Φορολογία εισοδήματος

Συντελεστές φορολογίας νομικών προσώπων

Οι συντελεστές φόρου επί των αδιανέμητων κερδών για τις ημεδαπές Α.Ε., για τις δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, για τους συνεταιρισμούς, για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς και για τις ημεδαπές Ε.Π.Ε. ορίζονται, με το άρθρο 109 § 1 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 3842/2010, ως εξής:

Ημεδαπές Α.Ε., Δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, αλλοδαπές επιχειρήσεις, ημεδαπές Ε.Π.Ε.
Χρήσεις που αρχίζουν Φορολογικός συντελεστής επί των αδιανέμητων κερδών
από την 1.1.2010 έως την 31.12.2010 24%
από την 1.1.2011 έως την 31.12.2011 23%
από την 1.1.2012 έως την 31.12.2012 22%
από την 1.1.2013 έως την 31.12.2013 21%
από την 1-1-2014 και μετά 20

Για τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές, αμοιβών στο εργατούπαλληλικό προσωπικό, εκτός μισθού, καθώς και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή νομικές οντότητες, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, η ανώνυμη εταιρεία καταβάλλει φόρο με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%).

Αντίστοιχος φορολογικός συντελεστής (40%) εφαρμόζεται και για τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι συνεταιρισμοί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή νομικές οντότητες, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, καθώς και για τα κέρδη που εξάγει ή πιστώνει υποκατάστημα εγκατεστημένο στην Ελλάδα στο κεντρικό του στην αλλοδαπή (Άρθρο 109 ν. 2238/1994).

Για τα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι φορολογικοί συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής:

Οικονομικό έτος Φορολογικός Συντελεστής
2009, 2010 25%
2011 24%
2012 23%
2013 22%
2014 21%
2015 και μετά 20%

Τέλος, επιβάλλεται και συμπληρωματικός φόρος στο εισόδημα από ακίνητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) στο συνολικό Ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από ακίνητα, μη δυνάμενος να υπερβεί το ποσό του φόρου εισοδήματος όπως αυτός υπολογίστηκε με βάση τους ανωτέρω φορολογικούς συντελεστές.

Αναλυτικά, τις αλλαγές και τα νεότερα θέματα της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων μπορείτε να τις διαβάσετε στο βιβλίο "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων - Πρακτικό Βοήθημα" των Δημ. Σταματόπουλου και Αντ. Καραβοκύρη που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβρη του 2010.


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ