Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2041/2020 Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Α.1056/20-03-2020 Α.Υ.Ο. (Β’ 1020) «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. υπ΄ αριθ. Φ.1554/811/17-12-2008 (Β’ 2694) «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν.2960/2001», όπως ισχύει»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Ε. Κερασιώτη
Τηλέφωνο: 210 6987414
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Στ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο: 210 6479231

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α.: 9ΓΧΜ46ΜΠ3Ζ-Γ6Λ
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2041

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Α.1056/20-03-2020 Α.Υ.Ο. (Β’ 1020) «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. υπ΄ αριθ. Φ.1554/811/17-12-2008 (Β’ 2694) «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν.2960/2001», όπως ισχύει».

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ’ αριθ. Α.1056/20-03-2020 Α.Υ.Ο. (Β’ 1020), με την οποία τροποποιείται η υπ΄ αριθ. Φ.1554/811/17-12-2008 (Β’ 2694) Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν.2960/2001», όπως ισχύει (εφ΄εξής «τροποποιούμενη Απόφαση») και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 «Εγκρίσεις μετουσίωσης – καθορισμός δυναμικότητας» της τροποποιούμενης Απόφασης αντικαθίσταται και η έγκριση μετουσίωσης, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία, στο τελωνείο παράδοσης, στο τελωνείο ελέγχου, στην εποπτεύουσα την προμηθεύτρια φορολογική αποθήκη Χημική Υπηρεσία του ΓΧΚ και στην αρμόδια Δ/νση της Κ.Υ. του ΓΧΚ. Ως εκ τούτου, εφ΄εξής, η εν λόγω έγκριση μετουσίωσης δεν θα κοινοποιείται στη Δ/νση ΕΦΚ και ΦΠΑ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ .

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης, στο άρθρο 2 «Εγκρίσεις μετουσίωσης – καθορισμός δυναμικότητας» της τροποποιούμενης Απόφασης, προστίθεται νέα παράγραφος 8 με την οποία καθορίζεται η διαδικασία μετουσίωσης της αιθυλικής αλκοόλης επ’ ονόματι των οινοπνευματοποιών Β΄ κατηγορίας ή των φορολογικών αποθηκών εμπορίας χύμα, παντός είδους, αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης και της εν συνεχεία διάθεσής της, τμηματικά, στις δικαιούχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες που κατέχουν την αναφερόμενη κατωτέρω (σημείο Β) έγκριση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7(α) του άρθρου 8 του ν. 2969/2001, όπως ισχύει.

Α. Ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νέα παράγραφο 8 του άρθρου 2 της τροποποιούμενης Απόφασης, προκειμένου για την, κατά τα ανωτέρω, μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, χορηγείται από την κατά τόπο αρμόδια - για την εποπτεία του οινοπνευματοποιείου Β’ κατηγορίας ή της φορολογικής αποθήκης εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης -Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., έγκριση μετουσίωσης. Για τη χορήγηση της εν λόγω έγκρισης μετουσίωσης απαιτείται υποβολή αίτησης των ως άνω ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, προς τις αρμόδιες Χημικές και Τελωνειακές Υπηρεσίες, στην οποία θα αναφέρονται η επωνυμία της αιτούσας επιχείρησης (οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας ή φορολογική αποθήκη εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης)και ο τόπος εγκατάστασής της, η ποσότητα και ο αλκοολικός τίτλος (% vol.) της, σε ετήσια βάση, αιτούμενης προς μετουσίωση αιθυλικής αλκοόλης, καθώς και το είδος και το ποσοστό των μετουσιωτικών υλών που θα χρησιμοποιηθούν, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες βάσει της υπ’ αριθ. 3006682/1105/0029/2010 Α.Υ.Ο. μετουσιωτικές ύλες, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η ισχύς των εν λόγω εγκρίσεων μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο χορηγούνται.

Σε περίπτωση αίτησης για αύξηση εντός του έτους της εγκριθείσας ποσότητας της προς μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δύναται να ζητήσει τροποποίηση της κατά τα ανωτέρω έγκρισης μετουσίωσης, συνυποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση του αιτήματος στοιχεία, τηρουμένης κατά αναλογία της προβλεπόμενης σχετικής διαδικασίας.

Μετά την χορήγηση της σχετικής έγκρισης , πραγματοποιείται η μετουσίωση, πάντοτε στους χώρους της φορολογικής αποθήκης των ως άνω επιχειρήσεων, παρουσία Τελωνειακού και Χημικού υπαλλήλου, οι οποίοι ορίζονται από το Τελωνείο που εποπτεύει την φορολογική αποθήκη και από την κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, αντίστοιχα. Κατά τη μετουσίωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ομογενοποίηση της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με εξοπλισμό των επιχειρήσεων. Για την πιστοποίηση της μετουσίωσης, συντάσσεται πρωτόκολλο μετουσίωσης το οποίο συνυπογράφεται από τους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες υπαλλήλους και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της φορολογικής αποθήκης, ενώ αντίγραφό του τηρείται στην επιχείρηση και στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. που εποπτεύει τη φορολογική αποθήκη.

Β. Η κατά τα ανωτέρω μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη παραδίδεται, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., στις δικαιούχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες οι οποίες κατέχουν έγκριση παραλαβής μετουσιωμένης αλκοόλης, η οποία χορηγείται, από την κατά τόπο αρμόδια - για την εποπτεία των δικαιούχων βιομηχανιών ή βιοτεχνιών -Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., τηρουμένων κατ΄ αναλογία των όσων προβλέπονται στο άρθρο 2 της τροποποιούμενης Απόφασης, αναφορικά με την αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα από τις εν λόγω βιομηχανίες και βιοτεχνίες δικαιολογητικά, την συγκρότηση της επιτροπής από το τελωνείο ελέγχου και τον καθορισμό της δυναμικότητας των επιχειρήσεων αυτών, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται κατωτέρω.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί έγκριση μετουσίωσης στις εν λόγω δικαιούχες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2 της τροποποιούμενης Απόφασης, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των δικαιολογητικών (α) έως (γ) που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου.

Ειδικότερα, η εν λόγω έγκριση παραλαβής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης έχει τον τύπο της έγκρισης μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται για την περίπτωση της έγκρισης μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της τροποποιούμενης Απόφασης, συμπεριλαμβανομένων, του είδους και του ποσοστού των μετουσιωτικών υλών που χρησιμοποιήθηκαν για τη μετουσίωση της, προς παραλαβή, αιθυλικής αλκοόλης με αναφορά στην έγκριση μετουσίωσης που έχει χορηγηθεί στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας ή στη φορολογική αποθήκη εμπορίας.

Σημειώνεται ότι, σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, οι ποσότητες μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που αναφέρονται στην έγκριση παραλαβής πρέπει να εντάσσονται και αυτές στην καθορισθείσα, από την αρμόδια Επιτροπή Τελωνείου – Χ.Υ., ισχύουσα ετήσια δυναμικότητα αιθυλικής αλκοόλης της εν λόγω βιομηχανίας ή βιοτεχνίας. Ο καθορισμός της δυναμικότητας από την επιτροπή Τελωνείου – Χ.Υ. γίνεται άπαξ ανά τριετία, εκτός από τις περιπτώσεις που ζητείται, από την επιχείρηση, αύξηση αυτής.

Για την παράδοση της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στις δικαιούχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες, πλέον της ως άνω έγκρισης παραλαβής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, υποβάλλονται η ΔΕΦΚ και τα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 1, 3 και 4 του άρθρου 3 της τροποποιούμενης Απόφασης.

Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των δικαιούχων απαλλαγής βιομηχανιών και βιοτεχνιών, τους ελέγχους για την διαπίστωση της νόμιμης χρήσης, την παραγωγή σε εγκαταστάσεις τρίτων καθώς και στον προσδιορισμό της φύρας, εφαρμογή έχουν τα όσα ορίζονται στην τροποποιούμενη Απόφαση.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η, κατά τα ανωτέρω, έγκριση παραλαβής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης χορηγείται και στην ειδική περίπτωση παραλαβής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από άλλη δικαιούχο βιομηχανία ή βιοτεχνία σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παρακάτω παράγραφο 4(Α) της παρούσας εγκυκλίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της κοινοποιούμενης Απόφασης.

3. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της κοινοποιούμενης Απόφασης τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3, σύμφωνα με το οποίο το πρωτόκολλο μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης συντάσσεται, πλέον, εις τετραπλούν, ενώ με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου της κοινοποιούμενης Απόφασης διαγράφεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 της τροποποιούμενης Απόφασης και συνεπώς δεν απαιτείται πλέον κοινοποίηση του πρωτοκόλλου μετουσίωσης αιθυλικής στην Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων του Γ.Χ.Κ.

4. Τέλος με το άρθρο 3 της ως άνω κοινοποιούμενης Απόφασης, στο άρθρο 7 «Έλεγχοι για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης» της τροποποιούμενης Απόφασης προστίθεται νέα παράγραφος 8 με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στις βιομηχανίες - βιοτεχνίες οι οποίες έχουν παραλάβει μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με απαλλαγή από τον ΕΦΚ, τις ποσότητες της εν λόγω αλκοόλης -τις οποίες δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή των προϊόντων τους, εφόσον τεκμαίρονται σοβαροί αντικειμενικοί λόγοι - είτε να τις επιστρέψουν στον προμηθευτή, είτε να τις διαθέσουν σε άλλες δικαιούχες βιομηχανίες – βιοτεχνίες. Επιπλέον σε περιπτώσεις αδυναμίας επιστροφής ή διάθεσης της εν λόγω μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης σε άλλες δικαιούχες βιομηχανίες – βιοτεχνίες ή μη καταλληλότητας αυτής, αυτή δύναται κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης βιοτεχνίας ή βιομηχανίας και έγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., να καταστραφεί υπό τον έλεγχο του Τελωνείου Ελέγχου, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του ν.2960/01.

Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α. Στην περίπτωση που τεκμαίρονται σοβαροί αντικειμενικοί λόγοι αδυναμίας χρησιμοποίησης της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης - η οποία έχει παραληφθεί από δικαιούχο βιομηχανία ή βιοτεχνία κατ’ εφαρμογή της τροποποιούμενης Απόφασηςόπως είναι η διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή η διακοπή παραγωγής του προϊόντος για το οποίο παραλήφθηκε η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, υποβάλλεται σχετικό αίτημα στο τελωνείο ελέγχου για την επιστροφή της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στην προμηθεύτρια εταιρεία ή την παράδοσή της σε άλλη δικαιούχο βιομηχανία - βιοτεχνία υπό την προϋπόθεση ότι η δεύτερη κατέχει έγκριση παραλαβής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης κατά τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 2(Β – τελευταίο εδάφιο) της παρούσας εγκυκλίου και έχει τηρήσει τους όρους και τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται στην τροποποιούμενη Απόφαση.

Για την επιστροφή της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης προς την προμηθεύτρια εταιρεία το τελωνείο ελέγχου προβαίνει στην επιβεβαίωση της ποσότητας της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και εκδίδει άδεια μεταφοράς (κωδικός εντύπου Τ.601) στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της προμηθεύτριας εταιρείας καθώς και η μεταφερόμενη ποσότητα. Αντίγραφο της άδειας μεταφοράς αποστέλλεται στο τελωνείο παράδοσης. Η άδεια μεταφοράς συνοδεύεται από Δελτίο Χημικής Ανάλυσης που εκδίδεται από την κατά τόπον αρμόδια - για την εποπτεία της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας που αποστέλλει τη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόληΧ.Υ. Ελέγχου.

Η είσοδος της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στη φορολογική αποθήκη της προμηθεύτριας εταιρείας πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης χρησιμοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.3 της ενότητας ΙΙ 3 «ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΚ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» της αριθ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28 – 11 – 2013 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ : ΒΛ1ΔΗ-ΗΔΟ).

Με την είσοδο της ποσότητας στη φορολογική αποθήκη και εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος νόμιμης χρησιμοποίησης των παραλαμβανόμενων ποσοτήτων μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης από το τελωνείο ελέγχου, το τελωνείο παράδοσης προβαίνει στην τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών.

Προκειμένου για την παράδοση της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στη δικαιούχο βιομηχανία - βιοτεχνία εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 3 και 4 του άρθρου 3 της τροποποιούμενης ΑΥΟΟ.

Στην προκειμένη περίπτωση η τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών της βιομηχανίας – βιοτεχνίας που παρέδωσε την ποσότητα μετουσιωμένης αλκοόλης, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των ποσοτήτων που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν από αυτή και με την υποβολή της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. από την παραλήπτρια βιομηχανία – βιοτεχνία.

Β. Στην περίπτωση που έχει αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επιστροφής της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στην προμηθεύτρια εταιρεία ή διάθεσης αυτής σε δικαιούχο βιομηχανία - βιοτεχνία ή στην περίπτωση που η παραληφθείσα μετουσιωμένη αλκοόλη είναι ακατάλληλη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων, κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης βιοτεχνίας ή βιομηχανίας και αφού λάβει σχετική έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., το τελωνείο ελέγχου προβαίνει στην καταστροφή αυτής. Στην περίπτωση ακαταλληλότητας προς χρήση της παραληφθείσας μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης για την παραγωγή των προϊόντων από τη δικαιούχο βιομηχανία –βιοτεχνία, μπορεί να ζητηθεί, από το αρμόδιο Τελωνείο, η συνδρομή της κατά τόπο αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας για την εργαστηριακή εξέταση της εν λόγω αιθυλικής αλκοόλης, εφ’ όσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, η καταστροφή της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 β του άρθρου 37 του ν.2960/01 καθώς και στην Τ.2622/179/Α0019/02 Α.Υ.Ο. (797 Β΄)

Συγκεκριμένα, για την καταστροφή της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει :

α) στη συγκρότηση της προβλεπόμενης στην ως άνω αναφερόμενη απόφαση Επιτροπής Καταστροφής (Τ.2622/179/Α0019/02 Α.Υ.Ο.),

β) στην επαλήθευση και ποσοτική καταμέτρηση της προς καταστροφή ποσότητας μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, στη δειγματοληψία για την επαλήθευση του αλκοολικού τίτλου από την κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία και στη σφράγιση αυτής και

γ) στην έκδοση άδειας μεταφοράς στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης οι οποίες προορίζονται για καταστροφή προκειμένου για την μεταφορά αυτών στις εγκαταστάσεις της αδειοδοτημένης μονάδας συλλογής αποβλήτων, αφού έχει προηγηθεί η έκδοση του Δελτίου Χημικής Ανάλυσης και η επαλήθευση του αλκοολικού βαθμού του προϊόντος.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταστροφής εκδίδεται πρωτόκολλο καταστροφής προκειμένου για την τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου νόμιμης χρησιμοποίησης των παραλαμβανόμενων ποσοτήτων μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.

Στην περίπτωση μη ύπαρξης κατάλληλα αδειοδοτημένης μονάδας συλλογής αποβλήτων στο νομό ή σε όμορους νομούς στον οποίο εδρεύει το τελωνείο ελέγχου της βιομηχανίας-βιοτεχνίας ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Το τελωνείο Ελέγχου, προβαίνει σε ποσοτική καταμέτρηση, δειγματοληψία και σφράγιση ενώ μετά την έκδοση του Δελτίου Χημικής Ανάλυσης και την επαλήθευση του αλκοολικού τίτλου από την κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, εκδίδει άδειας μεταφοράς με αναλυτικά στοιχεία των ποσοτήτων της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που προορίζονται για καταστροφή.

β) Εν συνεχεία το τελωνείο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκαταστημένη η κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα, στις εγκαταστάσεις της οποίας θα πραγματοποιηθεί η καταστροφή της αιθυλικής αλκοόλης, προβαίνει στη συγκρότηση επιτροπής καταστροφής σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη ΑΥΟ (Τ.2622/179/Α0019/02) προκειμένου η τελευταία να παραστεί στην καταστροφή της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης. Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω τελωνείο προβαίνει στην καταμέτρηση των ποσοτήτων κατά την παραλαβή ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταστροφής αποστέλλει άμεσα στο τελωνείο ελέγχου της επιχείρησης το σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής προκειμένου για την ολοκλήρωση του ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης και την τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών (ΔΕΦΚ) με τα οποία παρελήφθη η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με απαλλαγή από τον ΕΦΚ. Για την διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου απαιτείται η συνεργασία μεταξύ των δύο τελωνειακών αρχών για τον καθορισμό της ημερομηνίας μεταφοράς και καταστροφής των προϊόντων καθώς και των λεπτομερειών αναφορικά με τις διαδικασίες μεταφοράς και καταστροφής της αλκοόλης, λαμβάνοντας τυχόν πρόσθετα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο η εν λόγω μεταφορά να πραγματοποιηθεί συνοδεία τελωνειακού υπαλλήλου.

Τέλος, με αφορμή την παρούσα εγκύκλιο, σας υπενθυμίζεται το αριθμ. ΔΕΦΚ 5007229 ΕΞ2010/2302-2010 έγγραφο της Δ/νσης ΕΦΚ και ΦΠΑ της ΓΔΤ και ΕΦΚ, με το οποίο κοινοποιήθηκε το με αριθ. πρωτ. 124508/4100/5-10-2009 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., σύμφωνα με το οποίο η καταστροφή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών διενεργείται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα συλλογής αποβλήτων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!