Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔΑ 1014735 ΕΞ 2021 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1076821 ΕΞ 2019/24.5.2019 (Β΄ 2091) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),όπως ισχύει κατόπιν της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1122632 ΕΞ 2020/12.10.2020 (Β΄ 4724) όμοιας, περί του καθορισμού Τύπου και Περιεχομένου των Δελτίων Υπηρεσιακών Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΔΔΑΔΑ 1014735 ΕΞ 2021

ΦΕΚ B’ 858/05.03.2021

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1076821 ΕΞ 2019/24.5.2019 (Β΄ 2091) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),όπως ισχύει κατόπιν της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1122632 ΕΞ 2020/12.10.2020 (Β΄ 4724) όμοιας, περί του καθορισμού Τύπου και Περιεχομένου των Δελτίων Υπηρεσιακών Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4389/2016 «Επείγουσες Διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 94), Μέρος Πρώτο - Κεφάλαιο Α΄ και ειδικότερα των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 14, καθώς και των άρθρων 2, 17, 24, 37 και 41.

β) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/ 23.10.2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (ΑΔΑ:Ω74046ΜΠ3Ζ-83Ο, Β΄ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει και ειδικότερα της περ. ζ, υποπερ. γγ του άρθρου 15 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Α΄ Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), σε συνδυασμό με το άρθρο 52 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ε΄ Μέσων Ελέγχου της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.).

γ) Της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

δ) Της υπ’ αρ. 1/20.1.2016 (ΥΟΔΔ 18) πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

ε) Της υπ’ αρ. 2/77928/0004/27.9.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

στ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

2. Τον ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α΄ 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 19 αυτού.

4. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Μέρος Α «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» - Κεφάλαιο Έβδομο «Φορολογικοί Έλεγχοι» (Α΄ 170).

5. Τον ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 231/2007 «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 265).

7. Την υπό στοιχεία Τ.1648/539/0003β/4.3.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Κανονισμού Στολής Τελωνειακών Υπαλλήλων και ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακών ταυτοτήτων και ειδικών υπηρεσιακών διακριτικών της Τελωνειακής Υπηρεσίας» (Β΄ 441), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Τ.4162/1313/0003Β/9.10.2002 (Β΄ 1331), Τ.3374/1082/0003Β/21.7.2003 (Β΄ 1052) και Τ.3648/1275/24.9.2004 (Β΄ 1494) αποφάσεις.

8. Το άρθρο 2 του ν. 2343/1995 «Οικονομική Επιθεώρηση» (Α΄ 211), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το άρθρο 5 του ν. 3943/2011 όπως ισχύει, «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66), σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004, όπως ισχύει «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» (Α΄ 253), καθώς και την παρ. Ε΄ του άρθρου 1 του ν. 4254/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), όπως ισχύει, σχετικά με την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. 10. Τον ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους» (Α΄ 272), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την υπ’ αρ. 30/003/000/4638/16.12.2015 απόφαση του Αν. Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών, για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 882/2004» (Β΄ 2801).

12. Την υπ’ αρ. 30/002/000/8644/23.12.2016 απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς» (Β΄ 4267).

13. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137), καθώς και τις διατάξεις του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50), όπως ισχύει.

14. Το υπό στοιχεία ΕΜΠ 116016/18.3.2019 έγγραφο της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων. 15. Την ανάγκη έκδοσης υπηρεσιακών ταυτοτήτων για τους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

16. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1076821ΕΞ2019/ 24.5.2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με θέμα: «Καθορισμός Τύπου και Περιεχομένου των δελτίων Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 2091).

17. Το υπό στοιχεία Δ.ΕΣ.ΥΠ. 1005251 ΕΞ 2020/16.1.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων με θέμα: «Υπηρεσιακές Ταυτότητες των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων».

18. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1122632 ΕΞ 2020/ 12.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης ΑρΤεύχος B’ 858/05.03.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10225 χής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1076821 ΕΞ 2019/24.5.2019 (Β΄ 2091) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) περί του καθορισμού Τύπου και Περιεχομένου των Δελτίων Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4724), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1076821 ΕΞ 2019/24.5.2019 (Β΄ 2091) απόφασή μας, όπως ισχύει κατόπιν της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1122632 ΕΞ 2020/12.10.2020 (Β΄ 4724) όμοιας, ως κατωτέρω:

Α.1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε το άρθρο 4 που διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4

Υποχρεώσεις υπαλλήλων της Αρχής

1. Όλοι οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. φέρουν ταυτότητα, την οποία επιδεικνύουν όποτε ζητηθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Η υπηρεσιακή ταυτότητα αντικαθίσταται με μέριμνα της υπηρεσίας όταν επέρχεται ουσιώδης υπηρεσιακή μεταβολή αναφορικά με τον κλάδο, τη θέση, την υπηρεσία και προκειμένου για τελωνειακούς υπαλλήλους την κατηγορία και τον βαθμό. Με ευθύνη του προϊσταμένου της υπηρεσίας, η αρχική ταυτότητα ακυρώνεται με διάτρηση και φυλάσσεται στο βοηθητικό προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που τηρείται στην υπηρεσία του.

3. Υπάλληλος που για οποιονδήποτε λόγο χάνει οριστικά την ιδιότητα του υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούται να παραδώσει την υπηρεσιακή του ταυτότητα στον προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί. Με ευθύνη του προϊσταμένου της υπηρεσίας, η ταυτότητα ακυρώνεται με διάτρηση. Η ακυρωθείσα ταυτότητα φυλάσσεται στο βοηθητικό προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που τηρείται στην υπηρεσία του.

4. Σε περίπτωση που υπάλληλος τίθεται σε καθεστώς αργίας ή υπηρετεί προσωρινά εκτός Α.Α.Δ.Ε., υποχρεούται να παραδώσει την υπηρεσιακή του ταυτότητα στον προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί. Με ευθύνη του προϊσταμένου της υπηρεσίας, η ταυτότητα φυλάσσεται στο βοηθητικό προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που τηρείται στην υπηρεσία του και παραδίδεται στον υπάλληλο κατά την επάνοδό του.

5. Η απώλεια της υπηρεσιακής ταυτότητας από οποιαδήποτε αιτία δηλώνεται από τον υπάλληλο αμελλητί στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και κοινοποιείται εγγράφως στην υπηρεσία του, προκειμένου να τεθεί στο βοηθητικό προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και να κοινοποιηθεί αρμοδίως προς το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας της Α.Α.Δ.Ε. Σε περίπτωση απώλειας της υπηρεσιακής ταυτότητας, ο πειθαρχικός προϊστάμενος δύναται να καλέσει τον υπάλληλο προς παροχή εξηγήσεων.

6. Αναφορικά με τις ως άνω μεταβολές των παρ. 2, 3, 4, 5 του παρόντος άρθρου, ενημερώνεται αμελλητί, με ευθύνη του προϊσταμένου της υπηρεσίας, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία θα εκκινεί τις διαδικασίες αντικατάστασης των υπηρεσιακών ταυτοτήτων, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 επ. του ν. 3528/2007 Υ.Κ., όπως ισχύει, στις περιπτώσεις που η εν γένει συμπεριφορά και οι ενέργειες του υπαλλήλου συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 107 του ανωτέρω νόμου».

Α.2. Τροποποιούμε το άρθρο 5 που διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή προηγούμενων αποφάσεων παύουν να ισχύουν από την παραλαβή των νέων ταυτοτήτων.

2. Με ευθύνη του προϊσταμένου της υπηρεσίας, η παλιά ταυτότητα ακυρώνεται με διάτρηση. Η ακυρωθείσα ταυτότητα φυλάσσεται στο βοηθητικό προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που τηρείται στην υπηρεσία του. Κατόπιν, αποστέλλεται, ανά υπηρεσία, συνολική κατάσταση με τα ονόματα των Τελωνειακών υπαλλήλων που κατείχαν τις παλιές ακυρωθείσες ταυτότητες προς τη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.». Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1076821 ΕΞ 2019/24.5.2019 απόφαση (Β΄ 2091), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε κατόπιν της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1122632 ΕΞ 2020/12.10.2020 (Β΄ 4724) όμοιας.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2021

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!