Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2145/2020 Κοινοποίηση της αριθ. Α.1194/21-08-2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο. “Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που προβλέπεται από το εδάφιο ε’, στ’, και ι’ της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001”(Β΄2070)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Κερασιώτη
Τηλέφωνο : 210 6987414
Fax : 210 6987408
E-Mail : finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6Κ4Κ46ΜΠ3Ζ-ΗΤΖ
Αθήνα , 4 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2145

ΠΡΟΣ : Ως πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. Α.1194/21-08-2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο. “Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που προβλέπεται από το εδάφιο ε’, στ’, και ι’ της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001”(Β΄2070)».

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3672 Β΄, έχει λάβει ΑΔΑ : ΩΘΟΝ46ΜΠ3Ζ-ΤΩ7 και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Με την κοινοποιούμενη απόφαση επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές στην αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο.:

1. Ως προς το άρθρο 3 της αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται το άρθρο 3 «Καθορισμός Δυναμικότητας – Έγκριση παραλαβής» της αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο Ειδικότερα οι σημαντικότερες αλλαγές επί του εν λόγω άρθρου συνοψίζονται στις ακόλουθες :

α) Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της τροποποιούμενης απόφασης αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. μαζί με την επωνυμία και τον τόπο εγκατάστασης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης δηλώνονται και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτής.

β) Στην υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στην ως άνω παράγραφο 1 του άρθρου 3 της τροποποιούμενης απόφασης, μεταξύ των άλλων, δηλώνεται ότι η επιχείρηση αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει το τελωνείο ελέγχου για οποιαδήποτε μεταβολή έχει επέλθει στα στοιχεία βάσει των οποίων καθορίστηκε η δυναμικότητα.

γ) Στην ίδια ως άνω παράγραφο προστίθεται νέο στοιχείο ε) ενώ το στοιχείο ε) της τροποποιούμενης απόφασης αναριθμείται σε στ). Συγκεκριμένα με τις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται η κατάθεση στο τελωνείο ελέγχου πάγιας εγγύησης, χρηματικής, τραπεζικής ή ασφαλιστήριου συμβολαίου, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, το ποσό της οποίας πρέπει να καλύπτει το 10% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στη συνολική ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης που δύναται να παραλάβει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση με βάση την καθορισθείσα δυναμικότητα. Σημειώνεται ότι το ποσό της εγγύησης θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται στην περίπτωση επανακαθορισμού της καθορισθείσας δυναμικότητας και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καλύπτει τον Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις ποσότητες που παρέλαβε η επιχείρηση και για τις οποίες εκκρεμεί η ανάλωση (ήτοι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία) ή δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος νόμιμης χρήσης από το αρμόδιο τελωνείο. Ως εκ τούτου στην περίπτωση που το ποσό της πάγιας εγγύησης δεν επαρκεί για την κάλυψη των εκκρεμών παραλαβών, είτε αυτή προσαυξάνεται αναλόγως είτε κατατίθεται συμπληρωματικά μεμονωμένη εγγύηση στο τελωνείο παραλαβής για το σύνολο του αναλογούντος στη συγκεκριμένη παραλαβή Ε.Φ.Κ.. Στην περίπτωση κατάθεσης πάγιας εγγύησης το Τελωνείο Ελέγχου χορηγεί στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία σχετική βεβαίωση στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης, ο αριθμός καταχώρισης (GRN) της πάγιας εγγύησης, η διάρκεια ισχύος καθώς και το ποσό αυτής.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία διαθέτει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις παραγωγής οι οποίες υπάγονται στο ίδιο τελωνείο ελέγχου το ποσό της πάγιας εγγύησης πρέπει να καλύπτει το 10% του ποσού Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στο σύνολο των ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης που έχουν καθοριστεί με βάση τις σχετικές δυναμικότητες. Ωστόσο εφόσον οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα διαφορετικών τελωνείων ελέγχου κατατίθεται πάγια εγγύηση σε κάθε τελωνείο ελέγχου χωριστά.

Επιπλέον αντί της πάγιας εγγύησης δύναται να κατατίθεται στο Τελωνείο Παράδοσης, μεμονωμένη εγγύηση χρηματική, τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, ποσού ίσου με τον Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στην παραλαμβανόμενη κάθε φορά ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης.

Στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 952/2013, κατατίθεται μειωμένη πάγια εγγύηση κατά 50% σε σχέση με το ως άνω οριζόμενο ποσοστό, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις ποσότητες που παρέλαβε η εταιρεία και για τις οποίες εκκρεμεί η ανάλωση, ήτοι για τις ποσότητες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία ή δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος νόμιμης χρήσης από το αρμόδιο τελωνείο. Επίσης, στην περίπτωση της μεμονωμένης εγγύησης, προκειμένου για Εγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα, το ποσό της εγγύησης πρέπει να καλύπτει το 50% του ΕΦΚ που αναλογεί στην παραλαμβανόμενη ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης.

δ) Δεν απαιτείται πλέον η κοινοποίηση της έκθεσης για τον καθορισμό της δυναμικότητας στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βιομηχανία βιοτεχνία καθώς και η υποβολή εκ μέρους αυτής της ετήσιας υπεύθυνης δήλωσης για τη μη μεταβολή των στοιχείων βάση των οποίων καθορίστηκε η δυναμικότητα της εν λόγω επιχείρησης.

2. Ως προς το άρθρο 4 της αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο.

Με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 4 «Διαδικασία και δικαιολογητικά παραλαβής Αιθυλικής Αλκοόλης» της αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο, με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά με το εκάστοτε παραστατικό (Δήλωση ΕΦΚ, Διασάφηση Εισαγωγής) το οποίο υποβάλλεται για την παραλαβή της αιθυλικής αλκοόλης και τη θέση αυτής σε ανάλωση με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. .

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση, στην περίπτωση που έχει κατατεθεί πάγια εγγύηση στο Τελωνείο Ελέγχου μαζί με το εκάστοτε παραστατικό (Δήλωση Ε.Φ.Κ., Διασάφηση Εισαγωγής) συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά η προβλεπόμενη βεβαίωση του Τελωνείου Ελέγχου σχετικά με την κατάθεση σε αυτό πάγιας εγγύησης από την εν λόγω επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία. Για το σκοπό αυτό η αντίστοιχη θέση των υποστηρικτικών εγγράφων (44-2 για τη ΔΕΦΚ 44-1 για τη Διασάφηση Εισαγωγής συμπληρώνεται με τον κωδικό εγγράφου 1Ε66 «Βεβαίωση κατάθεσης πάγιας εγγύησης για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. (παρ. 1, άρθρο 83 του ν.2960/01)». Επιπλέον με την συνυποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 η επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία θα πρέπει αμελλητί να δηλώνει ότι το ποσό της πάγιας εγγύησης επαρκεί για την κάλυψη του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στην παραλαμβανόμενη ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης.

Εναλλακτικά στην περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί πάγια εγγύηση ή το υπόλοιπο ποσό της πάγιας εγγύησης δεν επαρκεί, κατατίθεται στο Τελωνείο Παράδοσης μεμονωμένη (εγγύηση χρηματική, τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η οποία καλύπτει το ποσό του Ε.Φ.Κ. ή προκειμένου για Εγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα το 50% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στην παραλαμβανόμενη κάθε φορά ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης και το αντίστοιχο πεδίο της εγγύησης συμπληρώνεται με τον αριθμό καταχώρησης (GRN) της εγγύησης καθώς και το αντίστοιχο ποσό αυτής.

3. Ως προς το άρθρο 6 της αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο.

Με την παράγραφο 3 της κοινοποιούμενης απόφασης αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 «Έλεγχοι για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης» της αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο.

Ειδικότερα στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, προβλέπεται η διενέργεια φυσικού ελέγχου σε ετήσια βάση ο οποίος πραγματοποιείται από επιτροπή που συγκροτείται από δύο τελωνειακούς υπαλλήλους του τελωνείου ελέγχου και έναν χημικό υπάλληλο της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας.

Ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας λογιστικού ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης για τις ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης συγκεκριμένων παραλαβών μετά από αίτημα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας.

Επιπλέον στην παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου 6 της τροποποιούμενης απόφασης επέρχονται αλλαγές αναφορικά με την έκθεση ελέγχου και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν το Τελωνείο Ελέγχου καθώς και το Τελωνείο Παράδοσης μετά την ολοκλήρωση του κατά περίπτωση ελέγχου (ετήσιου φυσικού ή λογιστικού) της νόμιμης χρησιμοποίησης της αιθυλικής αλκοόλης για την τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών και την αποδέσμευση των σχετικών εγγυήσεων. Συγκεκριμένα το τελωνείο ελέγχου κοινοποιεί στο τελωνείο παράδοσης τη σχετική έκθεση ελέγχου και ενημερώνει την ελεγχόμενη επιχείρηση για τα αποτελέσματα του ελέγχου και την αποδέσμευση ή μη της εγγύησης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες ελέγχου θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό η τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών και η αποδέσμευση των σχετικών εγγυήσεων, ενώ στην περίπτωση της διενέργειας λογιστικού ελέγχου κατόπιν σχετικού αιτήματος της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, η ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την ορθή εφαρμογή των ως άνω διαλαμβανομένων.

Ο Διοικητής Α.Α.Δ.Ε.

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!