Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Δ1116210 ΕΞ 2020 Οδηγίες για την εφαρμογή της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα για σκοπούς Ελευθέρων Ζωνών στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας της στο υποσύστημα Δηλωτικών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων - ICISnet

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Α) ΔIEYΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ΄
Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄
2)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Α)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Β΄ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ΄
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ: 10184 – Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Τσετσέκου, Ε. Γιούλος, Ε. Τσάγγου, Π. Πυργή
Τηλέφωνο: 210 6987509, 210 6987464, 210 4802435, 210 4802141
Fax: 210 6987506, 210 4802449
E-mail: ipr@otenet.gr, secr_icis@aade.gr

Α.Δ.Α.: Ω62Δ46ΜΠ3Ζ-Δ35

Αθήνα, 29/09/2020

Αρ. Πρωτ: ΔΔΘΕΚΑ Δ1116210 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: Ως ΠΔ


ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για την εφαρμογή της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα για σκοπούς Ελευθέρων Ζωνών στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας της στο υποσύστημα Δηλωτικών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων - ICISnet.»

ΣΧΕΤ : 1) Η αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1171879 ΕΞ2018/08-11-2018 Εγκύκλιος Διαταγή με την οποία κοινοποιείται η αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27-09-2018 Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» (ΦΕΚ 4513/Β/15-10-2018, ΑΔΑ: ΩΠΨΨ46ΜΠ3Ζ-ΗΑ7)

2) Η αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1104799 ΕΞ2020/03-09-20 Εγκύκλιος Διαταγή με την οποία κοινοποιείται η αριθ. Α.1187/07-08-2020 Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ2018/27-09-2018 Απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» (ΦΕΚ 3409/Β/14-08-2020, ΑΔΑ:6Χ3Γ46ΜΠ3Ζ-ΒΚΩ)

3) Η αριθμ. Ε. 2176/25-09-19 Εγκύκλιος Διαταγή με θέμα « Οδηγίες για τη διακίνηση εμπορευμάτων προς / από την Ελεύθερη Ζώνη – Εφαρμογή της αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27-9-18 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 4513/Β/15-10-18 – ΑΔΑ: ΩΠΨΨ46ΜΠ3Ζ-ΗΑ7) με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών»

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με τις οποίες θεσπίσθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών και δόθηκαν οδηγίες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων από/προς τις Ελεύθερες Ζώνες, παρέχονται οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα από την θέση σε παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής με τον τίτλο «Αίτηση Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα για σκοπούς Ελεύθερης Ζώνης» στο Υποσύστημα Δηλωτικών του ICISnet, καθώς και για τη διαδικασία ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των τελωνείων ελέγχου και των εμπλεκομένων οικονομικών φορέων (φορείς διαχείρισης και εγκατεστημένες επιχειρήσεις) κατά την τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων από τη στιγμή της υποβολής της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στο ICISnet, μέχρι την οριστικοποίησή της.

Επιπλέον, με την αριθ. Α.1187/07-08-2020 Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε η αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ2018/27-09-2018 Απόφαση Διοικητή με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» (ανωτέρω (2) σχετική), καθορίσθηκε μεταξύ άλλων η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στο ICISnet ως ακολούθως:

- Από 29/09/2020 έως 29/10/2020, καθορίζεται η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στο ICISnet.

- Ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στο ICISnet ορίζεται η 30/10/2020.

Οδηγίες για τη χρήση της εν λόγω εφαρμογής τόσο στο περιβάλλον του τελωνείου όσο και στο περιβάλλον του συναλλασσόμενου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας ακολουθώντας την διαδρομή:

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές/ ICS-ENS-ΔΗΛΩΤΙΚΑ/περισσότερα/οδηγίες χρήσης e-Υπηρεσιών. https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10187445&adreseeID=10026938

Κεφάλαιο 1
Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα για σκοπούς Ελεύθερης Ζώνης

1.1 Γενικά

Η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα αποτελεί σημείο αναφοράς στο ειδικό καθεστώς των Ελευθέρων Ζωνών λόγω του εύρους των τελωνειακών διαδικασιών που πραγματοποιούνται στον χώρο αυτό και της ιδιαιτερότητας των εμπορευμάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτές.

Σκοπός της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα είναι:

α) η διάκριση και πιστοποίηση των εμπορευμάτων κατά την έξοδό τους από την Ελεύθερη Ζώνη σε ενωσιακά και μη ενωσιακά, ή

β)στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η πιστοποίηση του τελωνειακού χαρακτήρα, η διευκόλυνση των τελωνειακών αρχών για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων που αφορούν στην έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη.

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποίηση του τελωνειακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, είναι οι ακόλουθες:

i) όταν ενωσιακά εμπορεύματα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 246 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα εισέρχονται έμμεσα και εξέρχονται από την Ελεύθερη Ζώνη με σκοπό τη διακίνησή τους στο εσωτερικό της χώρας,

ii) όταν ενωσιακά εμπορεύματα εξέρχονται οδικώς σε άλλο κ-μ, χωρίς διέλευση από έδαφος τρίτης χώρας,

iii) όταν ενωσιακά εμπορεύματα έχουν σκοπό την έξοδό τους από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και για τα οποία τηρούνται είτε διατυπώσεις εξαγωγής είτε τηρείται η διαδικασία εξόδου για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας (διασάφηση εξαγωγής, EXS),

iv) όταν διακινούνται προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής ΕΦΚ & ΦΠΑ,

v) όταν εξέρχονται εγχώρια εμπορεύματα τα οποία έχουν εισέλθει στην Ελεύθερη Ζώνη με απαλλαγή ΦΠΑ κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ 1026/2016 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (εκτός των περιπτώσεων που εξέρχονται από την Ελεύθερη Ζώνη θαλασσίως με προορισμό άλλο κ-μ της ΕΕ).

Κατά συνέπεια, για τις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα η οποία, εν προκειμένω, χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως άδεια εξόδου για σκοπούς ελέγχου των εμπορευμάτων που εξέρχονται από την Ελεύθερη Ζώνη και όχι για σκοπούς πιστοποίησης του τελωνειακού χαρακτήρα αυτών.

Επισημαίνεται ότι, στις εν λόγω περιπτώσεις την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχονται στις εκδοθείσες Βεβαιώσεις Τελωνειακού Χαρακτήρα φέρει αποκλειστικά ο εκδότης τους (φορέας διαχείρισης ή εγκατεστημένη επιχείρηση κατά περίπτωση), ενώ το τελωνείο διενεργεί εκ των υστέρων δειγματοληπτικούς ελέγχους για την επαλήθευση της ακρίβειας των ως άνω Βεβαιώσεων/αδειών εξόδου.

1.2. Πότε εκδίδεται Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα

Η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα εκδίδεται για όλα τα εμπορεύματα (ενωσιακά ή μη), ανεξαρτήτως του τρόπου μεταφοράς τους και ανεξαρτήτως του προορισμού τους, από το πρόσωπο που τηρεί τη λογιστική αποθήκης για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα και αποδίδει Αριθμό Καταχώρησης Λογιστικής Αποθήκης - ΑΚΛΑ (φορέας διαχείρισης ή η εγκατεστημένη επιχείρηση κατά περίπτωση).

Η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα εκδίδεται κατά την έξοδο των εν λόγω εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη.

Στην περίπτωση των μη ενωσιακών εμπορευμάτων, η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα αποτελεί συνημμένο της διασάφησης πιστοποιητικό με κωδικό στη θέση 44: “1893”, “Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα για σκοπούς ΕΖ”.

Στις περιπτώσεις υποβολής Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου (EXS) ή κατάθεσης Γνωστοποίησης Επανεξαγωγής, η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα αποτελεί συνημμένο της EXS (θέση 44-κωδικός 1893) και της Γνωστοποίησης Επανεξαγωγής όπου αναγράφεται ο α/α καταχώρησης της Βεβαίωσης στο ICISnet.

1.3 Δικαιολογητικά έγγραφα για τη Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αποτελούν συνημμένα της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα, είναι:

 • Έγγραφα Μεταφοράς
 • Διατακτική
 • Τιμολόγιο
 • Πιστοποιητικά απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα (T2L, κλπ) εφόσον απαιτούνται.

Τα ως άνω δικαιολογητικά αναγράφονται στη θέση «Έγγραφα-πιστοποιητικά» της Βεβαίωσης με τους αντίστοιχους προβλεπόμενους ενωσιακούς / εθνικούς κωδικούς και παραμένουν στο αρχείο του οικονομικού φορέα για ενδεχόμενο εκ των υστέρων έλεγχο του τελωνείου. Στην περίπτωση που η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα χρησιμοποιείται για σκοπούς πιστοποίησης του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, τα εν λόγω δικαιολογητικά αποστέλλονται και επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην υποβληθείσα Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα μέσα από τη λειτουργία των Συνυποβαλλόμενων Αρχείων του ICISnet, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου από το τελωνείο.

1.4 Παραγωγική λειτουργία της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στο ICISnet

Η θέση σε παραγωγική λειτουργία της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στo πλαίσιo του Υποσυστήματος Δηλωτικών του ICISnet αντικαθιστά τον τρόπο διεξαγωγής των διαδικασιών στο σύνολό τους, επιφέροντας τις παρακάτω ουσιαστικές μεταβολές :

- αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ του τελωνείου ελέγχου και των προσώπων που δραστηριοποιούνται στην Ελεύθερη Ζώνη (φορέας διαχείρισης / εγκατεστημένες επιχειρήσεις), με την αντικατάσταση της παραδοσιακής μεθόδου επικοινωνίας υποβολής εγγράφων, από την ηλεκτρονική επικοινωνία δια μέσου ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε όλες τις φάσεις διαχείρισης της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα.

- οι απαιτούμενες Βεβαιώσεις Τελωνειακού Χαρακτήρα των συναλλασσομένων που κατατίθενται στην αρμόδια για τον έλεγχο του καθεστώτος τελωνειακή αρχή, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν στις ως άνω Βεβαιώσεις, υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά. Επίσης οι αποφάσεις της τελωνειακής αρχής (π.χ. απόφαση για έλεγχο, αποδοχή/απόρριψη της Βεβαίωσης, οριστικοποίηση κλπ) διαβιβάζονται στον συναλλασσόμενο ηλεκτρονικά.

- η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ τελωνείου και οικονομικού φορέα καταργεί την φυσική παρουσία του συναλλασσομένου όπως απαιτούν οι έως σήμερα εφαρμοζόμενες έντυπες διαδικασίες υποβολής της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα.

Κεφάλαιο 2
Εφαρμογή της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα για σκοπούς Ελεύθερης Ζώνης στο ICISnet

2.1 Τρόπος συμπλήρωσης

Η λειτουργία της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στο ICISnet καλύπτει τη διαδικασία από τη στιγμή της υποβολής της μέχρι και την οριστικοποίηση αυτής.

Στο Παράρτημα 1 της παρούσας περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές θέσεις, οι οποίες θα πρέπει να συμπληρώνονται ανάλογα με τη χρήση της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα (πιστοποίηση τελωνειακού χαρακτήρα ή άδεια εξόδου). Ειδικότερα τα πεδία της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα συμπληρώνονται ως ακολούθως:

- Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα/Άδεια Εξόδου: Επιλέγεται ο σκοπός της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα (Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα για σκοπούς πιστοποίησης του τελωνειακού χαρακτήρα ή Άδεια Εξόδου για σκοπούς τελωνειακών ελέγχων), προκειμένου εν συνεχεία να συμπληρωθούν τα κατά περίπτωση υποχρεωτικά πεδία.

- Παραλήπτης/Δικαιούχος: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσώπου που παραλαμβάνει το εμπόρευμα (ΑΔΤ, αριθμός διαβατήριου κλπ).

- Υποβάλλων: Συμπληρώνεται ο Αριθμός Αναγνώρισης και Καταχώρησης Οικονομικών Φορέων (EORI) του φορέα διαχείρισης ή της εγκατεστημένης επιχείρησης που τηρεί τη λογιστική αποθήκης για το συγκεκριμένο εμπόρευμα.

- Αντιπρόσωπος: Συμπληρώνεται ο Αριθμός Αναγνώρισης και Καταχώρησης Οικονομικών Φορέων (EORI) του τελωνειακού αντιπροσώπου του υποβάλλοντα.

- Τελωνείο: Συμπληρώνεται ο κωδικός του τελωνείου ελέγχου.

- Τρόπος εξόδου από την ΕΖ: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός που προβλέπεται και αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα εμπορεύματα εκτός Ελεύθερης Ζώνης (π.χ. 1-θαλάσσια μεταφορά, 2 - σιδηροδρομική μεταφορά, 3 - οδική μεταφορά, κλπ).

- Αρ. ΒΤΧ Φορέα/ Ημ/νία: Συμπληρώνεται η ημερομηνία και ο αριθμός της Βεβαίωσης Tελωνειακού Χαρακτήρα που αποδίδεται από το σύστημα του οικονομικού φορέα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η αντίστοιχη εφαρμογή στο σύστημά του, το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται με τον αριθμό «0» και ως ημερομηνία επιλέγεται η ημερομηνία υποβολής της εν λόγω Βεβαίωσης.

- Δηλωθείς Τελωνειακός Χαρακτήρας; Επιλέγεται ο τελωνειακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων (ενωσιακός/μη ενωσιακός). Στην περίπτωση που η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα χρησιμοποιείται ως άδεια εξόδου, το πεδίο «Δηλωθείς Τελωνειακός Χαρακτήρας των Εμπορευμάτων» δεν συμπληρώνεται.

- Αριθμός χειρόγραφης καταχώρησης / Ημερομηνία καταχώρησης: Συμπληρώνεται στην περίπτωση χρήσης εφεδρικής διαδικασίας.

- Ένδειξη ύπαρξης εμπορ/τίου: Επιλέγεται η ένδειξη Ναι/Όχι, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη εμπορευματοκιβωτίου.

- ΑΚΛΑ/Έτος ΑΚΛΑ: Συμπληρώνεται ο αριθμός με τον οποίο έχει καταχωρηθεί το εμπόρευμα στη λογιστική αποθήκης καθώς επίσης και το αντίστοιχο έτος. Σημειώνεται ότι πρέπει να υπάρχει αντιστοίχιση είδους με ΑΚΛΑ (π.χ. 1 είδος της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα ισοδυναμεί με 1 ΑΚΛΑ, 5 είδη της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα –ισοδυναμούν με 5 ΑΚΛΑ κλπ).

- Σημεία και Αριθμοί: Συμπληρώνεται τυχόν σήμανση της συσκευασίας (π.χ. στην παλέταο αριθμός της φορτωτικής).

- Είδος Συσκευασίας: Συμπληρώνεται ο κωδικός που προβλέπεται και αντιστοιχεί στο είδος συσκευασίας του συγκεκριμένου εμπορεύματος (π.χ. CT –χαρτοκιβώτιο, PA-πακέτο, κλπ).  Πλήθος δεμάτων/τεμαχίων: Συμπληρώνεται το πλήθος των δεμάτων ή των τεμαχίων των εμπορευμάτων κατά περίπτωση.

 • Αν ο κωδικός συσκευασίας είναι ένας εκ των VQ, VG, VL, VY, VR, VO, δεν συμπληρώνεται το πλήθος δεμάτων/τεμαχίων.
 • Αν ο κωδικός συσκευασίας είναι ένας εκ των NE, NF, NG, δεν συμπληρώνεται το πλήθος δεμάτων και συμπληρώνεται μόνο το πλήθος τεμαχίων.

- Μεικτή Μάζα: Συμπληρώνεται σε χιλιόγραμμα η μεικτή μάζα του εμπορεύματος (το καθαρό βάρος συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας του). Στην περίπτωση που η συσκευασία είναι εμπορευματοκιβώτιο, κατά τον υπολογισμό της μεικτής μάζας δεν προσμετράται το συγκεκριμένο βάρος.

- Αρ. βεβαίωσης ενωσιακού χαρακτήρα / Δελτίο εισόδου: Στην περίπτωση που η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση του τελωνειακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, το πεδίο «Αριθμός Βεβαίωσης Ενωσιακού Χαρακτήρα/Δελτίο Εισόδου, συμπληρώνεται με τον αριθμό του σχετικού πιστοποιητικού που συνοδεύει το συγκεκριμένο φορτίο και με το οποίο αποδεικνύεται ο ενωσιακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας (Τ2L, κλπ). Όταν η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα χρησιμοποιείται ως άδεια εξόδου, το συγκεκριμένο πεδίο συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που για το συγκεκριμένο φορτίο έχει εκδοθεί Δελτίο Εισόδου κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ 1026/2016 (παράδοση αγαθών με προορισμό την Ελεύθερη Ζώνη και απαλλαγή ΦΠΑ), με τον αντίστοιχο αριθμό. 7

- Κωδ. Εμπορεύματος: Συμπληρώνεται με τον κωδικό TARIC του εμπορεύματος.  Μέγεθος/Αριθμός Εμπορ/τίου: Συμπληρώνεται με τον αριθμό αναγνώρισης του εμπορευματοκιβωτίου. Επίσης, ανάλογα με το μέγεθος του εμπορευματοκιβωτίου, επιλέγεται η κατάλληλη ένδειξη (20, 40, 45, Άλλο).

- Έγγραφα/Πιστοποιητικά: Συμπληρώνονται οι προβλεπόμενοι κωδικοί που αντιστοιχούν στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποστήριξη της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα (π.χ. 825-Παραστατικό T2L, Ν380-τιμολόγιο κλπ).

- Περιγραφή Εμπορεύματος: Συμπληρώνεται με τη συνήθη εμπορική ονομασία του εμπορεύματος.

- Παρατηρήσεις: Συμπληρώνεται με οποιαδήποτε τυχόν περαιτέρω πληροφορία για το συγκεκριμένο φορτίο.

Επισήμανση: Στην περίπτωση που η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, ο οικονομικός φορέας με την υποβολή της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα και την απόδοση MRN, αποστέλλει και επισυνάπτει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά στην ως άνω Βεβαίωση, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία των Συνυποβαλλόμενων Αρχείων στο ICISnet.

Κεφάλαιο 3
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα

H ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οικονομικών φορέων που εκδίδουν τη Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα και του τελωνείου ελέγχου κατά τη διαδικασία υποβολής της πραγματοποιείται με την διαβίβαση ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τα οποία καλούνται μηνύματα εξωτερικού πεδίου. Αναλυτικά η διαδικασία και τα μηνύματα που ανταλλάσσονται και καλύπτουν όλο το φάσμα επικοινωνίας μεταξύ του τελωνείου ελέγχου και των ως άνω φορέων από την έναρξη της ως άνω διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

3.1 Συμπλήρωση - Υποβολή - Αποδοχή Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα και απόδοση αριθμού καταχώρησης (MRN)

DC815A – «Yποβολή Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα»

Οικονομικός Φορέας - DC815A - Τελωνείο Ελέγχου

Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει ηλεκτρονικά τη Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα διαβιβάζοντας στο τελωνείο ελέγχου το μήνυμα DC815A, «Yποβολή Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα».

Με την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων που διενεργούνται αυτόματα από το σύστημα, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σχετικό αποτέλεσμα με αποστολή:

Α. του μηνύματος :

DC816A – «Απόρριψη Υποβολής Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα»

Τελωνείο ελέγχου - DC816A - Οικονομικός Φορέας

Εφόσον η υποβληθείσα Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα δεν πληροί τους όρους και τους τύπους συμπλήρωσης καθώς και τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του διαβιβαζόμενου μηνύματος DC815A, «Yποβολή Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα» απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα.

Ο οικονομικός φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά σχετικά με το γεγονός της απόρριψης της Βεβαίωσης με την λήψη του μηνύματος DC816A «Απόρριψη Υποβολής Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα» στο οποίο περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψης αυτής, ή

Β. του μηνύματος :

DC828A– «Αποδοχή Yποβολής Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα»

Τελωνείο ελέγχου - DC828A - Οικονομικός Φορέας

Εφόσον η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα , ύστερα από αυτόματο έλεγχο του συστήματος, γίνει αποδεκτή καταχωρείται στην βάση του συστήματος και αυτόματα αποδίδεται ο κύριος αριθμός αναφοράς της κίνησης (MRN), ο οποίος και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον οικονομικό φορέα δια μέσου του μηνύματος DC828A.

Επισημαίνεται ότι ο κωδικός παραστατικού που δηλώνει ότι το MRN αφορά τη Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα για σκοπούς Ελεύθερης Ζώνης είναι «KR» και διακρίνεται στο 5ο και 6ο
ψηφίο του MRN (πχ 20-GRKR1102-0000042-2).

3.2 Διόρθωση Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα

1) Aπό τον Οικονομικό Φορέα

DC813A –Αίτημα Διόρθωσης Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα

Οικονομικός Φορέας - DC813A - Τελωνείο ελέγχου

Ο οικονομικός φορέας μετά την αποδοχή της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα και την απόδοση MRN μπορεί να υποβάλλει αίτημα μεταβολής ενός ή περισσοτέρων στοιχείων της, μέσω του μηνύματος DC813A «Αίτημα Διόρθωσης Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα». Το σχετικό μήνυμα διόρθωσης δεν μπορεί να αποσταλεί όταν η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα:

 • έχει οριστικοποιηθεί ή
 • διενεργείται έλεγχος δικαιολογητικών ή
 • έχει ξεκινήσει χρονομετρητής (timer) για τα ενωσιακά εμπορεύματα

Εν συνεχεία, ο τελωνειακός επεξεργάζεται το εν λόγω αίτημα διόρθωσης και αποδέχεται ή απορρίπτει κατά περίπτωση το ως άνω αίτημα.

Το σχετικό αποτέλεσμα γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα με αποστολή:

Α. του μηνύματος :

DC804A – Αποδοχή Aιτήματος Διόρθωσης Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα

Τελωνείο Ελέγχου - DC804A - Οικονομικός Φορέας

Όταν το αίτημα διόρθωσης γίνεται αποδεκτό, ενημερώνεται ο οικονομικός φορέας με το μήνυμα DC804A –Αποδοχή Αιτήματος Διόρθωσης Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα. Εάν οι τροποποιήσεις που περιγράφονται στο αίτημα διόρθωσης (DC813A) γίνονται αποδεκτές από το τελωνείο, ενημερώνονται τα στοιχεία της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα και καταγράφεται στο σύστημα νέα έκδοση της ως άνω Βεβαίωσης για την οποία ζητήθηκαν να γίνουν τροποποιήσεις ή Β. του μηνύματος: DC805A – Απόρριψη Αιτήματος Διόρθωσης Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα Τελωνείο Ελέγχου DC805A Οικονομικός Φορέας

Όταν το αίτημα διόρθωσης απορρίπτεται από το τελωνείο ελέγχου, ενημερώνεται ο οικονομικός φορέας με το μήνυμα DC805A – Απόρριψη Αιτήματος Διόρθωσης Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα και πληροφορείται για τους σχετικούς λόγους απόρριψης. Εάν οι τροποποιήσεις που περιγράφονται στο αίτημα διόρθωσης (DC813A) δεν γίνονται αποδεκτές από το τελωνείο ελέγχου, το μήνυμα απορρίπτεται και οι λόγοι απόρριψης καταχωρούνται και γνωστοποιούνται (DC805A) στον οικονομικό φορέα. Καμιά αλλαγή δεν καταγράφεται στα στοιχεία της αρχικής Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα.

2) Aπό το τελωνείο

Το τελωνείο ελέγχου μετά την αποδοχή της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα και την απόδοση MRN μπορεί να μεταβάλλει, οίκοθεν, ένα ή περισσότερα στοιχεία της που πιθανόν χρήζουν διόρθωσης χρησιμοποιώντας την ενέργεια «Μεταβολή Αίτησης». Η ως άνω μεταβολή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα:

 • έχει οριστικοποιηθεί ή
 • διενεργείται έλεγχος δικαιολογητικών ή
 • έχει ξεκινήσει χρονομετρητής (timer) για τα ενωσιακά εμπορεύματα 3.3 Ακύρωση Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα

1) Aπό τον Οικονομικό Φορέα

DC814A –Αίτημα Ακύρωσης Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα

Οικονομικός Φορέας - DC814A - Τελωνείο ελέγχου

Ο οικονομικός φορέας μετά την αποδοχή της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα και την απόδοση MRN μπορεί να υποβάλλει αίτημα ακύρωσης μέσω του μηνύματος DC814A «Αίτημα Ακύρωσης Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα». Το σχετικό μήνυμα ακύρωσης δεν μπορεί να αποσταλεί όταν η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα:

 • έχει οριστικοποιηθεί ή
 • διενεργείται έλεγχος δικαιολογητικών ή
 • έχει ξεκινήσει χρονομετρητής (timer) για τα ενωσιακά εμπορεύματα.

Εν συνεχεία, ο τελωνειακός επεξεργάζεται το εν λόγω αίτημα ακύρωσης και αποδέχεται ή απορρίπτει κατά περίπτωση το ως άνω αίτημα.

Με το μήνυμα DC809A «Αποδοχή/Απόρριψη Αιτήματος Ακύρωσης Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα», το τελωνείο ελέγχου απαντά στο αίτημα ακύρωσης του οικονομικού φορέα, ενημερώνοντας είτε για την αποδοχή αυτού είτε για την απόρριψη, πληροφορώντας τον παράλληλα για τους σχετικούς λόγους απόρριψης.

2) Aπό το τελωνείο

Το τελωνείο ελέγχου μετά την αποδοχή της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα και την απόδοση MRN μπορεί να προβεί στην ακύρωσή της οίκοθεν χρησιμοποιώντας την ενέργεια «Ακύρωση Αίτησης» και συμπληρώνοντας τη σχετική αιτιολογία. Η ως άνω ενέργεια δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα:

 • έχει οριστικοποιηθεί ή
 • διενεργείται έλεγχος δικαιολογητικών ή
 • έχει ξεκινήσει χρονομετρητής (timer) για τα ενωσιακά εμπορεύματα

3.4 Έλεγχος της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων

Στην περίπτωση που η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, ο οικονομικός φορέας με την υποβολή της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα και την απόδοση MRN, υποβάλει και επισυνάπτει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά στην Βεβαίωση, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία των Συνυποβαλλόμενων Αρχείων στο ICISnet.

α) Σε περίπτωση που για τον αριθμό βεβαίωσης ενωσιακού χαρακτήρα που έχει συμπληρωθεί συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

1) Είναι καταχωρημένος στο ICISnet με κύριο αριθμό αναφοράς κίνησης MRN 11
2) To MRN είναι ελληνικό
3) Είναι υπαρκτό
4) Είναι του ίδιου τελωνείου στο οποίο υποβάλλεται η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα, με την απόδοση του MRN στην υποβληθείσα Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα, ενεργοποιείται χρονομετρητής (timer), με τη λήξη του οποίου αυτόματα οριστικοποιείται η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα.

Η διάρκεια του χρονομετρητή δύναται να κυμαίνεται από 10 έως 30 λεπτά και ορίζεται από το τελωνείο ελέγχου. Βασική παράμετρος επιλογής της διάρκειας του ως άνω χρονομετρητή από το τελωνείο είναι ο χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας του πιστοποιητικού με το οποίο αποδεικνύεται ο ενωσιακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων. Ειδικότερα, εκτιμάται εάν η ως άνω διαδικασία προηγείται της υποβολής της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στο ICISnet ή διενεργείται με την υποβολή αυτής και σε κάθε περίπτωση ο χρονομετρητής δεν δύναται να υπερβαίνει τα 30 λεπτά.

Ο τελωνειακός υπάλληλος επιλέγει στο ICISnet την ενέργεια «Έλεγχος δικαιολογητικών» και προβαίνει στον έλεγχο των ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών. Με την επιλογή της ως άνω ενέργειας, διακόπτεται ο χρονομετρητής.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, ο τελωνειακός επιλέγει την ενέργεια «Αποδοχή/Απόρριψη Αίτησης» και προβαίνει στην κατά περίπτωση αποδοχή ή απόρριψη της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα καταγράφοντας στο πεδίο «Αιτιολογία αποδοχής ή απόρριψης» τα σχετικά αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου. β) Σε περίπτωση που για τον αριθμό βεβαίωσης ενωσιακού χαρακτήρα που έχει συμπληρωθεί δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις (1), 2), 3), 4)), δεν ενεργοποιείται χρονομετρητής (timer) κατά τα ανωτέρω.
Ο τελωνειακός επιλέγει την ενέργεια «Έλεγχος δικαιολογητικών», διενεργεί έλεγχο των ηλεκτρονικά υποβληθέντων εγγράφων και εν συνεχεία προβαίνει στην αποδοχή ή απόρριψη της Βεβαίωσης κατά περίπτωση αποτυπώνοντας στο ICISnet τα αποτελέσματα ελέγχου κατά τα ανωτέρω. Τέλος, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχει εκδοθεί πιστοποιητικό απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα από άλλη τελωνειακή αρχή (Ελλάδας ή άλλου Κ-Μ), τα πρωτότυπα έντυπα παραστατικά εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή τους, πρέπει να προσκομιστούν στο τελωνείο ελέγχου και να τηρηθούν σε ξεχωριστό φάκελο.

3.5 Οριστικοποίηση της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα

DC880A – Οριστικοποίηση

Τελωνείο ελέγχου - DC880A - Οικονομικός Φορέας

Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων κατά περίπτωση ανωτέρω ενεργειών, η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα οριστικοποιείται και αποστέλλεται το μήνυμα DC 880A «Οριστικοποίηση» από το ICISnet στον οικονομικό φορέα.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, οριστικοποιείται αυτόματα η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα:

 • Όταν στη Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα, έχει επιλεγεί η ένδειξη «Άδεια Εξόδου», με την απόδοση MRN οριστικοποιείται η εν λόγω Βεβαίωση.
 • Όταν στη Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα έχει επιλεγεί στο πεδίο «Τελωνειακός Χαρακτήρας των Εμπορευμάτων» η ένδειξη «Μη ενωσιακά», με την απόδοση MRN οριστικοποιείται η εν λόγω Βεβαίωση.
 • Όταν στη Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα έχει ενεργοποιηθεί χρονομετρητής (timer), με τη λήξη αυτού, οριστικοποιείται η ως άνω Βεβαίωση.

Κεφάλαιο 4
Εφεδρική διαδικασία

Εφεδρική διαδικασία είναι ο εναλλακτικός τρόπος τήρησης των διατυπώσεων της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα σε περιπτώσεις που η ηλεκτρονική επικοινωνία (αποστολή, λήψη, ανάκτηση μηνυμάτων κλπ) δεν είναι εφικτή για οποιοδήποτε λόγο.

4.1 Εφεδρική διαδικασία στο τελωνείο ελέγχου, λόγω μη διαθεσιμότητας του ηλεκτρονικού συστήματος των τελωνειακών αρχών

Όταν το μηχανογραφικό σύστημα τελωνείων ICISnet είναι εκτός λειτουργίας, ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία με την κατάθεση στο τελωνείο ελέγχου της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα σε έντυπη μορφή από το σύστημα του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της ανωτέρω (2) σχετικής, δεόντως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Το τελωνείο ελέγχου καταχωρεί την Βεβαίωση στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης των ΕΔΕ και διενεργεί τους απαιτούμενους ελέγχους στις περιπτώσεις που η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα χρησιμοποιείται για σκοπούς πιστοποίησης του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων.

Όταν αποκατασταθεί το σύστημα, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει εκ των υστέρων στο ICISnet την ως άνω Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα συμπληρώνοντας επιπλέον τα πεδία «Αριθμός χειρόγραφης καταχώρησης» και «Ημ/νία χειρ. Καταχώρησης» με τον α/α καταχώρησης και την ημερομηνία που έλαβε η Βεβαίωση κατά την ως άνω γραπτή διαδικασία.

Εν συνεχεία, στις περιπτώσεις που στο έντυπο της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα είχε διενεργηθεί έλεγχος, το τελωνείο αποτυπώνει τα σχετικά αποτελέσματα ελέγχου στο ICISnet. Τέλος η ως άνω Βεβαίωση οριστικοποιείται κατά τα γνωστά στο ICISnet. Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι γίνεται συσχέτιση του MRN με τον α/α χειρόγραφης καταχώρησης της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης από τον τελωνειακό υπάλληλο.

Στις περιπτώσεις που ο φορέας διαχείρισης διαθέτει ειδική εφαρμογή ή ιστοσελίδα στην οποία περιέχονται οι πληροφορίες της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα, ως εφεδρική διαδικασία κατά τα ανωτέρω θεωρείται η υποβολή της ως άνω Βεβαίωσης στο σύστημα του φορέα κατά τα οριζόμενα στην αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1191651 ΕΞ2018/21-12-18 Εγκύκλιο Διαταγή («Διαχείριση της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Συστήματος Κοινότητας Λιμένων (PCS) στην ΕΖ του Λιμένα Πειραιά από 08/01/2019»).

4.2 Μη διαθεσιμότητα συστήματος ή/ και δικτύου του οικονομικού φορέα

Όταν το μηχανογραφικό σύστημα ή το δίκτυο του οικονομικού φορέα καθίσταται αδύνατο να λειτουργήσει, ο οικονομικός φορέας οφείλει να ενημερώνει άμεσα το τελωνείο ελέγχου υποβάλλοντας σχετικό αίτημα όπου θα ζητείται έγκριση για χρήση εφεδρικής διαδικασίας δηλώνοντας τους λόγους για τους οποίους αιτείται τη χρήση αυτής, καθώς επίσης και την έναρξη χρησιμοποίησής της.

Από τη στιγμή που το τελωνείο ελέγχου εγκρίνει τη χρήση της εφεδρικής διαδικασίας, κατατίθεται η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα σε έντυπη μορφή από τον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της ανωτέρω (2) σχετικής, δεόντως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και τηρείται η προαναφερθείσα διαδικασία.

Με την επαναφορά της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του φορέα, υποβάλλεται εκ των υστέρων στο ICISnet η Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα, όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία της έντυπης Βεβαίωσης, το έτος και ο α/α χειρόγραφης καταχώρησης.

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι γίνεται συσχέτιση του MRN με τον α/α χειρόγραφης καταχώρησης της έντυπης Βεβαίωσης στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης από τον τελωνειακό υπάλληλο. Κεφάλαιο 5

Δοκιμαστική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στο ICISnet

Με την αριθ. Α.1187/07-08-2020 Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίστηκε περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας της εφαρμογής της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στο ICISnet από 29/09/2020 έως 29/10/2020. Κατά τη διάρκεια της ως άνω περιόδου θα τηρείται διπλή διαδικασία τόσο της έντυπης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα όσο και της ηλεκτρονικής υποβολής αυτής. Επισημαίνεται ότι την κατά την περίοδο αυτή, εξακολουθεί να θεωρείται έγκυρη η έντυπη διαδικασία υποβολής της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27-09-2018 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ (Παράρτημα 3).

Τέλος και όσον αφορά στην Ελεύθερη Ζώνη του Πειραιά, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, εφαρμογή έχει η αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1191651 ΕΞ2018/21-12-18 Εγκύκλιος Διαταγή με θέμα «Διαχείριση της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Συστήματος Κοινότητας Λιμένων (PCS) στην ΕΖ του Λιμένα Πειραιά από 08/01/2019».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ.ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Παραρτήματα 1 - 3

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!