Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε.2120/2020 Καταστροφή αλκοολούχων προϊόντων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ &ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Ανδρούτσου Μαρία
Τηλέφωνο:210 6987413
Fax:210 6987408
E-Mail:finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΩΖ2Μ46ΜΠ3Ζ-ΠΨΖ

Αθήνα, 27-07-2020

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2120

ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

Θέμα: Καταστροφή αλκοολούχων προϊόντων.

Λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών που έχουν δοθεί με τις αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1154975 ΕΞ 2018/1610-2018, Ε.2041/26-03-2020 και Ε.2097/25-06-2020 εγκυκλίους διαταγές αναφορικά με τη διαδικασία καταστροφής αιθυλικής αλκοόλης που έχει παραληφθεί με απαλλαγή κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης δ', της περίπτωσης β' και των περιπτώσεων ε', στ'και ι' της παρ. 1 του άρθρου 83 ν.2960/2001(Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», αντίστοιχα, και με αφορμή ερωτήματα τελωνείων αναφορικά με τη διαδικασία καταστροφής εν γένει των αλκοολούχων προϊόντων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα προκειμένου για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή από όλες τις Τελωνειακές Αρχές:

Η καταστροφή εμπορευμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα αλκοολούχα ποτά, διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 1 β' και 2 του ν. 2960/2001 (Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην υπ' αριθ. Τ.2622/79/Α0019 /02 (Β'797) Απόφαση το Υπουργού Οικονομικών.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι για την καταστροφή των αλκοολούχων προϊόντων λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί όροι για την ορθή διαχείρισή τους ως αποβλήτων κατά τη διενέργεια της καταστροφής τους και συγκεκριμένα η καταστροφή, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 124508/4100/5-10-09 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που κοινοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5007229 Εξ 2010/23-02-2010 Ε.Δ.Υ.Ο., πρέπει να πραγματοποιείται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων.

Εκ του λόγου τούτου, για τις λοιπές πλην των ανωτέρω ειδικότερα αναφερομένων περιπτώσεων για τις οποίες έχουν δοθεί οδηγίες με τις ως άνω εγκυκλίους, εφόσον απαιτείται καταστροφή αλκοολούχων προϊόντων, όπως στην περίπτωση αλκοολούχων προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής, αλκοολούχων προϊόντων που έχουν περιέλθει στην κυριότητα του Δημοσίου αλλά έχει κριθεί αρμοδίως ότι είναι ακατάλληλα και απαγορεύεται να διατεθούν στην κατανάλωση κλπ, πρέπει να ακολουθείται η κάτωθι, κατά περίπτωση, διαδικασία:

Α. Στην περίπτωση που η κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα συλλογής αποβλήτων βρίσκεται σε περιοχή που ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα του τελωνείου όπου βρίσκονται τα προς καταστροφή προϊόντα το εν λόγω τελωνείο προβαίνει:

 • Στη συγκρότηση της επιτροπής καταστροφής, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Τ.2622/179/Α0019/02 Α.Υ.Ο.
 • Στην επαλήθευση και καταμέτρηση των προς καταστροφή προϊόντων
 • Στη δειγματοληψία και την αποστολή των δειγμάτων στην κατά τόπο αρμόδια χημική υπηρεσία για την έκδοση του Δελτίου Χημικής Ανάλυσης, όπου απαιτείται, και τη σφράγιση αυτών.
 • στην έκδοση άδειας μεταφοράς, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες και τα είδη των προς καταστροφή αλκοολούχων προϊόντων προκειμένου για τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις της μονάδας συλλογής αποβλήτων.
 • Στη σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής, μετά την ολοκλήρωση αυτής, προκειμένου για την τακτοποίηση της λογιστικής αποθήκης, των εκκρεμών παραστατικών, κλπ.

Β. Στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις της μονάδας συλλογής αποβλήτων βρίσκεται σε περιοχή που ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα άλλου τελωνείου από αυτό στο οποίο βρίσκονται τα προς καταστροφή προϊόντα το τελωνείο ελέγχου των προς καταστροφή αλκοολούχων προϊόντων προβαίνει:

 • Στην ποσοτική καταμέτρηση αυτών
 • Στη δειγματοληψία και την αποστολή των δειγμάτων στην κατά τόπο αρμόδια χημική υπηρεσία για την έκδοση του Δελτίου Χημικής Ανάλυσης, όπου απαιτείται, και τη σφράγιση αυτών
 • Στην έκδοση άδειας μεταφοράς με αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με το είδος και την ποσότητα των προς καταστροφή προϊόντων.
 • Στη λήψη, εφόσον κριθεί απαραίτητο, πρόσθετων μέτρων για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου / ή και της δημόσιας υγείας εφόσον αφορά σε προϊόντα για τα οποία έχει κριθεί ότι απαγορεύεται η διάθεσή τους στην κατανάλωση (π.χ, λήψη εγγύησης, πραγματοποίηση της μεταφοράς συνοδεία τελωνειακού οργάνου, κατά περίπτωση).
 • Σε συνεννόηση με το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η μονάδα συλλογής αποβλήτων προκειμένου για τον καθορισμό της ημερομηνίας μεταφοράς και καταστροφής αυτών, εφόσον αυτή δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί την ίδια ημερομηνία.

Το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της μονάδας συλλογής αποβλήτων προβαίνει:

 • Στη συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη Α.Υ.Ο. υπ' αριθμ. Τ.2622/179/Α0019/02 (Β'797)
 • Στην ποσοτική καταμέτρηση των προς καταστροφή αλκοολούχων προϊόντων κατά είδος
 • Στην σύνταξη, μετά την ολοκλήρωση της καταστροφής, σχετικού πρωτοκόλλου και στην αποστολή αυτού στο τελωνείο από όπου απεστάλησαν τα αλκοολούχα προϊόντα για καταστροφή προκειμένου για τις δικές του ενέργειες όπως την τακτοποίηση της λογιστικής αποθήκης και των τυχόν εκκρεμών παραστατικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ορθή τήρηση των ανωτέρω οδηγιών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!