Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1017624 ΕΞ2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων των Τμημάτων των Διευθύνσεων Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ.Π. & Δ.Α.) και Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., τη μετονομασία Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής, καθώς και της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1017624 ΕΞ2021

ΦΕΚ B’ 1032/17.03.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων των Τμημάτων των Διευθύνσεων Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ.Π. & Δ.Α.) και Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., τη μετονομασία Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής, καθώς και της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. ββ’ και γγ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των παρ. 1,5 και 6 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7 και 19, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύουν,

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύουν,

δ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύουν,

ε) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138),

στ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

ζ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

η) του π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103),

θ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 30, 31, 48 και 58 αυτής.

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/ 05-01-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12, 52, 234 και 1032).

3. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 2/38117/ΔΠΓΚ/6-11-2020 (Β’ 4982) όμοια.

4. Το από 30-12-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και την από 28/01/2021 επισημειωματική εγκριτική πράξη του Διοικητή επί αυτού.

5. Τα υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1007786 ΕΞ 2021/28-01-2021 και Α.Τ.Υ.Ε. Α.Α.Δ.Ε. 18227 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/28-01-2021 έγγραφα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), καθώς και το από 08/01/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. & Κ.Υ.).

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την ανάγκη ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ.Π. & Δ.Α.) και Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε. και μετονομασίας Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής για την αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτών και την ορθότερη, σαφέστερη και απλούστερη αποτύπωση των αρμοδιοτήτων τους και προσαρμογής των διατάξεων που αφορούν στις Δ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία της Α.Α.Δ.Ε., ύστερα από την έκδοση της υπό στοιχεία 2/38117/ΔΠΓΚ/6-11-2020 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθώς και τροποποίησης της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας, για την ορθή και ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. μετά από τη σύσταση των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης.

8. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει, ως κατωτέρω:

Ι.1) α) Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ.Π. & Δ.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

β) Μετονομάζουμε τα Τμήματα «Α’Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών και Λογιστικής Παρακολούθησης» και «Δ’ - Ελέγχου και Εκκαθάρισης Προμηθειών, Π.Δ.Ε. και Λοιπών Δαπανών» της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης σε Τμήματα «Α’ - Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού» και «Δ’ - Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε.», ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτών, καθώς και των λοιπών Τμημάτων της Διεύθυνσης.

2) Ύστερα από τα παραπάνω:

α) Στο άρθρο 30 «Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ.Π. & Δ.Α.)» αυτής:

αα) Στην υποπαρ. Ι’ της παρ. 3 αυτού, αντικαθιστούμε την υποπερ. ββ’ της περ. στ’, διαγράφουμε την περ. ζ’, αναριθμούμε τις περ. η’ έως ιδ’ σε περ. ζ’ έως ιγ’, αντίστοιχα, αντικαθιστούμε την περ. θ’ και διαμορφώνουμε αυτή, ως κατωτέρω:

«Ι. Τμήμα Α’Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.)

α) Ο έγκαιρος σχεδιασμός, η κατάρτιση, η τροποποίηση και η παρακολούθηση του Τακτικού Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και η παρακολούθηση της εναρμόνισής του με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.).

β) Η κατάρτιση:

αα) των προβλέψεων του Μ.Π.Δ.Σ. και η υποβολή σχετικής πρότασης στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.),

ββ) και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των στόχων του προϋπολογισμού βάσει των μηνιαίων προγραμμάτων στοχοθεσίας, ανά ΑΛΕ και η παροχή των απαραίτητων στοιχείων στο Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης για τη σύνταξη των σχετικών αναφορών,

γγ) μηνιαίων, ετήσιων και ad hoc εκθέσεων, για τα θέματα υλοποίησης των αρμοδιοτήτων της περ. α’ και των υποπερ. αα’ και ββ’ της περ. β’ του Τμήματος,

δδ) και η υποβολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών της ετήσιας στοχοθεσίας και των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.

γ) Η διασφάλιση:

αα) της τήρησης των στόχων του Μ.Π.Δ.Σ. και η παρακολούθηση των τυχόν επιπτώσεών του στον τακτικό προϋπολογισμό,

ββ) της εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων ποσοστών διάθεσης, καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση του Διατάκτη σε περίπτωση που επίκειται η κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού της.

δ) Η υποβολή προτάσεων για το ύψος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ. και η παράλληλη υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού στη Βουλή προς ενημέρωση.

ε) Η συγκέντρωση:

αα) των αιτημάτων δαπανών, σχετικά με τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και η αξιολόγησή τους ως προς τη συνέπειά τους με τον προϋπολογισμό,

ββ) αιτημάτων και οι διαδικαστικές ενέργειες για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και απασχόλησής τους κατά τις αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, για τον καθορισμό αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων, καθώς και άλλων ειδικών αποζημιώσεων του προσωπικού υπηρεσιών αυτής.

στ) Η μέριμνα για την:

αα) έκδοση αποφάσεων μεταβολών εκτελούμενου προϋπολογισμού για τη μεταφορά - μεταβολή πιστώσεων των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος,

ββ) κατάρτιση και έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων μεταβίβασης πιστώσεων στους δευτερεύοντες Διατάκτες της Α.Α.Δ.Ε.

ζ) Η εισήγηση για την ανακατανομή των μη μισθολογικών πόρων μεταξύ των Υπηρεσιών ή των δράσεων της Α.Α.Δ.Ε.

η) Η πρόβλεψη και η αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε.

θ) Οι Αναλήψεις Πολυετών Υποχρεώσεων, που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του ειδικού φορέα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής, η παροχή έγκρισης για την έκδοση των αντίστοιχων Αποφάσεων Πολυετών Δεσμεύσεων για τους νομαρχιακούς προϋπολογισμούς εξόδων των ειδικών φορέων αυτής, καθώς και η διατύπωση εισήγησης βάσει της αρχής της οικονομικότητας.

ι) Η διατύπωση εισήγησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σε σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων, εφόσον έχουν επίπτωση στον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό ή στο Μ.Π.Δ.Σ. της Α.Α.Δ.Ε.

ια) Η παροχή οδηγιών και η εποπτεία της εκτέλεσης του νομαρχιακού προϋπολογισμού των Π.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.

ιβ) Η καταχώρηση στο εκάστοτε ισχύον Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής των αποφάσεων μεταβολών εκτελούμενου Προϋπολογισμού που αφορούν σε ανακατανομές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας του ίδιου ειδικού φορέα ή μεταξύ διαφορετικών ειδικών φορέων.

ιγ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.»

ββ) Αντικαθιστούμε την περ. ια’ της υποπαρ. II «ΙI. Τμήμα Β’Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων» της παρ. 3 αυτού, ως κατωτέρω:

«(ια) Η ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Λ.Κ. (e-portal), σε μηνιαία βάση, στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού και των απλήρωτων υποχρεώσεων των εποπτευόμενων φορέων της Α.Α.Δ.Ε.».

γγ) στην υποπαρ. ΙΙΙ της παρ. 3 αυτού, αντικαθιστούμε την περ. γ’, διαγράφουμε την περ. δ’, αναριθμούμε τις περ. ε’ έως ζ’ σε δ’ έως στ’, αντίστοιχα, αντικαθιστούμε την υποπερ. ββ’ της περ. στ’ και διαμορφώνουμε αυτή, ως κατωτέρω, καθώς και αντικαθιστούμε την παρ. 4 αυτού, ως κατωτέρω:

«IΙI. Τμήμα Γ ’ - Αναλύσεων και Αναφορών

α) Η παροχή οδηγιών προς τους διατάκτες του περιφερειακού προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. για την ομοιογενή τήρηση, κατάρτιση και αποστολή δημοσιονομικών στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού και απλήρωτων υποχρεώσεων και η συγκέντρωση και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών.

β) Η τήρηση μητρώου δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. της Α.Α.Δ.Ε. και η ανάρτησή του σε μηνιαία βάση στη διαδικτυακή πύλη του Γ.Λ.Κ. (E-portal).

γ) Η σύνταξη μηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων αναφοράς, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και των απλήρωτων υποχρεώσεων της Αρχής.

δ) Η κατάρτιση:

αα) και η υποβολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών των προβλεπόμενων μηνιαίων δημοσιονομικών αναφορών και εκθέσεων του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με την εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυκλίων των αρμόδιων υπηρεσιών του Γ.Λ.Κ.,

ββ) μελετών και η εισήγηση προτάσεων, σχετικά με θέματα που άπτονται των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποφάσεων της Αρχής.

ε) Η συγκέντρωση:

αα) ο έλεγχος και η διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών των προβλεπόμενων μηνιαίων εκθέσεων των εποπτευόμενων φορέων της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με τη λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων και τις απλήρωτες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους,

ββ) των στοιχείων εκτέλεσης και του βαθμού επίτευξης των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων της Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό την κατάρτιση και την υποβολή στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών των σχετικών τριμηνιαίων εκθέσεων τεκμηρίωσης πεπραγμένων και αιτιολόγησης αποκλίσεων.

στ) Η παρακολούθηση:

αα) και η καταγραφή της εκτέλεσης και του βαθμού επίτευξης των μηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού, καθώς και η κατάρτιση και η υποβολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών των σχετικών τριμηνιαίων αναφορών στοχοθεσίας και των εκθέσεων τεκμηρίωσης πεπραγμένων και αιτιολόγησης αποκλίσεων του τακτικού προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε. της Α.Α.Δ.Ε., βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυκλίων των αρμόδιων Υπηρεσιών του Γ.Λ.Κ.,

ββ) της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δαπανών της Α.Α.Δ.Ε., η σύνταξη μελετών και αναλύσεων, καθώς και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, με σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση,

γγ) της επίτευξης των ετήσιων στόχων εσόδων για είσπραξη από την Α.Α.Δ.Ε. με τη συνδρομή των αρμόδιων Υπηρεσιών αυτής.

4. Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων A’ και Γ’ της Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκει η σύνταξη κατ’ έτος μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού της Αρχής.».

β) Αντικαθιστούμε το άρθρο 31 «Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.)», ως εξής:

«Άρθρο 31

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.)

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) είναι οι παρακάτω:

α) Η διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. με την εφαρμογή των απαιτούμενων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας, σχετικά με κάθε είδους δαπάνες της Αρχής.

β) Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων της Α.Α.Δ.Ε., κατ’ εφαρμογή των γενικών αρχών και κανόνων της δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει.

γ) Η εξασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών της Αρχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις.

δ) Ο συντονισμός των υφιστάμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης για την καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών αυτών, καθώς και των διαδικασιών των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., που αφορούν σε θέματα που σχετίζονται με την αρμοδιότητα του Διατάκτη, καθώς και των χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, που έχουν καθοριστεί με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική διαπιστωτική πράξη, κατά λόγο αρμοδιότητας.

2. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού

β) Τμήμα Β’ Εκκαθάρισης Αποδοχών

γ) Τμήμα Γ’ - Πληρωμών

δ) Τμήμα Δ’ - Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε.

3. Οι αρμοδιότητες της Δ.Ο.Δ. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κάτωθι:

I. Τμήμα Α’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού

α) Ο έλεγχος:

αα) της νομιμότητας και της κανονικότητας, η εκκαθάριση και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων των δαπανών:

i) που αφορούν σε αμοιβές φορέων είσπραξης δημοσίων εσόδων και ΔΙΑΣ Α.Ε.,

ii) που εξοφλούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.),

iii) που αφορούν σε αποζημιώσεις, που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και λοιπών υποχρεώσεων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και φυσικών και νομικών προσώπων που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στην Αρχή,

ββ) της νομιμότητας και της κανονικότητας κατά την έκδοση και την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) και η εποπτεία των υπολόγων.

β) Η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ε.Α.Π. των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

γ) Κάθε άλλο θέμα που δεν κατονομάζεται ρητά και είναι συναφές με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

δ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

II. Τμήμα Β’ - Εκκαθάρισης Αποδοχών

α) Ο έλεγχος και:

αα) η εκκαθάριση των αποδοχών αρμοδιότητας του Τμήματος για το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

ββ) η επεξεργασία των πράξεων μεταβολών της υπηρεσιακής και της οικογενειακής κατάστασης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.

β) Η παροχή:

αα) στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών, ιδίως για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις για το πάσης φύσεως προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε.,

ββ) απόψεων στα Διοικητικά Δικαστήρια, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Ν.Σ.Κ. που αφορούν σε αγωγές υπαλλήλων για θέματα μισθολογικού περιεχομένου.

γ) Η αποστολή καταστάσεων κρατήσεων και δανείων στα Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς και η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) στον Ε.Φ.Κ.Α.

δ) Η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από μισθοδοτούμενους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και των εποπτευόμενων από αυτήν Φορέων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η έκδοση σχετικών καταλογιστικών αποφάσεων.

ε) Η εκτέλεση καταλογιστικών αποφάσεων σε υπολόγους για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αναλαμβάνονται από τον ειδικό φορέα της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και σε υπολόγους διαχειριστές πάγιας προκαταβολής της Αρχής.

στ) Η τήρηση μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού που μισθοδοτείται από την Α.Α.Δ.Ε.

ζ) Κάθε άλλο θέμα που δεν κατονομάζεται ρητά και είναι συναφές με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

III. Τμήμα Γ’ - Πληρωμών

α) Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδοθέντων Χρηματικών Ενταλμάτων (Χ.Ε.).

β) Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων.

γ) Η καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα Μητρώα Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

δ) Η πληρωμή, με ηλεκτρονική εντολή, δαπανών που αφορούν σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Αρχής.

ε) Η συμπλήρωση και η υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. και των λοιπών καταστάσεων της Α.Α.Δ.Ε., που απορρέουν από τις φορολογικές υποχρεώσεις αυτής, σύμφωνα με τα αποστελλόμενα δεδομένα από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

στ) Κάθε άλλο θέμα που δεν κατονομάζεται ρητά και είναι συναφές με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

IV. Τμήμα Δ’ Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε.

α) O έλεγχος της νομιμότητας και της κανονικότητας, η εκκαθάριση και η έκδοση:

αα) χρηματικών ενταλμάτων:

i) των δαπανών που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των λειτουργικών δαπανών αυτών,

ii) για την αποκατάσταση των παγίων προκαταβολών,

ββ) τίτλων πληρωμής των δαπανών που αφορούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Α.Α.Δ.Ε.

β) Η έκδοση:

αα) συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Π.Δ.Ε. στη δημόσια ληψοδοσία,

ββ) αποφάσεων:

i) ορισμού υπευθύνου λογαριασμού για την πληρωμή των δαπανών του Π.Δ.Ε.,

ii) εντολών κατανομής και χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε. για την πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τ.τ.Ε..

γ) Η μέριμνα για την κατάρτιση και την έκδοση σχεδίων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος.

δ) Ο έλεγχος της τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων, η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του εκάστοτε οριζόμενου από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης πίστωσης και η καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

ε) Η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας της Α.Α.Δ.Ε., για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον Προϋπολογισμό της.

στ) Κάθε άλλο θέμα που δεν κατονομάζεται ρητά και είναι συναφές με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

4. Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων A’ και Δ’ της Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκουν:

α) Η καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του μητρώου αυτών.

β) Η σύνταξη:

αα) και η υποβολή έκθεσης, αρμοδίως, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου,

ββ) έκθεσης επί διαφωνιών με τον Διατάκτη, κατά τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της, αρμοδίως, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

γ) Η εισήγηση, αρμοδίως, για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου και για λαβόντα αχρεώστητη πληρωμή.

δ) Η παροχή απόψεων στα δικαστήρια, η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Αρχής και η κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε..»

II. Από δημοσιεύσεως της παρούσας:

1) Τροποποιούμε και προσαρμόζουμε τις κατωτέρω διατάξεις, ύστερα από την έκδοση της υπό στοιχεία 2/38117/ΔΠΓΚ/6-11-2020 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως εξής:

α) Στο άρθρο 48 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)», αντικαθιστούμε:

αα) την υποπαρ. δ’ της παρ. 2 αυτού, ως κατωτέρω:

«δ) Οι υπηρεσίες των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) που προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περ. α’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής.», όπως εκάστοτε ισχύει, διενεργούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής Διοίκησης, των αναγκών των Υπηρεσιών Φορολογικού Αντικειμένου του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, οι οποίες προβλέπονται στη στήλη 3 του ως άνω Πίνακα και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, κατά τα οριζόμενα στην περ. α’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ της ως άνω απόφασης, όπως αναλυτικότερα αυτές ορίζονται με την παρούσα απόφαση στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών (Α’ ), Ε’ Θεσσαλονίκης (Α’ ) και ΙΒ’ Αθηνών (Α’ -Β’).».

ββ) τα υπό στοιχεία ε’, στ’ και ι’ της υποπερ. VII. «Τμήμα ΣΤ’Προϋπολογισμού και Προμηθειών» της περ. «i.Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως» της υποπαρ. Α’ της παρ. 6, αυτού, ως κατωτέρω:

«(ε) Η διαρκής τήρηση και η αποστολή σε μηνιαία βάση προς την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Δ.Ο.Υ. ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής της εξέλιξης των δαπανών και των απλήρωτων υποχρεώσεων για το σύνολο των Υπηρεσιών Φορολογικού αντικειμένου, αρμοδιότητας του διατάκτη, στα πλαίσια τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων της Α.Α.Δ.Ε.

στ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών για την υποστήριξη του διατάκτη, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής Διοίκησης, των αναγκών των Υπηρεσιών Φορολογικού αντικειμένου, αρμοδιότητάς του και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, οι οποίες προβλέπονται στη στήλη 3 του Πίνακα της περ. α’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ της υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως εκάστοτε ισχύει.».

«(ι) Η υλοποίηση και η συνολική παρακολούθηση της πορείας διενέργειας των διαδικασιών προμηθειών και ανάθεσης υπηρεσιών, καθώς και η κατάρτιση των αποφάσεων αναθέσεων και των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το σύνολο των Υπηρεσιών Φορολογικού αντικειμένου, αρμοδιότητας του διατάκτη.».

γγ) την υποπερ. IV. «Τμήμα Δ’ - Προϋπολογισμού και Προμηθειών» της περ. «ii.-Δ.Ο.Υ. Α-B’ τάξεως» της υποπαρ. Α’ της παρ. 6, αυτού, ως κατωτέρω:

«IV. Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος της Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, για τις Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου αρμοδιότητάς του.» και

β) Στο άρθρο 58 «Τελωνεία», αντικαθιστούμε:

αα) την υποπαρ. VI. της παρ. 3 αυτού, ως κατωτέρω:

«VΙ. Οι υπηρεσίες των Τελωνείων, που προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περ. β’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/ 5-1-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής.» απόφασής μας, όπως εκάστοτε ισχύει, διενεργούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Τελωνειακής Διοίκησης, των αναγκών των Υπηρεσιών Τελωνειακού αντικειμένου του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, τα οποία προβλέπονται στη στήλη 3 του ως άνω Πίνακα και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, κατά τα οριζόμενα στην περ. β’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ της ως άνω απόφασης».

ββ) την περ. α’ της υποπαρ. Γ’ της παρ. 4 αυτού, ως κατωτέρω:

«(α) Τη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Τελωνειακής Διοίκησης, των αναγκών των Υπηρεσιών Τελωνειακού αντικειμένου του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, τα οποία προβλέπονται στη στήλη 3 του Πίνακα της περ. β’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ της υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως εκάστοτε ισχύει και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω περίπτωση β’.».

2) Αντικαθιστούμε τις κατωτέρω διατάξεις του άρθρου 58 «Τελωνεία», για την ορθή αποτύπωση αυτών, ως εξής:

α) το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της υποπαρ. IΙΙ. της παρ. 3, αυτού, ως κατωτέρω:

«IΙΙ. (α) Από τα Τελωνεία Καβάλας, Βόλου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης και Σύρου ασκούνται, στα πλαίσια της χωρικής αρμοδιότητας της υποπαρ. γ’ της παρ. 5 του παρόντος άρθρου και οι κάτωθι αρμοδιότητες των πρώην Τελωνειακών Περιφερειών Καβάλας, Βόλου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Λέσβου και Σύρου, που έπαυσαν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29-1-2016 (Β’ 295) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και τις οποίες ασκούσαν οι Προϊστάμενοι των Τελωνείων αυτών:»

β) το πρώτο εδάφιο της υποπαρ. γ’ της παρ. 5 αυτού, ως κατωτέρω:

«(γ) Η χωρική αρμοδιότητα των Τελωνείων Καβάλας, Βόλου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης, Σύρου και Πατρών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υποπαρ. ΙΙΙ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, έχει ως εξής:»

Β.- Από δημοσιεύσεως της παρούσας, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12, 52, 234 και 1032) και ειδικότερα στην παρ. Α’ αυτής, αντικαθιστούμε:

α) Την περ. γ’ της υποπαρ. 1, ως εξής:

«γ) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που απαιτούνται σε όλα τα στάδια προετοιμασίας, διενέργειας και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, όπως, επιτροπές και ομάδες διοίκησης έργου σύνταξης προδιαγραφών, αξιολόγησης προσφορών και διενέργειας διαγωνισμών, εξέτασης ενστάσεων, παραλαβής ή και παρακολούθησης της εκτέλεσης προμηθειών ή και υπηρεσιών, που αφορούν στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται με την παρούσα σε άλλα όργανα.».

β) Την υποπερ. δδ’ της περ. β’ της υποπαρ. 2, ως εξής:

«δδ) την υπογραφή των αναθέσεων και των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Υπηρεσιών Φορολογικού και Τελωνειακού αντικειμένου, αρμοδιότητάς τους, αντίστοιχα.».

γ) Στην υποπαρ. 4 αυτής:

αα) το πρώτο εδάφιο αυτής, ως εξής:

«4. Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, των αναγκών των Υπηρεσιών Φορολογικού αντικειμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και των Υπηρεσιών Τελωνειακού αντικειμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. αυτής, αντίστοιχα, στους κάτωθι Προϊσταμένους οργανικών μονάδων και στους Υπευθύνους Γραφείων αυτών, κατά λόγο αρμοδιότητας, ως εξής:»

ββ) το πρώτο εδάφιο της περ. α’ και τον τίτλο της στήλης 3 του πίνακα αυτής, από «ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ο.Υ.:» σε «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» για όλους τους Φορείς που αναφέρονται στη στήλη 1, προσθέτουμε σ’ αυτόν έξι (6) νέες γραμμές που αφορούν τα τέσσερα (4) Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και τα δύο (2) ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης και διαμορφώνουμε την ως άνω περ. α’ με τον Πίνακα αυτής, ως εξής:

«α) για τις Υπηρεσίες Φορολογικού αντικειμένου κάθε Νομαρχιακού Προϋπολογισμού και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες αυτών, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Ε’ ή Γ’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης ή των Τμημάτων ΣΤ’ ή Δ’-Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), αντίστοιχα, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την περ. α’ της υποπαρ. 2 της παρούσας παραγράφου, όπως αναφέρονται στη στήλη 6 του κάτωθι Πίνακα, ως εξής:

γγ) Το πρώτο εδάφιο της περ. β’ αυτής και προσθέτουμε σ’ αυτήν τρίτο εδάφιο, το οποίο έπεται του δευτέρου εδαφίου, ως εξής:

«β) για τις Υπηρεσίες Τελωνειακού αντικειμένου κάθε Νομαρχιακού Προϋπολογισμού και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες αυτών, στους Προϊσταμένους των μονάδων των Τελωνείων και στους Υπευθύνους Γραφείων αυτών, που αναφέρονται στη στήλη 6 του κάτωθι Πίνακα, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την περ. α’ της υποπαρ. 2 της παρούσας παραγράφου.».

«Οι αναφερόμενες στη στήλη 3 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:» Υπηρεσίες του κάτωθι Πίνακα, αποτελούν τα ομώνυμα Τελωνεία του Παραρτήματος 2 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 230-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει.».

δδ) τον τίτλο της στήλης 3 του Πίνακα της περ. β’ αυτής, από «ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ:» σε «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» για όλους τους Φορείς που αναφέρονται στη στήλη 1 και διαμορφώνουμε τη δεύτερη γραμμή αυτού, ως εξής:

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5 ΣΤΗΛΗ 6
ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΤΑΞΗ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Π/Υ ΟΡΙΖΕΤΑΙ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ:

Γ. - Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται τα Τμήματα «Α’Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών και Λογιστικής Παρακολούθησης» και «Δ’ - Ελέγχου και Εκκαθάρισης Προμηθειών, Π.Δ.Ε. και Λοιπών Δαπανών» της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) στο εξής νοούνται τα Τμήματα «Α’Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού» και «Δ’ - Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε.», κατά λόγο αρμοδιότητας.

Δ.- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) και Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 & 1032) αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

Η παρούσα απόφαση ισχύει πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!