Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μητρώο

ΠΟΛ. 1196/12-7-2002 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΑΥΟ 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 (ΦΕΚ 193/Β') περί υποχρεωτικής χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασιών απόδοσής του

Αρ. Πρωτ.: 1060171/1527/ΔΜ

ΠΟΛ: 1196/12-7-2002

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΑΥΟ 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 (ΦΕΚ 193/Β') περί υποχρεωτικής χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασιών απόδοσής του».

Σε συνέχεια της 1053083/1351/ΔΜ/ΠΟΛ 1184/21-6-2002 εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της 1040439/972/ΔΜ/9-5-2002 (ΦΕΚ 625/Β') Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της εν λόγω Απόφασης διαμορφώθηκε για την ορθότερη νομοτεχνική της διατύπωση ως εξής:

«Στα ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, που είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, ανεξάρτητα του αριθμού των εγκαταστάσεων που διαθέτουν εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 η φράση «δήλωσης φορολογίας εισοδήματος» αντικαταστάθηκε από τη φράση «όλων των φορολογικών δηλώσεων και εντύπων», για το λόγο ότι η διάταξη αυτή δεν αφορά μόνο την χορήγηση ΑΦΜ στους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αλλά περιλαμβάνει όλες τις δηλώσεις του ν. 2238/94 (π.χ. Δήλωση Φ.Μ.Υ., Δήλωση μεταβίβασης μετοχών, κ.λπ.).

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 προστέθηκε μετά τη φράση «άδεια ικανότητας οδήγησης» η φράση «και άδεια κυκλοφορίας όλων» για την επέκταση της υποχρεωτικής χορήγησης ΑΦΜ και στα πρόσωπα τα οποία αποκτούν άδεια κυκλοφορίας και για οχήματα και για σκάφη. Κατά συνέπεια επιτυγχάνεται η υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ σε όλους όσους κατέχουν άδεια ικανότητας οδήγησης καθώς και άδεια κυκλοφορίας παντός τύπου οχήματος και σκάφους.

4. Στην παρ. 10 του άρθρου 2 διαγράφηκε η φράση «εφόσον δεν διαθέτουν ΑΦΜ στη χώρα της κατοικίας ή της έδρας τους ή δεν τον έχουν γνωστοποιήσει στο Ελληνικό Δημόσιο» για το λόγο ότι η παλαιά διάταξη δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αφού είναι αδύνατη η καταχώρηση του ΑΦΜ της χώρας προέλευσης των αλλοδαπών προσώπων στο μηχανογραφικό σύστημα TAXIS, το οποίο δεν εισάγει ΑΦΜ παρά μόνο εκδίδει.

5. Η παρ. 2 του άρθρου 3 για την καλύτερη συντακτική της διατύπωση διαμορφώθηκε ως εξής: «Σε όλα τα φορολογικά στοιχεία, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις και τα ισοζύγια, όπως αυτά κατά περίπτωση ορίζονται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις του KB Σ (Π.Δ. 186/1992)».

6. Στήν παρ. 3 του άρθρου 3 προστέθηκε η φράση «και βεβαιώσεις» για εναρμόνιση με όλες τις φορολογικές διατάξεις.

7. Στην παρ. 7 του άρθρου 3 προστέθηκε η φράση «και σκαφών» και η φράση «υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» αντικαταστάθηκε από τη φράση «κατά περίπτωση αρχές», για λόγους αφενός εναρμόνισης με το άρθρο 2 της απόφασης και αφετέρου διεύρυνσης των αρμοδίων υπηρεσιών που χορηγούν τις σχετικές άδειες.

8. Στην παρ. 1 του άρθρου 5

α) στην περίπτωση (α) στη φράση «πατέρα και μητέρας» διαγράφηκε η λέξη «και», προστέθηκε η φράση «πατρικό επώνυμο και όνομα», προς αποσαφήνισης της αρχικής διάταξης καθώς το πατρικό επώνυμο της μητέρας αποτελεί ένα από τα πλέον προσδιοριστικά στοιχεία για κάθε φυσικό πρόσωπο.

Η νέα διάταξη επομένως διαμορφώνεται ως εξής: «Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου ήτοι, επώνυμο, όνομα, "επώνυμο και όνομα πατέρα, πατρικό επώνυμο και όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης στην Ελλάδα ή χώρα γέννησης στο εξωτερικό».

β) στην περίπτωση (δ) διαγράφηκε η φράση «και αλληλογραφίας του» δεδομένου ότι η διεύθυνση αλληλογραφίας έχει πλέον ενσωματωθεί μηχανογραφικά στη διεύθυνση κατοικίας και διαμορφώθηκε ως ακολούθως: «Η' πλήρης διεύθυνση κατοικίας του».

9. Με την παρ. 3 του άρθρου 7 καθίσταται πλέον αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη χορήγηση ΑΦΜ και στις υπό ίδρυση Α.Ε., η Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή της έδρας του ιδρυτή τους.

10. Η περίπτωση (γ) του άρθρου 10 καταργήθηκε.

Δεν θεωρείται πλέον εκπρόθεσμη η υποβολή της σχετικής δήλωσης από τα πρόσωπα της παρ. 9 του άρθρου 2 της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 (ΦΕΚ 193/Β') όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών 1081369/2857/ΔΜ/10-10-1999 (ΦΕΚ 2001/Β') και δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.

Η ισχύς των αναφερομένων διατάξεων αρχίζει από τις 21-5-2002, ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Διευθύντρια Μαρία Νασιοπούλου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!