Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1261/2021 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων

Αριθμ. Α. 1261

ΦΕΚ B' 6389/31.12.2021

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων καθώς και του τρόπου υποβολής της δήλωσης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 17-31 του ν. 1676/1986 «Καθορισμός των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων.» (Α’ 204).

β) του άρθρου πεντηκοστού εβδόμου του ν. 4839/2021, «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού cονid19» (Α’ 181)

γ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

δ) του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και ιδίως των άρθρων 6, 18, 19 και 20.

ε)των άρθρων 81 έως και 86 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό», (Α’ 143).

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859ΕΞ2020/ 23-10-2020, απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», (Β’ 4738).

ζ) της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372) και ειδικότερα την περ. 10 του άρθρου 2 αυτής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. Α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

4. Την ανάγκη επικαιροποίησης του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης καταβολής του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων, ειδικά μετά και τη θέσπιση των διατάξεων του άρθρου πεντηκοστού εβδόμου του ν. 4839/2021.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

1. Επανακαθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων, όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης.

2. Η δήλωση καταβολής του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr). Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας λειτουργίας της, η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Με τη δήλωση συνυποβάλλεται το προβλεπόμενο στις διατάξεις του αρ. 20 του ν. 1676/1986, έγγραφο, βάσει του οποίου προκύπτει η αξία της πράξης, προκειμένου για τον υπολογισμό του φόρου.

4. Για την εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση ή μη υποβολή της δήλωσης καθώς και γενικά για τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!