Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

A.1291/2020 Ίδρυση Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου Ι στο Δημοτικό Διαμέρισμα Οινόης Σχηματαρίου Βοιωτίας, με τους όρους και προϋποθέσεις της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ2018/27-09-2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» (B’ 4513), όπως ισχύει .

A.1291/2020

ΦΕΚ B’ 5868/31.12.2020

Ίδρυση Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου Ι στο Δημοτικό Διαμέρισμα Οινόης Σχηματαρίου Βοιωτίας, με τους όρους και προϋποθέσεις της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ2018/27-09-2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» (B’ 4513), όπως ισχύει .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.

α) Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269/2013) και ειδικότερα τα άρθρα 22-30,139, 158, 210, 214-225, 237-239 και 243-249.

β)Τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 8-11, 13-18, 178, 180, 182.

γ) Τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 8, 12, 15, 264 και 266.

δ) Τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 341/16 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής (L 69/2016).

ε) Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 33, των άρθρων 39, 142 και επόμενα.

στ) Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27-09-2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» (B’ 4513), όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 άρθρου 17 αυτής.

ζ) Την υπ’ αρ. 5045409/02-11-2010 αίτηση της εταιρείας Transcombi Express Α.Ε., με την οποία υπέβαλλε τη με68078 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5868/31.12.2020 λέτη σκοπιμότητας και ζήτησε τη σύσταση Ελεύθερης Ζώνης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Οινόης Σχηματαρίου Βοιωτίας, καθώς και την από 3-9-2013 επικαιροποιημένη μελέτη σκοπιμότητας.

η) Την υπό στοιχεία ΣΕΠ-102/20867/04-05-2012 θέση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην οποία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη για την ίδρυση της Ελεύθερης Ζώνης.

θ) Τα υπ’ αρ. 2738/2-8-2011 και 6453/6-11-2013 έγγραφα του Τελωνείου Οινόης, στα οποία εκφράζεται η θέση τους σχετικά με τη δημιουργία της προτεινόμενης Ελεύθερης Ζώνης.

ι) Την υπ’ αρ. 5024732/26-11-2005 αίτηση της εταιρίας Transcombi Express Α.Ε ως Φορέα Διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου Ι Δημοτικού Διαμερίσματος Οινόης Σχηματαρίου Βοιωτίας περί επέκτασης των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης.

κ) Την υποχρέωση ανάκλησης της υπό στοιχεία Δ18Γ 5008041 ΕΞ2014/2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου Ι στο Δημοτικό Διαμέρισμα Οινόης Σχηματαρίου Βοιωτίας» (Β΄ 967) καθώς και της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ1026978ΕΞ2016/15-02-2016 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Επέκταση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου Ι στο Δημοτικό Διαμέρισμα Οινόης Σχηματαρίου Βοιωτίας», κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 17 της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ2018/27-09-2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

λ) Το Κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

μ) Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για τον προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την ίδρυση Ελεύθερης Ζώνης ονομαζόμενη «Ελεύθερη Ζώνη Ελέγχου Τύπου Ι Οινόης Σχηματαρίου Βοιωτίας», με φορέα διαχείρισης την εταιρεία Transcombi Express Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ2018/27-09-2018 απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. όπως ισχύει, σε χώρο συνολικού εμβαδού 196.367,00 τ.μ, ήτοι:

1. 154.138,17 τ.μ., που περικλείεται από τα σημεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΑ, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας και

2. 42.228,83τ.μ που περικλείεται από τα σημεία Λ - Μ΄Ν΄-Ξ΄-0΄-Π΄-Ρ΄-Σ΄-Τ΄-Υ΄-Φ΄-Χ΄-Ψ΄-Ω΄-Α1΄-Β1΄Γ1΄-Δ1΄-Ε1΄Ζ1΄-ΗΓ - Θ1΄-ΙΓ - Κ1 ΄-Λ1 ΄-Μ1΄-Ν1΄ όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

Άρθρο 2
Περίφραξη της Ελεύθερης Ζώνης – Πύλη εισόδου - εξόδου των εμπορευμάτων

1. Ο χώρος πρέπει να είναι περιφραγμένος με σταθερή περίφραξη ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον και πλέον αυτής αγκαθωτό συρματόπλεγμα 1 μέτρου, να διαθέτει επαρκή φωτισμό, καθώς και λειτουργούντα επί 24ώρου βάσεως συστήματα παρακολούθησης.

2. Η πύλη εισόδου - εξόδου προσώπων και εμπορευμάτων, όπως εμφανίζεται μεταξύ των σημείων Β και Γ στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας, θα πρέπει να διαμορφωθεί με τρόπο τέτοιο ώστε, με τη συνδρομή των κατάλληλων διαδικασιών και συστημάτων ελέγχου που θα εγκρίνει η αρμόδια τελωνειακή αρχή, να διασφαλίζεται επί 24ώρου βάσεως η τελωνειακή επιτήρηση.

Άρθρο 3
Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή – Τελωνειακή επιτήρηση

1. Το Τελωνείο Οινόης ορίζεται ως αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την άσκηση της τελωνειακής επιτήρησης εντός της Ε.Ζ.

2. Το Τελωνείο Οινόης είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ2018/27-09-2018 απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει.

3. Το ωράριο κατά τη διάρκεια του οποίου θα επιτρέπεται η διέλευση προσώπων και εμπορευμάτων από την πύλη εισόδου - εξόδου καθορίζεται από το Τελωνείο Οινόης σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης της Ε.Ζ. Μετά το πέρας του ωραρίου, με ευθύνη του φορέα διαχείρισης, θα απαγορεύεται η είσοδος και έξοδος προσώπων και εμπορευμάτων από την πύλη.

4. Το Τελωνείο Οινόης μπορεί να απαγορεύσει τη διέλευση προσώπων και οχημάτων που κρίνει ότι δεν παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα για είσοδο στην Ε.Ζ.

5. Το Τελωνείο Οινόης είναι υπεύθυνο για την οργάνωση υπηρεσιών και γραμματειών που έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν την τελωνειακή επιτήρηση στα πλαίσια της διακίνησης των εμπορευμάτων εντός και εκτός της Ε.Ζ. και της τήρησης της λογιστικής αποθήκης των επιχειρήσεων.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης της Ε.Ζ.

1. Ο Φορέας Διαχείρισης υποχρεούται στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ2018/27-09-2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών», όπως ισχύει.

2. Ο Φορέας Διαχείρισης υποχρεούται να διεκπεραιώσει τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου που προβλέπονται από το άρθρο 2 της παρούσας καθώς και εκείνες που κρίνονται απαραίτητες από το Τελωνείο Ελέγχου προκειμένου ο εν λόγω χώρος να καταστεί κατάλληλος και λειτουργικός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6
Ανάκληση Διατάξεων

Η υπό στοιχεία Δ18Γ 5008041 ΕΞ2014/2014 (Β΄ 967) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθώς και η υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ1026978ΕΞ2016/15-02-2016 (B’ 626) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ανακαλούνται. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!