 199),

Επιπλέον, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4890/2022 δεν καταλαμβάνονται από την υποχρέωση καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους της περ. αβ’ της παρ. 1 και της περ. αβ’ της παρ. 2 του άρθρου 5, όπως αυτή τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος, τα οχήματα τα οποία υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5b, για τα οποία έχουν υποβληθεί έως και την 1η Μαρτίου 2022 δήλωση άφιξης οχήματος (Δ.Α.Ο.) ή δηλωτικά εισαγωγής.

ΙΙ. Κατά τα λοιπά, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα:

1. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), εξαιρούνται από το περιβαλλοντικό τέλος τα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των τριάντα (30) ετών, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν αποκλειστικά ως αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος.

2. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 (Α’ 142):

α) Ως προς τον χρόνο γένεσης της υποχρέωσης καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους, καθώς και τον χρόνο που αυτό καθίσταται απαιτητό για τα ως άνω οχήματα, ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του ν. 2960/2001 (Α` 265) για το τέλος ταξινόμησης.

β) Ως προς την πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή του περιβαλλοντικού τέλους, ισχύουν αναλογικά όσα προβλέπονται για τo τέλος ταξινόμησης και συνεπώς:

  • δεν επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος σε οχήματα που παραλαμβάνονται με πλήρη απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, βάσει των ισχυουσών διατάξεων (οχήματα που παραλαμβάνονται από ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μετοικούντες, Διεθνείς Οργανισμούς, Πρεσβείες,κ.λπ.),
  • επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος σε οχήματα για τα οποία προβλέπεται, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, σε ποσοστό, ανάλογο με το οφειλόμενο ποσό του τέλους ταξινόμησης (οχήματα που παραλαμβάνονται από ΑΜΕΑ, πολύτεκνους,κ.λπ.).

3. Σύμφωνα με την παρ. 5 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.2 του άρθρου 21 του ν.4736/20 (Α 200), δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους για:

  • τα μεμονωμένα οχήματα ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ), όπως αυτά μετατρέπονται ή κατασκευάζονται σύμφωνα με τις υποπερ.αα) καιββ) της περ. α` του άρθρου 2 της υπ` αρ. 33692/2202/5.11.2014 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β` 3134)
  • τα οχήματα που περιέρχονται σε κατάσχεση ή δέσμευση ή ακινητοποίηση ή ανεύρεση ή εγκατάλειψη και καθίστανται αντικείμενο διαχείρισης δημοσίου υλικού,
  • οχήματα, τα οποία επαναταξινομούνται με απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης βάσει της παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α' 265)

ΙΙΙ. Επιπλέον, ως προς την διαδικασία είσπραξης του περιβαλλοντικού τέλους, επισημαίνεται ότι, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην αρ. Ε.2114/23-07-2020 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Ως εκ τούτου εξακολουθεί να ισχύει η ίδια χειροκίνητη διαδικασία, όπως έχει καταγραφεί στην ως άνω εγκύκλιο, εφόσον διαπιστωθεί ότι πρόκειται για αυτοκίνητο όχημα Euro 5b για το οποίο έχει υποβληθεί δήλωση άφιξης οχήματος (Δ.Α.Ο.) ή δηλωτικό εισαγωγής, από τις 2 Μαρτίου 2022 και έπειτα.

Ωστόσο υπογραμμίζονται για ενημέρωση και εφαρμογή, οι κάτωθι αλλαγές/προσθήκες ως προς τους κωδικούς μηχανογράφησης (662, 663, 666, 667), κατά τη συμπλήρωση στο κατά περίπτωση σχετικό παραστατικό, ΕΔΕ ή ΔΕΦΚ, κατά τη διαδικασία είσπραξης του περιβαλλοντικού τέλους.

Κωδ. μηχανογράφησης 662:

662 Περιβαλλοντικό
τέλος χίλια ευρώ
(1.000) για οχήματα Εuro 5a
και Euro 5b
1.000 € 1110610001
(Έκτακτο
περιβαλλοντικό τέλος
οχημάτων)

Κωδ. μηχανογράφησης 663:

663 Περιβαλλοντικό
τέλος για οχήματα
Εuro 5a και Euro
5b
(Ατελώς)
1.000€ (Ατελώς) 1110610001 (Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος οχημάτων)

Κωδ. Μηχανογράφησης 666:

666 Περιβαλλοντικό τέλος για οχήματα Euro 5a και Euro 5b/ μερική απαλλαγή (οφειλόμενο και καταβαλλόμενο ποσό) Το ποσό που αναλογεί, βάσει του αντίστοιχου ποσοστού του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης και οφείλεται 1110610001 (Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος οχημάτων)

Κωδ. Μηχανογράφησης 667:

667 Περιβαλλοντικό τέλος για οχήματα Euro 5a και Euro 5b / μερική απαλλαγή (ατελώς) Το ποσό που αναλογεί βάσει του αντίστοιχου ποσοστού του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης το οποίο δεν βεβαιώνεται και δεν οφείλεται [ποσό για το οποίο χορηγείται μερική απαλλαγή (ατελώς)] 1110610001 (Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος οχημάτων)

ΙV. Επιπλέον και σε συνέχεια της αρ. Ε.2125/31-07-2020 εγκυκλίου Διοικητή της ΑΑΔΕ, το Κεφ. ΙΙΙ. ΚΩΔΙΚΟΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τροποποιείται, μόνο ως προς την περιγραφή των κωδικών 1003, 1009 και 1017, με την προσθήκη της καταβολής περιβαλλοντικού τέλους ύψους 1000 Ευρώ, για τα επιβατικά αυτοκίνητα και για τα φορτηγά αυτοκίνητα μόνο των περ. β', γ', ε' (μέχρι 3,5 τόνους) της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν.2960/01 και τις μεταχειρισμένες βάσεις αυτών, που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών Euro 5b, ήτοι:

Κωδικός Περιγραφή
1003 (Προσαύξηση ΤΤ 100% + Περιβαλλοντικό τέλος 1000 € για Euro 5b) Που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6 και EURO 5b, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως προς την πρώτη ταξινόμηση, έως και 31.8.2015, ή τις προδιαγραφές των σειρών Β2 ή C (EEV) της Οδηγίας 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro V, ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτής. Επιπλέον καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ύψους 1000 ευρώ για αυτά που υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Εuro 5b.
1009
Προσαύξηση
ΤΤ 30% + Περιβαλλοντικό
τέλος 1000 €
για Euro 5b) 
Φορτηγά αυτοκίνητα και οι βάσεις τους που υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών EURO 5b και EURO V. Επιπλέον καταβολή περιβαλλοντικού τέλους  ύψους 1000 ευρώ για αυτά που υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Εuro 5b.
1017
(Προσαύξηση
ΤΤ 30%+
Περιβαλλοντικό
Τέλος 1.000 €) 
Φορτηγά αυτοκίνητα και οι βάσεις τους που υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5a. Επιπλέον καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ύψους 1000 Ευρώ, για αυτά που υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5a και Euro 5b.

V. Κατόπιν των ανωτέρω, εφίσταται η προσοχή στις τελωνειακές αρχές, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του κοινοποιούμενου νόμου και ειδικότερα, στα πλαίσια των ελέγχων τόσο κατά τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, όσο και των εκ των υστέρων ελέγχων, όπως διασφαλίσουν την ορθή είσπραξη του οφειλόμενου περιβαλλοντικού τέλους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!