Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

A.1285/2020 Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων.

Αριθμ. A.1285

ΦΕΚ B’ 5831/30.12.2020

Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Tην εξουσιοδοτική διάταξη του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 40 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265).

2. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14-4-2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 516) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 13 αυτής.

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 438/ 1976 (Α΄ 256).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248).

5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

6. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968).

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

9. Την ανάγκη διασφάλισης της κατά το δυνατόν ομαλότερης διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του εφοδιαστικού κλάδου, στο πλαίσιο των εξαιρετικών περιστάσεων που αντιμετωπίζουν οι οικονομικοί φορείς και οι Τελωνειακές Αρχές, που οφείλονται στη λήψη μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων της παρ. 1α) του άρθρου 13 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14-4-2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 516), των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, δύναται να γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε ο εφοδιασμός.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!