Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Α. 1119/2020 Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων.

Δείτε την απόφαση Τ1940/41/2003 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. Α. 1119

ΦΕΚ B’ 2138/03.06.2020

Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 438/1976 (Α' 256), όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 27 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α ́ 248), όπως ισχύει.

3. Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 40 του ν. 2960/2001 (Α' 265).

4. Την υπ’ αρ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ απόφαση (Β' 516) και ιδίως το άρθρο 13 παρ. 1 αυτής.

5. Την υπ’ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β ́ 130 και Β ́ 372) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α ́ 94).

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με την παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α ́94) και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΥΟΔΔ 689) «Ανανέωση θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.».

7. Το Κεφάλαιο Α ́ του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ’ αρ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (Α ́ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)».

9. Την ανάγκη διασφάλισης της κατά το δυνατόν ομαλότερης διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του εφοδιαστικού κλάδου, στο πλαίσιο των εξαιρετικών περιστάσεων που αντιμετωπίζουν οι οικονομικοί φορείς και οι Τελωνειακές Αρχές που οφείλονται στη λήψη μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων του άρθρου 13 παρ. 1α) της υπ’ αρ. Τ. 1940/41/ 14-04-2003 ΑΥΟΟ απόφασης (Β ́ 516) των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, δύναται να γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε ο εφοδιασμός.

2. Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων του άρθρου 13 παρ. 1α) της υπ’ αρ. Τ. 1940/41/ 14-04-2003 ΑΥΟΟ απόφασης (Β ́ 516) των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, δύναται να γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εντός του μηνός Ιουνίου 2020.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2020

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!