Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Φ.1554/811/2020 Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001.

Αριθμ. Φ.1554/811

ΦΕΚ Β' 2694 - 31.12.2008

Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 83 καθώς και του άρθρου 183 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

β) του ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/τ.Α΄) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» και ειδικότερα της παρ. 10 του άρθρου 3.

γ) της υπ’ αριθμ. Φ.239/158/19.4.1995 (ΦΕΚ 371/ τ.Β΄/5.5.1995) ΑΥΟ «Όροι και διατυπώσεις κατά τη διακίνηση και νόμιμη χρησιμοποίηση συνθετικής αλκοόλης πλήρως μετουσιωμένης».

2. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και διατυπώσεων της μετουσίωσης και της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), καθώς και την καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης της νόμιμης χρήσης της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (συνθετικής και γεωργικής προέλευσης), που χρησιμοποιούνται από βιοτεχνίες ή βιομηχανίες, για την παρασκευή οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (παραγωγή ποτών).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/ τ.Α΄/22.4.2005).

4. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/ τ.Β΄/3.10.2007).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τους όρους και τις διατυπώσεις, για τη μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης και της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, που παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001, καθώς και τη διαδικασία για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησής της.

2. Στην παρούσα απόφαση όπου αναφέρεται ο όρος ‘μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη’, νοείται τόσο η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης όσο και η μετουσιωμένη συνθετική αιθυλική αλκοόλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001.

Άρθρο 1

Δικαιούχοι παραλαβής − Αρμόδιες Αρχές

1. Δικαιούχοι παραλαβής της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, είναι οι νόμιμα λειτουργούσες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν το εν λόγω προϊόν ως πρώτη ή βοηθητική ύλη, για την παρασκευή οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (παραγωγή ποτών).

Επίσης οι φαρμακοβιομηχανίες που χρησιμοποιούν το εν λόγω προϊόν ως τελικό προϊόν καθαρισμού, αποκλειστικά για τον καθαρισμό και την απολύμανση των μηχανημάτων παραγωγής και συσκευασίας των φαρμάκων και φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, καθώς και των συσκευασιών αυτών, υπό τον όρο ότι αυτό δεν μπορεί να υποκατασταθεί ασφαλώς από άλλες καθαριστικές ύλες. Για την συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής γνωμοδοτεί η αρμόδια Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.

2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης είναι η Τελωνειακή Αρχή, που είναι αρμόδια για την αποδοχή των τελωνειακών παραστατικών, προκειμένου οι εκάστοτε ποσότητες της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης να τεθούν σε ανάλωση, οριζόμενη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Τελωνείο Παράδοσης».

3. Αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης των παραλαμβανομένων με απαλλαγή ποσοτήτων μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης είναι η Τελωνειακή Αρχή στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας είναι εγκατεστημένη η δικαιούχος βιομηχανία ή βιοτεχνία, οριζόμενη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Τελωνείο Ελέγχου» και η Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας ομοίως, είναι εγκατεστημένη η εν λόγω βιομηχανία ή βιοτεχνία, οριζόμενη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Χημική Υπηρεσία Ελέγχου».

Άρθρο 2

Εγκρίσεις μετουσίωσης – Καθορισμός δυναμικότητας

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, είναι η εκ των προτέρων μετουσίωση αυτής, με μετουσιωτικές ύλες, το είδος και η αναλογία των οποίων καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., ανάλογα με τη φύση των παραγόμενων προϊόντων.

Οι εγκεκριμένες μετουσιωτικές ύλες (είδος, αναλογία) για την μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης περιλαμβάνονται σε κατάλογο που καταρτίζεται με απόφαση του ΓΧΚ.

2. Οι σχετικές εγκρίσεις για τη μετουσίωση, παρέχονται κατά κανόνα, σε ετήσια βάση και για χρόνο ισχύος ένα έτος κατ’ ανώτατο όριο. Προς τούτο η ενδιαφερόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη κάθε έτους υποβάλλει στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και στο Τελωνείο Ελέγχου, αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης μετουσίωσης με σκοπό την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., στην οποία θα αναφέρονται:

  • Η επωνυμία της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας.
  • Ο τόπος εγκατάστασης (θέση) της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας.
  • Η ποσότητα και ο αλκοολικός τίτλος % vol. της αιθυλικής αλκοόλης, η οποία είναι απαραίτητη για την παραγωγή σε ετήσια βάση των προϊόντων που παρασκευάζει.
  • Η/Οι φορολογική/ές αποθήκη/ες από την/τις οποία/ ες θα παραλάβει την αιθυλική αλκοόλη.
  • Το είδος και το ποσοστό των μετουσιωτικών υλών που θα χρησιμοποιηθούν.
  • Τα παραγόμενα προϊόντα λεπτομερώς, κατά κατηγορία (εμπορική ονομασία − ονομασία πώλησης, ποσότητες, περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη).

Με την αίτηση αυτή κατατίθενται επίσης:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν ειδικών αδειών από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Σχεδιάγραμμα των χώρων και των εγκαταστάσεων του εργοστασίου ή εργαστηρίου, των χώρων αποθήκευσης της αιθυλικής αλκοόλης οι οποίοι πρέπει να αποτυπώνονται ιδιαιτέρως και αναλυτική περιγραφή του υπάρχοντος και του χρησιμοποιούμενου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

γ) Διάγραμμα ροής και τεχνικό υπόμνημα, υπογεγραμμένο από χημικό ή χημικό μηχανικό, σχετικά με την παραγωγική διαδικασία των συγκεκριμένων προϊόντων για τα οποία ζητείται η χρήση της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και λεπτομερής περιγραφή αυτής.

Στο υπόμνημα αυτό πρέπει να τεκμηριώνεται, αφενός μεν η χρησιμοποίηση της αιτούμενης ποσότητας της αιθυλικής αλκοόλης και οι τυχόν απώλειες στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, αφετέρου δε, η χρησιμοποίηση των προτεινόμενων μετουσιωτικών υλών (είδος και ποσοστό), εφόσον αυτά διαφοροποιούνται σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, Απόφαση.

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά (α) έως (γ) κατατίθενται την πρώτη φορά που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ζητά την παραλαβή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης ή μεταβολής τους.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, με την οποία, αφενός μεν θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, δηλαδή ότι θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την παρασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής εγκρίσεως, αφετέρου δε, θα βεβαιώνεται ότι δεν έχει επέλθει καμιά απολύτως τροποποίηση ή μεταβολή στα προαναφερθέντα (α) έως και (γ) σχετικά δικαιολογητικά. Επίσης, θα δηλώνεται ότι η αιθυλική αλκοόλη δεν θα μεταφερθεί έξω από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοστασίου, ούτε θα διατεθεί σε άλλο πρόσωπο, ή για άλλη χρήση χωρίς την προηγούμενη άδεια του Τελωνείου Ελέγχου.

ε) Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τις αρμόδιες αρχές.

3. Κατόπιν της αίτησης αυτής συγκροτείται επιτροπή από το Τελωνείο Ελέγχου της ενδιαφερόμενης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, που αποτελείται από ένα τουλάχιστον Τελωνειακό υπάλληλο του ιδίου Τελωνείου και ένα Χημικό υπάλληλο, που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου. Το Τελωνείο Ελέγχου δύναται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για τον καθορισμό της δυναμικότητας, να ζητήσει τη συνδρομή και εμπειρογνώμονα από άλλη αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Βιομηχανίας, κ.λπ.).

Η επιτροπή προβαίνει στη διενέργεια αυτοψίας, στην επαλήθευση της προαναφερόμενης αιτήσεως της ενδιαφερόμενης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, στον καθορισμό της δυναμικότητας της παραγωγικής μονάδας, καθώς και στη σύνταξη σχετικής έκθεσης − εισήγησης. Η έκθεση−εισήγηση υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου, στην Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία.

4. Για τον καθορισμό της δυναμικότητας, δηλαδή της αναγκαίας ετησίως, ποσότητας μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, λαμβάνεται υπόψη ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, οι ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιήθηκαν και οι ποσότητες των παραγομένων προϊόντων κατά τα τρία τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις εγγραφές στο τηρούμενο βιβλίο χρεοπιστώσεως της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου του ιδίου έτους ή και προγενεστέρων ετών, εφόσον υπάρχουν, όπως και στοιχεία των παραγγελιών, συναφθέντων συμβολαίων κ.λπ., για το έτος στο οποίο αναφέρεται η αιτούμενη ποσότητα.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης από την ίδια βιομηχανία ή βιοτεχνία και των δύο ειδών αιθυλικής αλκοόλης (συνθετικής και γεωργικής προέλευσης), η δυναμικότητα θα προσδιορίζεται ξεχωριστά, μόνον εάν τα εν λόγω είδη αλκοόλης χρησιμοποιούνται για την παραγωγή διαφορετικών προϊόντων, απαγορευμένης στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποίησης του ενός είδους αλκοόλης στη θέση του άλλου.

Όταν και τα δύο είδη αλκοόλης χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ίδιων προϊόντων, η δυναμικότητα θα προσδιορίζεται συνολικά και για τα δύο είδη αλκοόλης.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, χορηγείται ιδιαίτερη έγκριση για την μετουσίωση του κάθε είδους αλκοόλης.

5. Σε περίπτωση που οι δικαιούχες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες διαθέτουν περισσότερες από μία εγκαταστάσεις παραγωγής, οι οποίες λειτουργούν αυτοτελώς, απαιτείται καθορισμός της παραγωγικής δυναμικότητας για κάθε μία από αυτές. Επιπλέον για την κάθε μία εγκατάσταση χορηγείται ιδιαίτερη έγκριση μετουσίωσης.

6. Κατόπιν αυτών και με βάση την έκθεση − εισήγηση της επιτροπής η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου χορηγεί τη σχετική έγκριση μετουσίωσης, για το σύνολο της ποσότητας που απαιτείται ετησίως, εφόσον είναι δυνατόν.

Η έγκριση αυτή κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία, στο Τελωνείο Παράδοσης, στο Τελωνείο Ελέγχου, στην εποπτεύουσα την προμηθεύτρια φορολογική αποθήκη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ και στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.

Στην περίπτωση κατά την οποία, η ενδιαφερόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία έχει ζητήσει τη χρήση άλλων μετουσιωτικών είτε κατ’ είδος, είτε κατ’ αναλογία, εκτός των προβλεπομένων στην ισχύουσα εκάστοτε Απόφαση, τότε η αίτηση συνοδευόμενη από αξιόπιστη μέθοδο για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των αιτούμενων μετουσιωτικών υλών, καθώς και η έκθεση − εισήγηση, διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ.

Η εν λόγω Διεύθυνση, αφού εξετάσει όλα τα υποβληθέντα στοιχεία, ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο κρίνει αναγκαίο, εισηγείται ή όχι την έκδοση σχετικής Απόφασης για την έγκριση της αιτούμενης μετουσίωσης και την εισαγωγή των αιτούμενων μετουσιωτικών στον κατάλογο των εγκεκριμένων μετουσιωτικών υλών.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία, στο Τελωνείο Παράδοσης, στο Τελωνείο Ελέγχου, στην εποπτεύουσα την προμηθεύτρια φορολογική αποθήκη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., στην Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, καθώς και στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.

Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία παραλαμβάνει την αιθυλική αλκοόλη κατά περίπτωση, από διαφορετικές φορολογικές αποθήκες, οι κατά τα ανωτέρω εγκρίσεις κοινοποιούνται ανάλογα στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.

7. Σε περίπτωση αύξησης εντός του έτους της παραγωγικής δυνατότητας της δικαιούχου βιομηχανίας ή βιοτεχνίας αυτή δύναται να ζητήσει τον επανακαθορισμό της ετήσιας δυναμικότητας, καθώς και νέα έγκριση μετουσίωσης με σχετική αίτησή της, με την οποία συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση του αιτήματος στοιχεία, τηρουμένης κατά αναλογία της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό διαδικασίας, για τον έλεγχο δυναμικότητας και την έγκριση μετουσίωσης.

Άρθρο 3

Δικαιολογητικά παραλαβήςΔιαδικασία παράδοσης μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης

1. Προκειμένου να χορηγηθεί η απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. η ενδιαφερόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία υποβάλλει στο Τελωνείο Παράδοσης, αίτηση με την οποία ζητά την παραλαβή μετουσιωμένης αλκοόλης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Την έγκριση μετουσίωσης από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, με την οποία θα δηλώνεται ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση μετουσίωσης, εξακολουθούν να ισχύουν και ότι καμία μεταβολή δεν έχει επέλθει στην λειτουργία της δικαιούχου βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, η οποία θα μπορούσε να έχει επίπτωση στην σχετική έγκριση. Επίσης σε περίπτωση που παραλαμβάνει μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη και από φορολογική αποθήκη που εποπτεύεται από άλλο Τελωνείο Παράδοσης θα πρέπει να δηλώνονται οι ποσότητες και οι αριθμοί αναφοράς των τελωνειακών παραστατικών του Τελωνείου αυτού, με τα οποία η εν λόγω βιομηχανία ή βιοτεχνία, έχει ήδη παραλάβει ποσότητες με βάση την ίδια έγκριση μετουσίωσης.

2. Η παραλαβή της αιθυλικής αλκοόλης πραγματοποιείται μετά την προηγούμενη μετουσίωση αυτής, στους χώρους της φορολογικής αποθήκης που προμηθεύει την αιθυλική αλκοόλη, παρουσία Τελωνειακού και Χημικού υπαλλήλου, οι οποίοι ορίζονται από το Τελωνείο Παράδοσης και από την Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. που εποπτεύει τη φορολογική αποθήκη. Η μετουσίωση πραγματοποιείται μετά από υποβολή από την προμηθεύτρια φορολογική αποθήκη, αίτησης – δήλωσης προς τις ανωτέρω αρχές, στην οποία αποδέχεται τη διενέργεια της συγκεκριμένης μετουσίωσης, με σκοπό την παράδοση της αλκοόλης στη δικαιούχο βιομηχανία ή βιοτεχνία.

Για την πιστοποίηση της μετουσίωσης συντάσσεται πρωτόκολλο μετουσίωσης, εις πενταπλούν, το οποίο συνυπογράφεται από τους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες υπαλλήλους, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της φορολογικής αποθήκης, καθώς και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, εάν παρίσταται.

Η μετουσίωση δύναται να πραγματοποιείται και τμηματικά, με την τήρηση της προαναφερθείσας διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης που υποβάλλονται σε μετουσίωση δεν υπερβαίνει την εγκριθείσα ποσότητα, με βάση τη σχετική Απόφαση, περί εγκρίσεως της μετουσίωσης.

3. Το πρωτότυπο πρωτόκολλο μετουσίωσης επισυνάπτεται στην Δ.ΕΦΚ, η οποία υποβάλλεται για τη θέση σε ανάλωση του προϊόντος και επί της οποίας γίνεται η σχετική πράξη απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ.

Αντίτυπο του πρωτοκόλλου μετουσίωσης τηρείται στη φορολογική αποθήκη, στη δικαιούχο βιομηχανία ή βιοτεχνία, καθώς και στη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. που εποπτεύει τη φορολογική αποθήκη. Επίσης ένα αντίτυπο διαβιβάζεται από την τελευταία στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ.

Το επικυρωμένο αντίγραφο του τελωνειακού παραστατικού (Δ.ΕΦΚ) μαζί με το ειδικό δελτίο χημικής ανάλυσης, ο τύπος του οποίου καθορίζεται από το Γ.Χ.Κ., θα συνοδεύουν το προϊόν μέχρι τις εγκαταστάσεις της παραλήπτριας βιομηχανίας ή βιοτεχνίας.

4. Το Τελωνείο Παράδοσης θα φυλάσσει σε ιδιαίτερο φάκελο τα σχετικά παραστατικά παράδοσης της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. (Δ.ΕΦΚ), μέχρι τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησής της. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου αυτού και εφόσον το Τελωνείο Παράδοσης, είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Ελέγχου θα διαβιβάζει το πρώτο στο δεύτερο, φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών.

5. Σε περίπτωση παραλαβής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από φορολογική αποθήκη άλλου Κράτους − Μέλους τηρούνται κατά περίπτωση και οι διατυπώσεις του άρθρου 113 του ν. 2960/2001.

Στην περίπτωση αυτή, η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη πρέπει να συνοδεύεται με ΣΔΕ, καθώς και πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους αποστολής, σχετικά με το είδος και την αναλογία των χρησιμοποιηθέντων μετουσιωτικών. Η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη εισάγεται στις εγκαταστάσεις της παραλήπτριας βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, παρουσία των υπαλλήλων του Τελωνείου Ελέγχου και της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, οι οποίοι προβαίνουν στον έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων και παραστατικών, στην καταμέτρηση της ποσότητας και στη δειγματοληψία αυτής, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες και διατυπώσεις, για χημική εξέταση. Η χρησιμοποίηση της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από την ενδιαφερόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία, επιτρέπεται μόνο, κατόπιν του αποτελέσματος της χημικής εξέτασης.

Κατά τα λοιπά τηρούνται κατ’ αναλογία, υποχρεωτικά πριν την παραλαβή της αιθυλικής αλκοόλης, οι προβλεπόμενες από το άρθρο 2 της παρούσας διαδικασίες, για τον καθορισμό δυναμικότητας της παραλήπτριας βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, για την έγκριση των μετουσιωτικών υλών και την εισαγωγή τους στον εγκεκριμένο κατάλογο, εφόσον δεν περιλαμβάνονται.

Στην προκειμένη περίπτωση όλες οι αναγκαίες διατυπώσεις για την παραλαβή και τη θέση σε ανάλωση του προϊόντος με την υποβολή Δ.ΕΦΚ, τηρούνται από το Τελωνείο Ελέγχου, το οποίο ενεργεί και ως Τελωνείο Παράδοσης.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις των δικαιούχων απαλλαγής βιομηχανιών ή βιοτεχνιών

Οι βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που παραλαμβάνουν μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., βάσει των διατάξεων της περ. β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 και της παρούσας, υποχρεούνται:

1. Να τηρούν ειδικό γραμμογραφημένο βιβλίο αριθμημένο κατά σελίδα και θεωρημένο από το Τελωνείο Ελέγχου, στο οποίο καταχωρούνται καθημερινά χωρίς διαγραφές ή ξέσματα, οι παραλαμβανόμενες ποσότητες μετουσιωμένης αλκοόλης, οι χρησιμοποιούμενες ποσότητες για την παραγωγή των προϊόντων τους, κατά κατηγορία προϊόντος με βάση τα οικεία Δελτία Παραγωγής, καθώς και οι διατιθέμενες ποσότητες αυτών, κατά κατηγορία προϊόντος, με βάση τα σχετικά παραστατικά του Κ.Β.Σ.

Το εν λόγω βιβλίο θεωρείται, κατά τους διενεργούμενους σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας, ελέγχους για τη νόμιμη χρήση της παραλαμβανόμενης μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.

Το βιβλίο αυτό μπορεί, κατόπιν έγκρισης του Τελωνείου Ελέγχου, να υποκατασταθεί από τα επίσημα τηρούμενα βάσει του Κ.Β.Σ. βιβλία αποθήκης της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, εφόσον σε αυτά διαλαμβάνονται διακριτά όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

2. Να συντάσσουν και να υποβάλλουν κατάστασηδήλωση, με βάση τα στοιχεία των τηρουμένων κατά τα ανωτέρω βιβλίων, εντός ενός μηνός από την λήξη κάθε οικονομικού έτους, στο Τελωνείο Ελέγχου και στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, στην οποία καταγράφονται:

  • τα υπόλοιπα της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και τα υπόλοιπα των ετοίμων και ημιετοίμων προϊόντων, ανά κατηγορία προϊόντος στο τέλος του προηγούμενου από το έτος που έληξε.
  • η ποσότητα της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που παραλήφθηκε κατά το έτος που έληξε.
  • η ποσότητα αλκοόλης που χρησιμοποιήθηκε και οι ποσότητες των προϊόντων που παρήχθησαν και διατέθηκαν ανά κατηγορία.
  • καθώς και τα τυχόν υπόλοιπα αλκοόλης, ετοίμων και ημιετοίμων προϊόντων, κατ’ είδος που μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

Η ίδια κατάσταση−δήλωση συντάσσεται και υποβάλλεται και στην περίπτωση που η εν λόγω βιομηχανία ή βιοτεχνία παύσει να λειτουργεί και μάλιστα εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη διακοπή των εργασιών της.

Σε περίπτωση μη υποβολής της παραπάνω κατάστασης−δήλωσης το Τελωνείο Ελέγχου δύναται, αναλόγως περίπτωσης, να μην επιτρέψει την περαιτέρω παράδοση της αλκοόλης από υπάρχουσα έγκριση ή να αρνηθεί τη χορήγηση νέας έγκρισης, ενημερώνοντας προς τούτο τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης από την ενδιαφερόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία και των δύο ειδών αιθυλικής αλκοόλης (συνθετικής και γεωργικής προέλευσης), τότε αυτά καταχωρούνται ξεχωριστά, αποτελώντας ιδιαίτερες μερίδες στα κατά τα ανωτέρω τηρούμενα βιβλία, ενώ υποβάλλεται ξεχωριστή κατάσταση−δήλωση για το καθένα από αυτά.

Επίσης σε ιδιαίτερη μερίδα στα προαναφερόμενα τηρούμενα βιβλία καταχωρείται η παραλαμβανόμενη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη από άλλο κράτος μέλος, ενώ η κίνησή της καταγράφεται επίσης ξεχωριστά στην υποβαλλόμενη κατάσταση−δήλωση.

Το ίδιο ισχύει και για την παραλαμβανόμενη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

3. Να αποθηκεύουν την παραλαμβανόμενη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη σε ιδιαίτερο χώρο, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχός της από τους υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση και φύλαξή της.

4. Να δέχονται και να διευκολύνουν οποιοδήποτε έλεγχο κρίνουν σκόπιμο οι αρμόδιες αρχές, καθώς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

Άρθρο 5

Παραγωγή σε εγκαταστάσεις τρίτου

1. Όταν η δικαιούχος βιομηχανία ή βιοτεχνία, που παραλαμβάνει την μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με απαλλαγή του Ε.Φ.Κ. τηρουμένων όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων, προτίθεται να παραδώσει τις κατά περίπτωση απαιτούμενες ποσότητες μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, προκειμένου να βιομηχανοποιηθούν σε εγκαταστάσεις άλλης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας για λογαριασμό της (FACON), οφείλει να καταθέσει στο Τελωνείο Ελέγχου τα ακόλουθα συμπληρωματικά δικαιολογητικά για να λάβει τη σχετική έγκριση.

α. Αίτηση για την έγκριση παράδοσης της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, σε άλλη βιομηχανία ή βιοτεχνία (FACON), τα στοιχεία της οποίας θα αναγράφονται επί της αιτήσεως, προκειμένου να την επεξεργασθεί για λογαριασμό της.

β. Αντίγραφο συμφωνητικού, από το οποίο θα προκύπτει η ανάθεση εργασιών βιομηχανοποίησης των εν λόγω προϊόντων.

γ. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας ή σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από την οποία θα προκύπτει ότι η εν λόγω βιομηχανία ή βιοτεχνία, στην οποία πρόκειται να παραδοθεί η αλκοόλη για λογαριασμό της πρώτης, υφίσταται και λειτουργεί νόμιμα.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η επεξεργασία στην οποία δηλώνεται ότι η παραλαμβανόμενη ποσότητα αλκοόλης, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον σκοπό που παραλήφθηκε και όχι για άλλες χρήσεις.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της έγκρισης παράδοσης της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, είναι ο προηγούμενος καθορισμός της δυναμικότητας της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, στην οποία θα γίνουν οι εργασίες FACON, τηρουμένων των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 της παρούσας.

3. Η έγκριση παράδοσης δύναται να χορηγείται από το Τελωνείο Ελέγχου για το σύνολο της ποσότητας ή τμηματικά, ανάλογα με την περίπτωση και κοινοποιείται στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, για λογαριασμό της οποίας πραγματοποιούνται οι εργασίες FACON, καθώς και στην αντίστοιχη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας στην οποία πραγματοποιούνται οι εργασίες FACON, εφόσον είναι διαφορετική. Ομοίως η έγκριση παράδοσης κοινοποιείται στο Τελωνείο στην χωρική δικαιοδοσία του οποίου ανήκει η βιομηχανία ή βιοτεχνία, όπου θα διενεργηθούν οι εργασίες FACON εάν είναι διαφορετικό.

Θεωρημένο αντίγραφο της έγκρισης παράδοσης συνοδεύει το προϊόν κατά την διακίνησή του από τις εγκαταστάσεις της μιας βιομηχανίας/βιοτεχνίας στην άλλη.

4. Ωστόσο, η βιομηχανία ή βιοτεχνία που χρησιμοποιεί μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη προς παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτου (είτε ασκούντος μόνο εμπορική δραστηριότητα είτε με το καθεστώς FACON) δύναται να παραλαμβάνει απευθείας με απαλλαγή την αναγκαία ποσότητα. Προς τούτο κατά την υποβολή της, κατά το άρθρο 2 της παρούσας, αίτησης για τη χορήγηση έγκρισης της μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης υποβάλλεται αντίγραφο συμφωνητικού του στοιχείου β΄ της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου.

5. Η βιομηχανία ή βιοτεχνία που παραλαμβάνει την μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη προς παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτου, οφείλει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 6

Προσδιορισμός φύρας

1. Το ποσοστό της φυσικής απομείωσης (φύρας) της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που προκύπτει κατά την παραγωγική διαδικασία, καθορίζεται βάσει των διατάξεων της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 2969/2001, μετά από βιομηχανικό πείραμα, εφόσον αυτό είναι τεχνικά και επιστημονικά εφικτό, το οποίο αφορά σε συγκεκριμένο προϊόν ή χρήση και διενεργείται μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας προς την Χημική Υπηρεσία Ελέγχου του Γ.Χ.Κ.. Με την αίτηση αυτή, η οποία κοινοποιείται και στο Τελωνείο Ελέγχου συνυποβάλλεται το αναλυτικό διάγραμμα ροής και οι λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται κατά την παραγωγική διαδικασία, για την τεκμηρίωση των τυχόν απωλειών της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στα διάφορα στάδια της όλης παραγωγικής διαδικασίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτουν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά που αφορούν στη χορήγηση έγκρισης μετουσίωσης.

Κάθε λεπτομέρεια σχετικά με το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή του βιομηχανικού πειράματος καθορίζεται από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, προς τις υποδείξεις της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται η ενδιαφερόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία.

Το βιομηχανικό πείραμα διενεργείται παρουσία δύο χημικών υπαλλήλων της ανωτέρω αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας και του εκπροσώπου της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας και συντάσσεται σχετική έκθεση εις τριπλούν, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα επί μέρους στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και οι αντίστοιχες διαπιστούμενες απώλειες αιθυλικής αλκοόλης.

Η έκθεση υπογράφεται από τους υπαλλήλους και τον εκπρόσωπο της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας και υποβάλλεται η μεν πρωτότυπη στην Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, ένα αντίγραφο στο Τελωνείο Ελέγχου και το τρίτο αντίγραφο τηρείται στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας.

2. Για τη φυσική απομείωση (φύρα) της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που προκύπτει κατά την αποθήκευσή της, εφαρμόζονται κατά αναλογία, οι διατάξεις της δευτέρας περιόδου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 2969/2001.

3. Ο προσδιορισμός των απωλειών που οφείλονται σε φυσική απομείωση πραγματοποιείται κατά τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης της παραλαμβανόμενης μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.

Άρθρο 7

Έλεγχοι για την διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, πραγματοποιείται κατ’ έτος και το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορά στην παραληφθείσα κατά το προηγούμενο έτος ποσότητα, από το Τελωνείο Ελέγχου και την Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα διενέργειας του ανωτέρω ελέγχου και σε ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα εντός του έτους χρήσης. Ο έλεγχος διενεργείται από επιτροπή που συγκροτείται από το Τελωνείο Ελέγχου και αποτελείται τουλάχιστον από δύο (2) τελωνειακούς υπαλλήλους, οι οποίοι ορίζονται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου Ελέγχου και από ένα χημικό υπάλληλο, ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου.

Στην περίπτωση βιομηχανοποίησης των προϊόντων σε εγκαταστάσεις τρίτου και σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, η επιτροπή συγκροτείται και ο έλεγχος διενεργείται από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες στη χωρική δικαιοδοσία των οποίων βρίσκονται οι εγκαταστάσεις βιομηχανοποίησης των προϊόντων.

2. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της παραπάνω αλκοόλης, έγκειται στην επαλήθευση των στοιχείων της κατάστασης−δήλωσης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4, σε σύγκριση αφενός με τις εγγραφές των βιβλίων που τηρεί η υπόχρεη βιομηχανία ή βιοτεχνία και τις εγκεκριμένες συνθέσεις των προϊόντων αυτής, εφόσον υπάρχουν και αφετέρου στον συνδυασμό των στοιχείων αυτών με τα αποτελέσματα φυσικών ελέγχων, ενδεχομένως δε δειγματοληψιών και χημικών εξετάσεων των υπαρχόντων υπολοίπων μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και προϊόντων (ετοίμων και ημιετοίμων), στην παραγωγή των οποίων χρησιμοποιείται η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη. Οι πάσης φύσεως εξετάσεις των λαμβανομένων κατά τα ανωτέρω, δειγμάτων διενεργούνται στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες του ΓΧΚ.

3. Έκτακτο έλεγχο μπορεί να διενεργεί οποιαδήποτε αρμόδια Ελεγκτική Αρχή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τη συνδρομή της οικείας Χημικής Υπηρεσίας του ΓΧΚ, σε κάθε δε περίπτωση, η βιομηχανία ή βιοτεχνία υποχρεούται να επιδεικνύει τα σχετικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την παρούσα και από τον Κ.Β.Σ., καθώς και να διευκολύνει τη φυσική απογραφή.

4. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτουμένων για τη διενέργεια του ελέγχου στοιχείων, θεωρείται ότι ολόκληρη η ποσότητα διατέθηκε σε άλλες χρήσεις, χωρίς προηγούμενη άδεια του Τελωνείου Ελέγχου και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου.

5. Εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί, ότι οι ποσότητες αλκοόλης που παρελήφθησαν σύμφωνα με τα προηγούμενα, χρησιμοποιήθηκαν νομίμως στην παραγωγή προϊόντων, τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τους όρους που έχουν εγκριθεί, συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου. Στην ίδια έκθεση καταγράφονται και βεβαιώνονται και οι ποσότητες μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που δικαιολογούνται ως νόμιμη φύρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των απωλειών μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης ως νόμιμης φύρας, είναι ο προηγούμενος προσδιορισμός της, βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 6 της παρούσας.

Η έκθεση αυτή υποβάλλεται από την επιτροπή στο Τελωνείο Ελέγχου σε δυο αντίγραφα και σε ένα αντίγραφο στην Χημική Υπηρεσία Ελέγχου. Το Τελωνείο Ελέγχου αποστέλλει ένα αντίγραφο της έκθεσης στο/στα Τελωνείο/α Παράδοσης, εφόσον είναι διαφορετικό/α, το/ τα οποίο/α με βάση την έκθεση προβαίνει/ουν στην τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών εγγράφων.

Το Τελωνείο Ελέγχου ενημερώνει εγγράφως τη δικαιούχο βιομηχανία ή βιοτεχνία για τα αποτελέσματα του ελέγχου.

6. Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η παραληφθείσα ποσότητα αλκοόλης δεν χρησιμοποιήθηκε νομίμως, συνολικά ή εν μέρει, για την παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων, σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση, ή δεν βρίσκεται στην κατοχή της υπόχρεης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας και εφόσον οι διαπιστούμενες διαφορές δεν αναγνωρίζονται ως νόμιμη φύρα, βάσει των προαναφερθέντων, συντάσσεται ανάλογα σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία υποβάλλεται αρμοδίως, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Κατόπιν το Τελωνείο Ελέγχου αποστέλλει ένα αντίγραφο της έκθεσης στο/στα Τελωνείο/α Παράδοσης και ενημερώνει εγγράφως την δικαιούχο βιομηχανία ή βιοτεχνία για τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Με βάση την προαναφερόμενη έκθεση το/α Τελωνείο/ α Παράδοσης προβαίνει/ουν άμεσα στον προσδιορισμό του ποσού των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, μετά των νομίμων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν στην ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης που δεν χρησιμοποιήθηκε ή δεν κατέχεται νόμιμα και καλείται ο υπόχρεος για την καταβολή τους.

7. Ανεξάρτητα από την καταβολή των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται και οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως 6 του άρθρου 118 του ν. 2960/2001, καθώς και των άρθρων 11 και 12 του ν. 2969/2001, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Άρθρο 8

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Για την τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών παραλαβής της μετουσιωμένης συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. θα τηρηθεί η διαδικασία, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ. 239/158/19.4.1995 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 371/τ.Β΄).

2. Εκθέσεις ελέγχου δυναμικότητας που έχουν συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των προγενεστέρων της παρούσας απόφασης διατάξεων, για την παραλαβή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν, έως τον χρόνο λήξης της ισχύος τους και το αργότερο έως 31.12.2009, εκτός εάν κατά την κρίση του Τελωνείου Ελέγχου ή και κατόπιν αίτησης της ενδιαφερόμενης εταιρίας απαιτείται επαναπροσδιορισμός.

3. Εγκρίσεις μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης (συνθετικής και γεωργικής προέλευσης) που έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες κατ’ εφαρμογή των προγενεστέρων της παρούσας απόφασης διατάξεων και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν έως τον χρόνο λήξης της ισχύος τους και το αργότερο έως 31.12.2009. Τυχόν χορηγηθείσες εγκρίσεις μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. στις οποίες δεν καθορίζεται ο χρόνος λήξης της ισχύος τους, παύουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο προηγούμενο άρθρο 8 από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ.239/158/19.4.1995 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 371/τ.Β΄) και κάθε άλλη σχετική ΔΥΟ που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!