Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1138365 ΕΞ 2020 Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της βελτιωμένης διαδικτυακής υπηρεσίας για την εφαρμογή του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.)
- ΤΜΗΜΑ Γ’ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΣΤ’ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
- ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
& ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ Α’ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ &
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 183 46 Μοσχάτο
Πληροφορίες : Μαρία Γεμελιάρη
Τηλέφωνο : 210 4802911
E-Mail : dypided.6@aade.gr
Url : www . aade . gr

Μοσχάτο, 2/12/2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1138365 ΕΞ 2020

Κοιν.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ του ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της βελτιωμένης διαδικτυακής υπηρεσίας για την εφαρμογή του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 1 περίπτωση στ’ αυτού,

2. Την ΠΟΛ 1154/2018 (Β’ 3253) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 4 αυτής,

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

4. Το ν. 4624/2019 (Α’ 137) αναφορικά με την «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

5. Το ν. 4122/2013 (Α’ 42), που αφορά την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 10 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) και ισχύει,

6. Το ν. 4409/2016 (Α’ 136) σχετικά με το «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις», κατά το μέρος που αφορά τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές,

7. Την αριθμ. πρωτ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 (Β’ 2367) Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων,

8. Την αριθμ. πρωτ. ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17.11.2017 (Β’ 4003) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων», όπως ισχύει,

9. Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.06.2020 (Β’ 2583) Κ.Υ.Α., η οποία αφορά την Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,

10. Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/63628/410/02.07.2020 (Β’ 2841) Κ.Υ.Α. αναφορικά με την Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.06.2019 (Β’ 2583) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,

11. Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 (B΄5229) Κ.Υ.Α., η οποία αφορά την Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020,

12. Το αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/33159/246/11.04.2019 αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη λειτουργία διαδικτυακής υπηρεσίας για τη διασταύρωση στοιχείων και πληροφοριών φορολογουμένων, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄Οίκον ΙΙ»,

13. Την αριθμ. πρωτ. ΑΤΥΥΠΔ 0001057 ΕΞ 2019/20.05.2019 θετική γνώμη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. για το ίδιο ως άνω θέμα,

14. Το αριθμ. πρωτ. Α.Α.Δ.Ε. 1077590 ΕΙ/03.07.2020 αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τροποποίηση της υφιστάμενης διαδικτυακής υπηρεσίας, η οποία εξυπηρετεί την υλοποίηση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»,

15. Την έως σήμερα επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για τον καθορισμό των προδιαγραφών της διαδικτυακής υπηρεσίας,

16. Τη θετική Γνώμη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με την τροποποίηση της υφιστάμενης διαδικτυακής υπηρεσίας ως προς τον τρόπο άντλησης των απαιτούμενων πληροφοριών των αιτούντων ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα, όπως εκφράστηκε με τα αριθμ. πρωτ. ΑΤΥΥΠΔ 0001966 ΕΞ 2020/16.09.2020 και ΑΤΥΥΠΔ 1137253 ΕΙ 2020/30.11.2020 έγγραφα,

17. Την ανάγκη υποβοήθησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον έλεγχο των φορολογικών, οικονομικών στοιχείων, καθώς και στοιχείων ακινήτων των αιτούντων, προκειμένου να διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής τους στο εν λόγω πρόγραμμα,

αποφασίζουμε

τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της βελτιωμένης διαδικτυακής υπηρεσίας (web service), μέσω της οποίας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα χρησιμοποιεί τα διαβιβαζόμενα από την Α.Α.Δ.Ε. στοιχεία για την ανάγκη πραγματοποίησης διασταυρωτικών ελέγχων ως προς τα φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία ακινήτων των αιτούμενων υπαγωγή στο εν λόγω πρόγραμμα, προκειμένου να διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων/κριτηρίων υπαγωγής τους σε αυτό.

Ειδικότερα, οι διαβιβαζόμενες μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας πληροφορίες και στοιχεία, αποτελούν μέρος του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. που διαχειρίζονται τις υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις, χορηγούνται με την προϋπόθεση της συναίνεσης του αιτούντος πολίτη και είναι οι εξής:

1. Αυθεντικοποίηση:

i. Στοιχεία που εισάγονται:

 • Όνομα χρήστη,
 • Κωδικός.

ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:

 • Α.Φ.Μ. ωφελούμενου.

2. Στοιχεία Μητρώου

i. Στοιχεία που εισάγονται:

 • Α.Φ.Μ. ωφελούμενου.

ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:

 • Ένδειξη για Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο,
 • Επώνυμο,
 • Όνομα,
 • Ονοματεπώνυμο Συζύγου,
 • Κωδικός Δ.Ο.Υ.,
 • Περιγραφή Δ.Ο.Υ.,
 • Κωδικός είδους νομιμοποιητικού εγγράφου
 • Περιγραφή είδους νομιμοποιητικού εγγράφου,
 • Αριθμός Νομιμοποιητικού Εγγράφου,
 • Ημερομηνία Γέννησης,
 • Αν είναι κάτοικος εξωτερικού,
 • Αν ο/η σύζυγος είναι κάτοικος εξωτερικού,
 • Κωδικός Κ.Α.Δ.
 • Περιγραφή Κ.Α.Δ.

3. Επιβεβαίωση Οικονομικών Στοιχείων Ωφελούμενου

i. Στοιχεία που εισάγονται:

 • Α.Φ.Μ. ωφελούμενου,
 • Α.Φ.Μ. υπόχρεου υποβολής δήλωσης,
 • Α.Φ.Μ. συζύγου του υπόχρεου υποβολής δήλωσης,
 • Αριθμός παροχής ρεύματος,
 • Α.Φ.Μ. χρήστη ακινήτου ως κύρια κατοικία,
 • Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως κενό το ακίνητο στο Ε2,
 • Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως δωρεάν παραχώρηση το ακίνητο στο Ε2,
 • Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως ενοικιαζόμενο το ακίνητο στο Ε2,
 • Α.Φ.Μ. χρήστη ακινήτου που το έχει δηλώσει ως κύρια κατοικία σε κάποιο από τα δύο (2) προηγούμενα έτη (πριν το έτος για τα εισοδήματα του οποίου υποβλήθηκε η τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος).

ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:

 • Κωδικός απάντησης για εισόδημα επιβολής εισφοράς υπόχρεου υποβολής δήλωσης,
 • Κωδικός απάντησης για εισόδημα επιβολής εισφοράς συζύγου υποβολής δήλωσης,
 • Κωδικός απάντησης για άθροισμα εισοδημάτων επιβολής εισφοράς των εξαρτώμενων τέκνων (στην περίπτωση χωριστής δήλωσης υπόχρεου/συζύγου, επιστρέφεται το άθροισμα για όλα τα μοναδικά Α.Φ.Μ. εξαρτώμενων τέκνων που βρίσκονται στις δηλώσεις αυτές),
 • Κωδικός απάντησης για αριθμό παροχής ρεύματος (0: Σωστό, 1: Λάθος),
 • Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. χρήστη ακινήτου ως κύρια κατοικία (0: Σωστό, 1: Λάθος),
 • Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως κενό το ακίνητο στο Ε2 (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δε δόθηκε κανένα πεδίο για έλεγχο),
 • Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως δωρεάν παραχώρηση το ακίνητο στο Ε2 (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δε δόθηκε κανένα πεδίο για έλεγχο),
 • Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως ενοικιαζόμενο το ακίνητο στο Ε2 (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δε δόθηκε κανένα πεδίο για έλεγχο)
 • Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. χρήστη ακινήτου που το έχει δηλώσει ως κύρια κατοικία τα δύο (2) προηγούμενα έτη (πριν την τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος) (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δε δόθηκε κανένα πεδίο για έλεγχο).

4. Επιβεβαίωση Στοιχείων Ακινήτου

i. Στοιχεία που εισάγονται:

 • Α.Φ.Μ. ωφελούμενου,
 • Αριθμός παροχής ρεύματος,
 • Συνολική επιφάνεια ακινήτου,
 • Έτος κατασκευής ακινήτου,
 • Πλήθος εγγραφών λίστας
 • Στοιχεία συγκυριότητας (Λίστα),
  • Α/Α εγγραφής,
  • Τύπος εγγραφής (ωφελούμενος/συγκύριος) (0: Ωφελούμενος, 1: Συγκύριος),
  • Α.Φ.Μ.,
  • Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ),
  • Πλήρης κυριότητα (ποσοστό) (εύρος: 0 – 100)
  • Ψιλή κυριότητα (ποσοστό) (εύρος: 0 – 100)
  • Επικαρπία (ποσοστό) (εύρος: 0 – 100)

ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:

 • Εύρεση ακινήτου (0: Βρέθηκε ακίνητο για το Α.Φ.Μ., 1: Δε βρέθηκε),
 • Κωδικός απάντησης για έτος κατασκευής ακινήτου,
 • Κωδικός απάντησης για επιφάνεια κύριων χώρων ακινήτου,
 • Απάντηση συγκυριότητας (Λίστα),
  • Α/Α εγγραφής,
  • Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. (0: Σωστό, 1: Λάθος),
  • Κωδικός απάντησης για Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) (0: Σωστό, 1: Λάθος),
  • Κωδικός απάντησης για αριθμό παροχής Δ.Ε.Η. (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δεν είναι συμπληρωμένο),
  • Κωδικός απάντησης για πλήρη κυριότητα (0: Σωστό, 1: Λάθος),
  • Κωδικός απάντησης για ψιλή κυριότητα (0: Σωστό, 1: Λάθος),
  • Κωδικός απάντησης για επικαρπία (0: Σωστό, 1: Λάθος).

Η λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας διέπεται από τους κανόνες και υπόκειται στις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ 1154/2018 (ΦΕΚ Β’ 3253/08.08.2018).

Η παρούσα απόφαση ισχύει και για τους επόμενους κύκλους του Προγράμματος, εφόσον δεν υπάρξουν ουσιώδεις αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές της διαδικτυακής υπηρεσίας. \

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΟΦΙΑ ΣΕΧΠΕΡΙΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!