Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ-Α1122632-ΕΞ-2020 Tροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1076821 ΕΞ 2019/24.5.2019 (Β΄ 2091) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) περί του καθορισμού Τύπου και Περιεχομένου των Δελτίων Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Αριθμ. ΔΔΑΔ-Α1122632-ΕΞ-2020

ΦΕΚ B’ 4724/26.10.2020

Tροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1076821 ΕΞ 2019/24.5.2019 (Β΄ 2091) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) περί του καθορισμού Τύπου και Περιεχομένου των Δελτίων Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Δείτε την απόφαση ΔΔΑΔ Α 1076821 ΕΞ 2019/24.5.2019 κωδικοποιημένη όπως ισχύει εδώ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4389/2016 «Επείγουσες Διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 94), Μέρος Πρώτο - Κεφάλαιο Α΄ και ειδικότερα των παρ. 1, παρ. 4 και παρ. 5 του άρθρου 14, καθώς και των άρθρων 2, άρθρο 17, άρθρο 24, άρθρο 37 και άρθρο 41.

β) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α. 1036960/10.3.2017 (Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 15 παρ. 4, υποπαρ. Ι, περ. η, υποπερ. δδ.

γ) Της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

δ) Της υπ’ αρ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18/τ. Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης) Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/17.1.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

ε) Της υπ’ αρ. 2/77928/0004/27.9.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

στ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

2. Τον ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α΄ 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 19 αυτού.

4. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Μέρος Α «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» - Κεφάλαιο Έβδομο «Φορολογικοί Έλεγχοι» (Α΄ 170).

5. Τον ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 231/2007 «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», (Α΄ 265).

7. Την υπό στοιχεία Τ.1648/539/0003β/4.3.2002 απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Κανονισμού Στολής Τελωνειακών Υπαλλήλων και ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακών ταυτοτήτων και ειδικών υπηρεσιακών διακριτικών της Τελωνειακής Υπηρεσίας» (Β΄ 441), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Τ.4162/1313/0003Β/9.10.2002 (Β΄ 1331), Τ.3374/1082/0003Β/21.7.2003 (Β΄ 1052) και Τ.3648/1275/24.9.2004 (Β΄ 1494) αποφάσεις.

8. Το άρθρο 2 του ν. 2343/1995 «Οικονομική Επιθεώρηση» (Α΄ 211), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το άρθρο 5 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει, «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66), σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004, όπως ισχύει «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» (Α΄ 253), καθώς και την παρ. Ε΄ του άρθρου 1 του ν. 4254/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), όπως ισχύει, σχετικά με την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.

10. Τον ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους» (Α΄ 272), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την υπ’ αρ. 30/003/000/4638/16.12.2015 απόφαση του Αν. Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών, για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004» (Β΄ 2801).

12. Την υπ’ αρ. 30/002/000/8644/23.12.2016 απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών σε ορισμένους εργαστηριακούς τομείς» (Β΄ 4267).

13. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137), καθώς και τις διατάξεις του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50), όπως ισχύει.

14. Το υπό στοιχεία ΕΜΠ 116016/18.3.2019 έγγραφο της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

15. Την ανάγκη έκδοσης υπηρεσιακών ταυτοτήτων για τους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

16. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1076821ΕΞ2019/24.5.2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με θέμα: «Καθορισμός Τύπου και Περιεχομένου των δελτίων Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 2091).

17. Το υπό στοιχεία Δ.ΕΣ.ΥΠ. 1005251 ΕΞ 2020/16.1.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων με θέμα: «Υπηρεσιακές Ταυτότητες των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων».

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1076821 ΕΞ 2019/24.5.2019 (Β΄ 2091) απόφασή μας, ως κατωτέρω:

Α. 1. Τροποποιούμε το άρθρο 1 και συμπληρώνουμε σε αυτό εδάφιο ως εξής:

«Το δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας περιέχει ενσωματωμένη μικροεπεξεργασία (μικροτσίπ) τεχνολογίας RFID».

2. Τροποποιούμε την περ. (α) του εδαφίου 2 του άρθρου 2 ως εξής:

«(α) στην εμπρόσθια όψη αποτυπώνονται ο θυρεός της Ελληνικής Δημοκρατίας, το λογότυπο της Α.Α.Δ.Ε., ο τύπος του εγγράφου, η ιδιότητα του υπαλλήλου, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, η φωτογραφία του κατόχου, η ημερομηνία έκδοσης, η υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και η στρογγυλή σφραγίδα της Α.Α.Δ.Ε.».

3. Τροποποιούμε το εδάφιο 3 του άρθρου 2 ως εξής:

«Το χρώμα φόντου των δύο όψεων των δελτίων υπηρεσιακής ταυτότητας είναι μπλε με μη συμπαγείς διαβαθμίσεις.».

4. Τροποποιούμε το εδάφιο 4 του άρθρου 2 ως εξής:

«Το δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας Τελωνειακού Υπαλλήλου φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου ένστολου (στολή Νο 8 ή Νο 8β) με τα διακριτικά του βαθμού στις επωμίδες. Στην εμπρόσθια όψη αναγράφονται ευκρινώς οι λέξεις «ΔΙΩΞΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ / ANTI-SMUGGLING ENFORCEMENT.».

5. Τροποποιούμε το Παράρτημα της ως άνω απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1076821 ΕΞ 2019/24.5.2019 απόφαση (Β΄ 2091).

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!