Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Α. 1181/2021 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα προϊόντα μπύρας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124).

Α. 1181/2021

ΦΕΚ B’ 3811/17.08.2021

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα προϊόντα μπύρας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις:

α) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), και ειδικότερα των άρθρων 56, 62, 63, 64, 86, 87, 109 και 110,

β) του άρθρου 47 του ν. 4818/2021 (A΄ 124),

γ) της υπό στοιχεία Α.1437/20.11.2019 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση Αρχείου» (Β΄ 4443),

δ) της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄85),

ε) του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90),

στ) της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 285),

ζ) των άρθρων 23 έως 30 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73),

η) της υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 «Καθορισμός διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα» (Β΄ 305) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,

θ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού,

ι) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 4738),

ια) της υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,

ιβ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 για διόρθωση σφάλματος),

ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

ιε) της υπ’ αρ. 339/18.7.2019 (Β΄ 3051) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο».

2. Την ανάγκη καθορισμού των όρων των προϋποθέσεων καθώς και της διαδικασίας για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης των προϊόντων μπύρας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4818/2021.

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής - Αρμόδιες Αρχές

1. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των διατυπώσεων για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/2001, για τα προϊόντα μπύρας του άρθρου 86 του ιδίου νόμου τα οποία, μετά τη διάθεσή τους στην αγορά, επεστράφησαν στον πωλητή κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.11.2020 έως και την 31η.5.2021 και η ημερομηνία ανάλωσης των προϊόντων αυτών έχει λήξει έως και την 15η.5.2021.

2. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή της αίτησης - δήλωσης επιστροφής ή συμψηφισμού, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των παραστατικών, την καταστροφή των προϊόντων μπύρας καθώς και την έκδοση της Απόφασης Επιστροφής ή Συμψηφισμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης είναι το Τελωνείο, στο οποίο υποβλήθηκε το κατά περίπτωση για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου παραστατικό.

Άρθρο 2
Δικαιούχα πρόσωπα επιστροφής ή συμψηφισμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Δικαιούχο επιστροφής ή συμψηφισμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης είναι το πρόσωπο το οποίο κατέβαλε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για τα προϊόντα μπύρας με την υποβολή του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού. Προϋπόθεση για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης είναι:

α) Τα προϊόντα μπύρας να έχουν διατεθεί στην αγορά και να έχουν επιστραφεί στον πωλητή κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2020 έως και 31.5.2021.

β) Η ημερομηνία ανάλωσης των προϊόντων μπύρας από τον τελικό καταναλωτή να έχει λήξει έως και την 15η.5.2021.

γ) Να έχει προηγηθεί η καταστροφή των εν λόγω προϊόντων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 2960/2001.

Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης - δήλωσης επιστροφής ή συμψηφισμού

1. Για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, το δικαιούχο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση - δήλωση στο αρμόδιο τελωνείο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, στην οποία δηλώνει αν επιθυμεί την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα μπύρας.

Στην υποβαλλόμενη αίτηση - δήλωση συμπληρώνονται ή συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης διατάξεις, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Η πλήρης επωνυμία της επιχείρησης / οντότητας και η ταχυδρομική διεύθυνση εγκατάστασής της,

β) Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

γ) Ο αριθμός ειδικού φόρου κατανάλωσης εγκεκριμένου αποθηκευτή, εγγεγραμμένου ή περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη, εφόσον υφίσταται.

δ) Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, προκειμένου για νομικά πρόσωπα.

ε) Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email).

στ) Κατάσταση με τις ποσότητες των προϊόντων μπύρας σε εκατόλιτρα ανά βαθμό plato για τα οποία ζητείται η επιστροφή ή ο συμψηφισμός του Ε.Φ.Κ.

ζ) Το αιτούμενο ποσό επιστροφής ή συμψηφισμού Ε.Φ.Κ.

η) Φορολογική ενημερότητα.

θ) Ασφαλιστική ενημερότητα, όταν το προς επιστροφή πόσο υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.

ι) Αποδεικτικό στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού πίστωσης του ποσού της επιστροφής Ε.Φ.Κ., στην περίπτωση που το δικαιούχο πρόσωπο αιτείται την επιστροφή του Ε.Φ.Κ., όπου αναγράφεται η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Όταν το δικαιούχο πρόσωπο αιτείται μεταφορά ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα του εξωτερικού, στο σχετικό αποδεικτικό περιλαμβάνεται επιπλέον ο κωδικός BIC (SWIFT) της Τράπεζας του εξωτερικού.

ια) κατάσταση στην οποία καταγράφονται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (MRN) των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. και των Διασαφήσεων Εισαγωγής με τις οποίες καταβλήθηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης με τις αντίστοιχες ποσότητες των προϊόντων σε εκατόλιτρα ανά βαθμό plato.

ιβ) Κατάσταση με τις αντίστοιχες ποσότητες των προϊόντων μπύρας που έχουν επιστραφεί καθώς και τα σχετικά πιστωτικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί.

2. Για την αποδοχή της αίτησης - δήλωσης το αρμόδιο Τελωνείο ελέγχει την πληρότητα αυτής και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών καθώς και το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Το τελωνείο ελέγχου ολοκληρώνει, αμελλητί, τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποδοχή ή την μη αποδοχή της αίτησης και την ενημέρωση του αιτούντα στην περίπτωση της απόρριψης, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της.

3. Για τις αιτήσεις - δηλώσεις, οι οποίες γίνονται αποδεκτές, το αρμόδιο τελωνείο προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Στη συνέχεια προβαίνει στη συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή των προϊόντων μπύρας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Τ. 2622/179/Α0019/2002 (Β΄ 797) Α.Υ.Ο..

Άρθρο 4
Απόφαση Επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης προϊόντων μπύρας

1. Το αρμόδιο τελωνείο μετά την ολοκλήρωση των σχετικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3, ελέγχων καθώς και της καταστροφής των προϊόντων μπύρας, ελέγχει εάν υφίστανται τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές από το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο.

Αν διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται οφειλές και εφόσον το δικαιούχο πρόσωπο έχει αιτηθεί την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. η αρμόδια Αρχή της παρ. 2 του άρθρου 1, με βάση το πρωτόκολλο καταστροφής εκδίδει απόφαση επιστροφής του Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αναλογεί στα προϊόντα μπύρας που καταστράφηκαν.

Η επιστροφή του Ε.Φ.Κ. πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. και βαρύνει τον Α.Λ.Ε. Προϋπολογισμού 1110312001 ΕΦΚ στη μπύρα - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε., ή τον ΑΛΕ 1110312002 Προϋπολογισμού ΕΦΚ στη μπύρα - εισαγόμενα προϊόντα, ανάλογα με την περίπτωση.

2. Εφόσον το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο έχει τελωνειακές, φορολογικές, ασφαλιστικές οφειλές, πρώτα διενεργείται συμψηφισμός του προς επιστροφή ποσού με τις οφειλές του προς:

α) τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», και

β) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4254/2014, τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 30 του ν. 4611/2019 και την υπ’ αρ. 15435/913/16.4.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1559). Εάν μετά το συμψηφισμό με προηγούμενες οφειλές προκύπτει υπολειπόμενο ποσό, αυτό καταβάλλεται στο δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο σύμφωνα με την παρ. 1.

Άρθρο 5
Απόφαση συμψηφισμού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης προϊόντων μπύρας

1. Στην περίπτωση που το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο έχει αιτηθεί τον συμψηφισμό του Ε.Φ.Κ., το αρμόδιο τελωνείο μετά την ολοκλήρωση των σχετικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3, ελέγχων καθώς και της καταστροφής των προϊόντων μπύρας, προβαίνει στην έκδοση της απόφασης συμψηφισμού σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.

2. Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) η οποία υποβάλλεται για τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης και των λοιπών φορολογιών για τα προϊόντα μπύρας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 109 και 110 του ν. 2960/2001.

Για τον συμψηφισμό του Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλεται με τη Δ.Ε.Φ.Κ. ηλεκτρονικά το πρωτόκολλο καταστροφής των προϊόντων μπύρας καθώς και η απόφαση συμψηφισμού της παρ. 1.

Εφόσον το προς συμψηφισμό ποσό του Ε.Φ.Κ. είναι μεγαλύτερο από το ποσό Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με την υποβαλλόμενη Δ.Ε.Φ.Κ. η προκύπτουσα διαφορά συμψηφίζεται σε μεταγενέστερη Δ.Ε.Φ.Κ.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2021

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!