Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Δ 1087498 ΕΞ 2021 Περί των υπηρεσιών, των φορέων και των προσώπων που διενεργούν μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ΄- ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπάκα
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Url : www.aade.gr

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1087498 ΕΞ 2021

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: «Περί των υπηρεσιών, των φορέων και των προσώπων που διενεργούν μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους».

Σχετ.: Το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1002838 ΕΞ 2020/10.1.2020 έγγραφό μας, το οποίο επισυνάπτεται.

Περίληψη

Με το παρόν επικαιροποιείται το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1002838 ΕΞ 2020/10.1.2020 όμοιο έγγραφό μας, ύστερα από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4781/2021 (Α’ 31) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις», με τις οποίες, μεταξύ των άλλων, καταργήθηκε η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και συστάθηκε το Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών. Περαιτέρω, στο παρόν επαναλαμβάνονται και τα κυριότερα σημεία του προαναφερομένου εγγράφου μας, με την αναγκαία προσαρμογή στις διατάξεις του ν. 4781/2021, όπου τούτο ήταν απαραίτητο.

Σκοπός της έκδοσης του παρόντος είναι η ενημέρωση των υπαλλήλων των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και των ενδιαφερόμενων πολιτών για τις υπηρεσίες, τους φορείς και τα πρόσωπα, που διενεργούν μεταφράσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1191.

1. Σχετικά με το παραπάνω σε περίληψη θέμα, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 479 «Καταργούμενες διατάξεις» του «Μέρους Η’Τελικές και μεταβατικές διατάξεις» του ν. 4781/2021 (Α’ 31) καταργήθηκε η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 150 του «Υποκεφαλαίου Ζ’Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών» του «Κεφαλαίου Γ’Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας και Υπηρεσίες Υπαγόμενες σε Αυτόν» του «Μέρους Α’“Οργάνωση Υπουργείου Εξωτερικών”» του ίδιου νόμου καθορίσθηκε η διαδικασία επίσημης μετάφρασης εγγράφων ιδιωτών από πιστοποιημένους μεταφραστές, στα πρότυπα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών.

2. Ύστερα από τα προαναφερθέντα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1191, οι μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους, διενεργούνται, από υπηρεσίες, φορείς και πρόσωπα, ως κατωτέρω:

α) Τους Πιστοποιημένους Μεταφραστές (https://metafraseis.services.gov.gr/ ή https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/metaphraseis), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 145 έως 150 του Υποκεφαλαίου Ζ’ του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Α’ του ν. 4781/2021.

β) Τις Έμμισθες και Άμισθες προξενικές αρχές της Ελλάδος, οι οποίες ασκούν στην περιφέρειά τους και καθήκοντα διοικητικής φύσεως, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η διενέργεια μεταφράσεων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαρ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 299 του «Κεφαλαίου Β’Προξενικές Αρχές» του «Μέρους Β' Εξωτερική Υπηρεσία» του ν. 4781/2021 και του άρθρου 307 του ίδιου νόμου, αντίστοιχα. Ειδικότερα, στην περίπτωση των Έμμισθων προξενικών αρχών, οι μεταφράσεις διενεργούνται από έμμισθο προξενικό υπάλληλο (δηλαδή μόνιμο υπάλληλο ή συμβασιούχο αορίστου ή ορισμένου χρόνου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2949/2001 (Α’ 243).

γ) Τους δικηγόρους, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαρ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), σύμφωνα με τις οποίες, στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων «Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε».

δ) Τους πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατά τα αναφερόμενα στο αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1002838 ΕΞ 2020/10.1.2020 έγγραφό μας.

ε) Τα πρόσωπα που, σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), είναι εξουσιοδοτημένα να πραγματοποιούν μεταφράσεις δημοσίων εγγράφων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 «Απλούστευση άλλων διατυπώσεων που αφορούν μεταφράσεις» του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1191, σύμφωνα με τις οποίες «Η επικυρωμένη μετάφραση από πρόσωπο που, σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, είναι εξουσιοδοτημένο να πραγματοποιεί τέτοιες μεταφράσεις είναι αποδεκτή σε όλα τα κράτη μέλη».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, «Δεν απαιτείται μετάφραση όταν:

α) το δημόσιο έγγραφο έχει συνταχθεί στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται το έγγραφο αυτό ….. ή

β) ένα δημόσιο έγγραφο που αφορά τη γέννηση, το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή, τον θάνατο, τον γάμο (συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης), την καταχωρισμένη συμβίωση (συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης), την κατοικία και/ή διαμονή, και το λευκό ποινικό μητρώο συνοδεύεται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, από πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο εφόσον η αρχή στην οποία υποβάλλεται το έγγραφο κρίνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο επαρκούν για την επεξεργασία του δημόσιου εγγράφου».

3. Για τη διενέργεια μεταφράσεων από συμβολαιογράφους, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Πρώτου του Μέρους Πρώτου του ν. 2830/2000 (Α’ 96), σύμφωνα με τις οποίες «Ο συμβολαιογράφος μπορεί να μεταφράζει με ευθύνη του στην ελληνική γλώσσα έγγραφα συνταγμένα σε ξένη γλώσσα, τα οποία του προσκομίζονται και είναι χρήσιμα για την κατάρτιση μιας από τις αναφερόμενες πράξεις, θεωρώντας τα για την πραγματοποίηση της μετάφρασης και για την ακρίβειά τους.»

4. Για τις λοιπές περιπτώσεις μεταφράσεων αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να διενεργηθούν από τις υπηρεσίες, τους φορείς και τα πρόσωπα, που περιλαμβάνονται στην παρ. 2 του παρόντος εγγράφου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθ. ΑΠΦ: 770/ΑΣ2657/ΣΗΔΕ:70495/11.12.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ε3 Διοικητικών & Δικαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, που σας κοινοποιήθηκε με το αριθ. Δ.ΟΡΓ. Δ 1008736 ΕΞ 2019/18.1.2019 έγγραφό μας, σύμφωνα με το οποίο «Στις περιπτώσεις Εμμίσθων προξενικών αρχών που δεν υφίσταται μόνιμος υπάλληλος ή συμβασιούχος που να έχει δικαίωμα μεταφράσεως από την επίσημη γλώσσα του κράτους υποδοχής στην ελληνική γλώσσα γίνονται δεκτές μεταφράσεις για χρήση στην χώρα υποδοχής ή για ιδιωτική χρήση από ορκωτούς μεταφραστές του κράτους υποδοχής, την υπογραφή των οποίων επικυρώνει σύμφωνα με το άρθρο 2 Α2 του ΠΔ 16/2014 η ελληνική προξενική αρχή. Εάν για την συγκεκριμένη γλώσσα του κράτους υποδοχής δεν υφίσταται μεταφραστής στην Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ (σημείωση: πλέον Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών), τότε εκ των πραγμάτων, η μετάφραση αυτή θα μπορούσε να γίνει δεκτή και από τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, εφόσον δεν υφίσταται ούτε δικηγόρος ούτε πτυχιούχος μεταφραστής που να γνωρίζει την γλώσσα αυτή».

5. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, για τα οποία διενεργείται η μετάφραση, πρέπει να προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ κατά τα διεθνή νόμιμα [(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191, Κανονισμός (ΕΕ) 650/2012, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση)], σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του προαναφερθέντος αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1002838 ΕΞ 2020/10.1.2020 εγγράφου μας και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, κατά τις διατάξεις του 4ου εδ. της περίπτ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύουν.

6. Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου όλοι οι υπάλληλοι αυτών για την ορθή εφαρμογή του.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΉ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!