Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1093958/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1093958

ΦΕΚ B’ 5018/27.10.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη μετονομασία της Διεύθυνσης Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων Τμημάτων αυτής, τον τρόπο λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ. και τη συμπλήρωση δια- τάξεων λοιπών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Ιωαννίνων, Άρτας, Μεσολογγίου και Αγρινίου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ

ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. ββ’, γγ’και δδ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

δ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90),

ε) του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130),

στ) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 35, 38, 42, 46 και 47 αυτής.

2. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/ 06-07-2016 (Β’ 2108) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Το υπό στοιχεία Δ.ΕΛ ΙΑ 1081512 ΕΞ 2021/23-09-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχων.

5. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από:

α) 07/10/2021, της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.),

β) 11 και 18/10/2021 (δύο (2), του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ. και

γ) 14/10/2021, της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Γ’ - Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Διαμοιραζόμενων Πληροφοριών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δεδομένων (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.).

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών, «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την ανάγκη:

α) μετονομασίας της Διεύθυνσης Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.) της Γ.Δ.Φ.Δ. και συμπλήρωσης των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Δ’- Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών και των επιχειρησιακών στόχων αυτής, προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπρόθεσμη καταβολή επιστροφών, καθώς και την ανάγκη ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Γ’- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών της ίδιας Διεύθυνσης, για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130),

β) ανακαθορισμού του τρόπου λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ. για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του,

γ) συμπλήρωσης των διατάξεων λοιπών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, για την αποσαφήνιση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και

δ) ανακαθορισμού της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, Άρτας, Αγρινίου και Μεσολογγίου για την καλύτερη δυνατή και ποιοτική εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την προστασία και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασιζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738) απόφαση, ως κατωτέρω:

1.- Μετονομάζουμε τη «Διεύθυνση Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.)» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) σε «Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών (Δ.Ε.Ε.)», ανακαθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους, καθώς και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γ’- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών και του Τμήματος Δ’ - Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών αυτής και ειδικότερα αντικαθιστούμε:

α) στο άρθρο 35 «Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)» την υποπαρ. α’ της παρ. 2, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

«2.- Η Γ.Δ.Φ.Δ. διαρθρώνεται στις κατωτέρω Υπηρεσίες, ως εξής:

α) Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) (αα) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.) (ββ) Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) (γγ) Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών (Δ.Ε.Ε.) (δδ) Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Α.Φ.) (εε) Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) (στστ) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (Δ.Ε.Φ.Κ. & Π.) (ζζ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.)»

β) στο άρθρο 38 «Διεύθυνση Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.)» τον τίτλο αυτού, ως κατωτέρω:

«Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών (Δ.Ε.Ε.)».

2.- Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε το άρθρο 38 αυτής, ως κατωτέρω:

α) στην παρ. 1 αυτού, προσθέτουμε υποπαρ. (ε), η οποία έπεται της υποπαρ. (δ), ως εξής:

«(ε) Η διασφάλιση της εμπρόθεσμης καταβολής επιστροφών μέσω της αποτελεσματικής εποπτείας και συντονισμού των αρμόδιων για τις επιστροφές υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ. και Ελεγκτικά Κέντρα) και η σύνταξη μηνιαίων αναφορών προς τη Διοίκηση».

β) στην παρ. 3 αυτού:

αα) στην υποπαρ. III. «Τμήμα Γ’- Επιχειρησιακού Σχε- διασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών», αντικαθιστούμε την περ. (θ), ως εξής:

«(θ) Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και των συμβεβαιωμένων οφειλών προς τρίτους, με τον έλεγχο της πληρότητας των εισηγήσεων των Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων φορολογικών Υπηρεσιών, πλην της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, για τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και η μέριμνα για την υπογραφή των οικείων αποφάσεων από τον Διοικητή.»

ββ) στην υποπαρ. IV. «Τμήμα Δ’ - Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών», ως εξής:

i) στην υποπερ. (δδ) της περ. (α) αυτής απαλείφουμε τη λέξη φόρου και διαμορφώνουμε την περίπτωση αυτή, ως κατωτέρω:

«(α) Η παρακολούθηση:

αα) της λογιστικής των Ελεγκτικών Κέντρων και των

Δ.Ο.Υ., σχετικά με τα δημόσια έσοδα και η παροχή οδηγιών για την τακτοποίηση των λογιστικών εκκρεμοτήτων,

ββ) της μηνιαίας πορείας των εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού και η έγγραφη ενημέρωση της υπηρεσιακής ηγεσίας και του Διοικητή,

γγ) των ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών των εσόδων, που διενεργούνται από φορείς πλην των Δ.Ο.Υ. και της ορθής απόδοσης αυτών,

δδ) των διαδικασιών των επιστροφών».

ii) προσθέτουμε νέα περ. (γ1), η οποία έπεται της περ. (γ), ως κατωτέρω:

«(γ1) Η εποπτεία, ο συντονισμός, η καθοδήγηση και παροχή κατευθύνσεων προς τις Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ. και Ελεγκτικά Κέντρα) που είναι αρμόδιες για τις επιστροφές που χαρακτηρίζονται με την ένδειξη «άμεση επιστροφή», συμπεριλαμβανομένων και αυτών με την ένδειξη «με ειδοποίηση», η υποβολή προτάσεων για δράσεις και συνέργειες και η αντιμετώπιση τυχόν σχετικών ζητημάτων που ανακύπτουν, με στόχο την εμπρόθεσμη καταβολή των ως άνω επιστροφών.»

3.- Στο άρθρο 42 «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.)» αριθμούμε την υφιστάμενη παράγραφο με τον αριθμό 1 και προσθέτουμε νέα παρ. 2, η οποία έπεται αυτής, και το άρθρο 42 διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

«1.- Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) είναι οι κάτωθι:

Η γραμματειακή υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ. και η υποστήριξη αυτού στην άσκηση του έργου του, ως εξής: (α) στην κατάρτιση και στην:

αα) παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Δι- εύθυνσης,

ββ) υποβολή της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.), (β) στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, στην παρακολούθηση της πορείας επίτευξής τους και στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γ.Δ.Φ.Δ., (γ) στη μελέτη των υπηρεσιακών αναγκών των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Δ. και των αιτημάτων αυτών, στη σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης, οργανωτικά θέματα και εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών της, καθώς και για τη διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών της Γ.Δ.Φ.Δ. και την εξασφάλιση επαρκών πόρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η λειτουργικότητα των Υπηρεσιών της. (δ) στην ορθή κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού δαπανών μεταξύ των Υπηρεσιών της, (ε) στη διασφάλιση της συνεργασίας των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Δ. με τις λοιπές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., όπου αυτό απαιτείται, για την επίτευξη των σκοπών αυτής, (στ) στη μελέτη και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης, στην απλούστευση των διαδικασιών και στη βελτίωση των παρεχόμενων φορολογικών υπηρεσιών, (ζ) στην παρακολούθηση των κάθε είδους δράσεων των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Δ. που απορρέουν από συμφωνίες της χώρας με θεσμούς της Ε.Ε. και με Διεθνείς Οργανισμούς, (η) στην παροχή κατευθύνσεων σε Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Δ. για τη διασφάλιση της εναρμόνισης των διοικητικών εγγράφων, με στόχο την επίτευξη της ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής του νομικού πλαισίου, (θ) στη μέριμνα για την:

αα) παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των Υπη- ρεσιών της Κ.Υ., των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) και των λοιπών Ε.Α.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. για την εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, παρακολούθηση της έγκαιρης εφαρμογής αυτών, συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων, που αφορούν στην πορεία των διαδικασιών εκκαθάρισης των αρχείων αυτών, καθώς και για την έγκαιρη σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης Οργάνωσης,

ββ) καταγραφή και την απλούστευση των εντύπων, καθώς και την απλούστευση των διαδικασιών, αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Δ.,

γγ) συγκέντρωση των αιτημάτων των Φ.Π., σχετικά με την αναγκαιότητα εκτύπωσης εντύπων, την υποβολή του συνολικού αιτήματος εκτύπωσης αυτών, αρμοδίως, καθώς και για την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων αυτών, (ι) στην έγκριση των εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούν οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης, στην αξιολόγηση των απαιτήσεων που προτείνονται από αυτές, στη διαπίστωση της επιχειρησιακής και της νομοθετικής συνέπειας των απαιτήσεων αυτών και στην ιεράρχησή τους.

2.- Το Α.Τ.Υ. για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων του, μπορεί να λειτουργήσει σε φυλακές εργασίας (βάρδιες), με την απαιτούμενη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο θα εργάζεται τακτικά ή/και υπερωριακά και κατά τις ημέρες αργιών, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.».

4.- Στο άρθρο 46 «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)» προσθέτουμε νέα παρ. 5, η οποία έπεται της παρ. 4, ως κατωτέρω:

«5.- Τα όργανα του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, έχουν όλες τις υποχρεώσεις των Δ.Ο.Υ. που απορρέουν από τις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού (ν. 4270/2014), καθώς και από τις ισχύουσες διατάξεις του π.δ. 16/1989.».

5.- Στο άρθρο 47 «Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)» προσθέτουμε νέα παρ. 5, η οποία έπεται της παρ. 4, ως κατωτέρω:

«5.- Τα όργανα του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, έχουν όλες τις υποχρεώσεις των Δ.Ο.Υ. που απορρέουν από τις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού (ν.4270/2014), καθώς και από τις ισχύουσες διατάξεις του π.δ. 16/1989.».

Β.1.- Από 03/11/2021:

α) Μεταφέρουμε την κατά τόπον αρμοδιότητα των Τοπικών Κοινοτήτων Αγνάντων και Κτιστάδων της Δημοτικής Κοινότητας Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, από τη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, Α’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Άρτας, Α’-Β’ τάξεως.

β) Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων «Ελέγχων» και του Τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, Α’ τάξεως, κατά το μέρος που αφορούν στις αρμοδιότητες του ελέγχου και του δικαστικού, για υποθέσεις αυτής που σχετίζονται με την κατά τόπον αρμοδιότητα των ως άνω Τοπικών Κοινοτήτων, θα ασκούνται από τα Τμήματα «Ελέγχων» και από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», αντίστοιχα, της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, Α’ τάξεως.

γ) Για ταμειακά βεβαιωμένες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές και για εκτελεστούς τίτλους που αποκτήθηκαν κατά Κ.Φ.Δ., καθώς και για εντολές ελέγχου, που αφορούν σε υποθέσεις της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, Α’ τάξεως, που σχετίζονται με την κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής που μεταφέρεται στη Δ.Ο.Υ. Άρτας, Α’-Β’ τάξεως, με την υποπερ. α’ της παρούσας περίπτωσης (πλην του επανελέγχου με συμπληρωματικά στοιχεία, που θα προκύψουν μετά την 03/11/2021, για τις οποίες διενεργήθηκε αρχικός έλεγχος από αυτήν, ο οποίος ασκείται από τη Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, Α’ τάξεως), που εκδόθηκαν, μέχρι και την 02/11/2021 και για εντολές ελέγχου που εκδίδονται, κατ’ εφαρμογή της υποπερ. Α.9 της περ. 12 του Πίνακα του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β’ 2743) απόφασης, οι αρμοδιότητες επιδίωξης είσπραξης της οφειλής (πλην των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών), διενέργειας φορολογικού ελέγχου, έκδοσης των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, βεβαίωσης των φόρων, των τελών, των εισφορών, των προστίμων και των λοιπών επιβαρύνσεων, λήψης διασφαλιστικών μέτρων, παρα- λαβής, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των ενδικοφανών προσφυγών, με αίτημα την επανεξέταση των καταλογιστικών πράξεων, στα πλαίσια της ειδικής διοικητικής διαδικασίας από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, της εκπροσώπησης στα δικαστήρια, της νομικής υποστήριξης που σχετίζεται με τις ανωτέρω υποθέσεις, και εν γένει κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής διοικητικές πράξεις, συνεχίζουν να ασκούνται από τα Τμήματα «Ελέγχων» και από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων.

2.- Από 10/11/2021, μεταφέρουμε την κατά τόπον αρμοδιότητα των κατωτέρω Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αγρινίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, από τη Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου στη Δ.Ο.Υ. Αγρινίου:

α) Αγγελοκάστρου, Κλεισορρευμάτων και Λυσιμαχείας της Δημοτικής Ενότητας Αγγελοκάστρου,

β) Ματαράγκας, Άνω Κερασόβου, Γραμματικούς, Ζευγαρακίου, Κάτω Κερασόβου και Παππαδατών της Δημοτικής Κοινότητας Αρακύνθου και

γ) Αγίου Ανδρέου, Ακρών (Λιθοβουνίου), Γαβαλούς, Δαφνιά, Κάτω Μακρινούς, Καψοράχης (Παλαιοχωρίου), Μακρινούς, Μεσαρίστης, Ποταμούλας Μεσολογγίου και Τριχωνίου της Δημοτικής Κοινότητας Μακρύνειας.

Γ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ή ορίζεται η «Διεύθυνση Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.)» της Γ.Δ.Φ.Δ., εφεξής νοείται η «Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών (Δ.Ε.Ε.)» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738), απόφαση.

Ε. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!