Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Ε. 2194/2020 Παροχή Οδηγιών για τη δυνατότητα ιδίας χρήσης των αντισηπτικών στους χώρους εργασίας των βιομηχανιών παραγωγής τους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Κερασιώτη
Τηλέφωνο : 210 6987414
Fax : 210 6987408
E-Mail : finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ω22Υ46ΜΠ3Ζ-Χ0Α

Αθήνα , 4/12/2020

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2194

ΠΡΟΣ : Ως πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Παροχή Οδηγιών για τη δυνατότητα ιδίας χρήσης των αντισηπτικών στους χώρους εργασίας των βιομηχανιών παραγωγής τους.

Σε συνέχεια ερωτημάτων βιομηχανιών/βιοτεχνιών που παράγουν, απολυμαντικά – αντισηπτικά προϊόντα, για την φορολογική μεταχείριση της ιδιοκατανάλωσης των προϊόντων αυτών στους χώρους εργασίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής αυστηρών πρωτοκόλλων υγιεινής λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της διασποράς της νόσου COVID 19, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Απαλλάσσεται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης η αιθυλική αλκοόλη, βάσει των διατάξεων της παρ. 1β) του άρθρου 83 του ν.2960/01 (265 Α΄), η οποία έχει υποστεί μετουσίωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Νομοθεσίας ή της νομοθεσίας άλλου Κράτους Μέλους και χρησιμοποιείται για την παρασκευή οποιοδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (παραγωγή ποτών).

Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης της κατά τα ανωτέρω απαλλασσόμενης αιθυλικής αλκοόλης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθ. Φ.1554/811/17-12-2008 (Β΄2694) Α.Υ.Ο.Ο., οι βιομηχανίες/βιοτεχνίες οι οποίες χρησιμοποιούν την εν λόγω αιθυλική αλκοόλη ως πρώτη ή βοηθητική ύλη για την παρασκευή οποιοδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, μεταξύ των οποίων και συγκαταλέγονται και κάθε είδους αντισηπτικά προϊόντα, οφείλουν:

α) να τηρούν ειδικό βιβλίο θεωρημένο από το τελωνείο στο οποίο καταχωρούνται καθημερινά οι παραλαμβανόμενες ποσότητες μετουσιωμένης αλκοόλης, οι χρησιμοποιούμενες ποσότητες για την παραγωγή των προϊόντων τους με βάση τα οικεία Δελτία Παραγωγής καθώς και οι διατιθέμενες ποσότητες αυτών με βάση τα σχετικά παραστατικά που προβλέπονται στις διατάξεις του ν.4308/2014 «περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» [άρθρο 4, παρ.1 της ως άνω Απόφασης]

β) να υποβάλλουν στο τελωνείο ελέγχου και στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, εντός ενός μηνός από την λήξη κάθε οικονομικού έτους κατάσταση - δήλωση στην οποία καταγράφονται, μεταξύ άλλων, τα τυχόν υπόλοιπα της μετουσιωμένης αλκοόλης καθώς και των ετοίμων και ημιέτοιμων προϊόντων κατ’ είδος τα οποία μεταφέρονται στο επόμενο έτος [άρθρο 4 παρ.2 της ως άνω Απόφασης].

Για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, απαιτείται η απόδειξη αφενός της παραγωγής του τελικού προϊόντος και αφετέρου της διάθεσης αυτού και για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της ως άνω Απόφασης, πραγματοποιείται έλεγχος ο οποίος έγκειται στην επαλήθευση των στοιχείων της ως άνω κατάστασης - δήλωσης σε σύγκριση αφενός με τις εγγραφές των βιβλίων που τηρεί η βιομηχανία/ βιοτεχνία και αφετέρου με τα αποτελέσματα των φυσικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από την Τελωνειακή και Χημική Υπηρεσία ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στην περίπτωση διάθεσης μέρους του τελικού παραγόμενου προϊόντος, το οποίο μπορεί να τοποθετείται σε συσκευασίες μεγαλύτερες από αυτές που χρησιμοποιούνται για τη διάθεσή του στην αγορά, για ιδιοκατανάλωση από τις ίδιες τις βιομηχανίες / βιοτεχνίες που το παράγουν, θα πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στην ανωτέρω Απόφαση καθώς και στη σχετική, για την έκδοση του προβλεπόμενου για την αυτοπαράδοση των εν λόγω προϊόντων λογιστικού στοιχείου (παραστατικού), φορολογική νομοθεσία.

Ο Διοικητής Α.Α.Δ.Ε.

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!