Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Α.1298/2020 Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ENISA) στo πλαίσιo Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Αριθμ. Α.1298

ΦΕΚ Β 6006-31.12.2020

Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ENISA) στo πλαίσιo Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» υποπερ. (ββ) της περ. (στ) της παρ. 1, με την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η περ. (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 143 και η περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 151 της υπ’ αρ. 2006/112/ΕΚ Οδηγίας Φ.Π.Α. του Συμβουλίου καθώς και της παρ. 2.

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 και της περ. (xi) της παρ. 1 του άρθρου 12 της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), “Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA)” που κυρώθηκε με τον ν. 4627/ 2019 (Α΄143).

4. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/ 28-1-2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

6. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύουν και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968).

8. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, ανώτατων ποσοτήτων καθώς και της διαδικασίας παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ENISA) και τα μέλη του τακτικού προσωπικού του.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, οι ανώτατες ποσότητες καθώς και η διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης, με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA), η οποία κυρώθηκε με το ν. 4627/2019 (Α΄143).

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., τον Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του πετρελαίου θέρμανσης που παραλαμβάνεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4627/2019 (Α΄143) για την υπηρεσιακή του χρήση καθώς και για τις ανάγκες των μελών του Τακτικού Προσωπικού του για την προσωπική τους χρήση, σύμφωνα με το προοίμιο και κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 3 περίπτωση (α) της κυρωθείσας Συμφωνίας Έδρας, αντίστοιχα.

Άρθρο 2

Δικαιούχα πρόσωπα

Δικαιούχα πρόσωπα για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του πετρελαίου θέρμανσης είναι:

α) ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ENISA), σύμφωνα με το προοίμιο της Συμφωνίας Έδρας (εφεξής ο «Οργανισμός») και

β) το Τακτικό Προσωπικό του Οργανισμού, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 1 της Συμφωνίας Έδρας του Οργανισμού.

Άρθρο 3

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της απαλλαγής - Ανώτατες Δικαιούμενες Ποσότητες

1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ., τον Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του πετρελαίου θέρμανσης που δύναται να παραλαμβάνει ο Οργανισμός και τα μέλη του Τακτικού Προσωπικού αυτού, είναι οι ακόλουθοι:

α) Η παραλαβή από τα δικαιούχα πρόσωπα της ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να πραγματοΤεύχος B’ 6006/31.12.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69713 ποιείται εντός των χρονικών ορίων κάθε ημερολογιακού έτους που ορίζουν οι διατάξεις της περίπτωσης

α) της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄265).

β) Οι εγκαταστάσεις της έδρας του Οργανισμού στην Αθήνα και του γραφείου του Παραρτήματός του στο Ηράκλειο Κρήτης θα πρέπει να στεγάζονται σε χώρο κτιρίου, ο οποίος θα διαθέτει ανεξάρτητη δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών του Οργανισμού.

γ) Τα μέλη του Τακτικού Προσωπικού του Οργανισμού θα πρέπει να διαμένουν σε μονοκατοικία ή σε οικία που θα διαθέτει ανεξάρτητη δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης.

δ) Η ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης κάθε παραλαβής από τα δικαιούχα απαλλαγής του άρθρου 2 της παρούσας πρόσωπα με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., τον Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις δεν δύναται να υπερβαίνει τη χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου θέρμανσης του χώρου στον οποίο στεγάζεται η έδρα/ παράρτημα του Οργανισμού ή της οικίας του μέλους του Τακτικού Προσωπικού κατά περίπτωση.

2. Οι ανώτατες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που δύναται να παραλαμβάνει ο Οργανισμός και τα μέλη του Τακτικού Προσωπικού του με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., τον Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις είναι οι ακόλουθες:

α) Οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που δύναται να παραλαμβάνει ο Οργανισμός για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών είναι έως πέντε χιλιάδες (5.000) λίτρα ανά ημερολογιακό έτος.

β) Οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που δύνανται να παραλαμβάνουν τα μέλη του Τακτικού Προσωπικού του Οργανισμού για την κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών είναι έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) λίτρα ανά ημερολογιακό έτος.

3. Ως ημερολογιακό έτος νοείται το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ποσότητες που δεν παρελήφθησαν εντός του ημερολογιακού έτους δεν δύναται να προσαυξήσουν τις ποσότητες του επόμενου έτους.

Άρθρο 4

Διαδικασία παραλαβής

1. Για την παραλαβή από τον δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο της περίπτωσης α) του άρθρου 2 της παρούσας πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., τον Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις, υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) στο όνομα του Οργανισμού. Με τη Δ.Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά χορήγησης της απαλλαγής:

α) Έντυπο «ατέλεια εισαγωγής» θεωρημένο από την αρμόδια Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με συνημμένη Βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού, με την οποία βεβαιώνεται η χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου και ότι η δεξαμενή αυτή είναι ανεξάρτητη και καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες του Οργανισμού.

β) Τιμολόγιο πώλησης και

γ) Κατάσταση στην οποία αναγράφονται η ποσότητα του πετρελαίου θέρμανσης και το όνομα του Οργανισμού.

2. Για την παραλαβή από τον δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο της περίπτωσης β) του άρθρου 2 της παρούσας πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., τον Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις, υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Δ.Ε.Φ.Κ. στο όνομα του Οργανισμού για λογαριασμό του μέλους του Τακτικού Προσωπικού του Οργανισμού, δικαιούχου της απαλλαγής προσώπου. Με τη Δ.Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά χορήγησης της απαλλαγής:

α) Έντυπο «ατέλεια εισαγωγής» θεωρημένο από την αρμόδια Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με συνημμένη βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού, με την οποία βεβαιώνεται η χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου και ότι η δεξαμενή αυτή είναι ανεξάρτητη και καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες του μέλους του Τακτικού Προσωπικού του Οργανισμού.

β) Ειδικό δελτίο ταυτότητας του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου της παρ. 2 του άρθρου 15 της Συμφωνίας Έδρας

γ) Τιμολόγιο πώλησης

δ) Βεβαίωση του Οργανισμού η οποία θα πιστοποιεί: - την ιδιότητα του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου ως μέλους του Τακτικού Προσωπικού του Οργανισμού, - την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του και - τη διάρκεια της θητείας του

ε) Κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται: η ποσότητα του πετρελαίου θέρμανσης, το δικαιούχο ατελείας πρόσωπο, η ιδιότητα αυτού, ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του, η ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του και η διάρκεια της θητείας του.

Άρθρο 5

Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου

Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ., τον Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του πετρελαίου θέρμανσης που παραλαμβάνεται από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσας ορίζεται το Δ΄ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (ΤΕΣ) Πειραιά.

Άρθρο 6

Διαδικασία Παρακολούθησης της απαλλαγής

1. Σε περίπτωση όπου η Τελωνειακή Αρχή θέσης σε ανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης είναι διαφορετική από την Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου, αυτή αποστέλλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσιακώς, την προβλεπόμενη από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας κατάσταση, τα στοιχεία της οποίας συμπληρώνει στους Πίνακες των συνημμένων Παραρτημάτων Ι και ΙΙ, προκειμένου να παρακολουθούνται τα ετήσια όρια παράδοσης των ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης στα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα.

2. Με βάση τους ανωτέρω Πίνακες, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων ορίων αφορολόγητων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης που παραλαμβάνονται από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα.

Άρθρο 7

Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!