Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.1056/2020 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. υπ’ αριθμ. Φ.1554/ 811/17.12.2008 (Β΄ 2694) «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001», όπως ισχύει.

Αριθμ. Α.1056

ΦΕΚ B 1020 - 24.03.2020

Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. υπ’ αριθμ. Φ.1554/ 811/17.12.2008 (Β΄ 2694) «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001», όπως ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 83, της παραγράφου 5 του άρθρου 66 καθώς και του άρθρου 183 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,

β) του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» και ειδικότερα της παραγράφου 10 του άρθρου 3 και της παραγράφου 7α του άρθρου 8,

γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αριθμ. 5294ΕΞ2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/ 17.1.2020) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)», όπως ισχύει.

4. Tο π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. Υ2/ 9.7.2019 (Β΄ 2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών.

7. Την αριθμ. 339/18.7.2019 (Β΄ 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απόστολο Βεσυρόπουλο».

8. Την ανάγκη τροποποίησης της Α.Υ.Ο.Ο. Φ.1554/ 811/17.12.2008 (Β΄ 2694) προς τον σκοπό του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και προσαρμογής της προς τις επελθούσες εξελίξεις στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης.

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την Α.Υ.Ο.Ο. υπ’ αριθμ. Φ.1554/811/ 17.12.2008 (Β΄ 2694) «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 «Εγκρίσεις μετουσίωσης - καθορισμός δυναμικότητας» αντικαθίσταται ως εξής:

«Η έγκριση αυτή κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία, στο τελωνείο παράδοσης, στο τελωνείο ελέγχου, στην εποπτεύουσα την προμηθεύτρια φορολογική αποθήκη Xημική Υπηρεσία του ΓΧΚ και στην αρμόδια Δ/νση της Κ.Υ. του ΓΧΚ».

2. Στο άρθρο 2 «Εγκρίσεις μετουσίωσης - καθορισμός δυναμικότητας» προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

«8.α. Στην περίπτωση της, κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 όπως ισχύει, μετουσίωσης της αιθυλικής αλκοόλης επ’ ονόματι των οινοπνευματοποιών Β΄ κατηγορίας ή των φορολογικών αποθηκών εμπορίας χύμα, παντός είδους, αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, εφαρμόζονται οι παρακάτω διαδικασίες:

Χορηγείται από την κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., έγκριση μετουσίωσης μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων, ως άνω, επιχειρήσεων προς τις αρμόδιες Χημικές και Τελωνειακές Υπηρεσίες, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

  • Η επωνυμία της επιχείρησης και ο τόπος εγκατάστασής της.
  • Η ποσότητα και ο αλκοολικός τίτλος (% vol.) της αιτούμενης, σε ετήσια βάση, προς μετουσίωση αιθυλικής αλκοόλης.
  • Το είδος και το ποσοστό των μετουσιωτικών υλών που θα χρησιμοποιηθούν, από αυτές που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες μετουσιωτικές ύλες σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3006682/1105/0029/2010 Α.Υ.Ο. (Β΄528), όπως ισχύει.

Η χρονική ισχύς των σχετικών εγκρίσεων μετουσίωσης λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο χορηγούνται.

Η μετουσίωση πραγματοποιείται στους χώρους της φορολογικής αποθήκης των ως άνω επιχειρήσεων παρουσία Τελωνειακού και Χημικού υπαλλήλου, οι οποίοι ορίζονται από το Τελωνείο που εποπτεύει την φορολογική αποθήκη και από την κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, αντίστοιχα. Κατά τη μετουσίωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ομογενοποίηση της αιθυλικής αλκοόλης με εξοπλισμό των επιχειρήσεων. Για την πιστοποίηση της μετουσίωσης, συντάσσεται πρωτόκολλο μετουσίωσης το οποίο συνυπογράφεται από τους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες υπαλλήλους και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της φορολογικής αποθήκης. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου μετουσίωσης τηρείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση και στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. που εποπτεύει τη φορολογική αποθήκη.

β. Για την παράδοση με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, οι δικαιούχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες πρέπει να κατέχουν έγκριση παραλαβής μετουσιωμένης αλκοόλης, η οποία χορηγείται με την κατά αναλογία τήρηση των προβλεπομένων στις ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των όσων ορίζονται στις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 3.

γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις και οι έλεγχοι που προβλέπονται από την παρούσα Α.Υ.Ο.».

Άρθρο 2

Στο άρθρο 3 «Δικαιολογητικά παραλαβής - Διαδικασία παράδοσης μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης», επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Για την πιστοποίηση της μετουσίωσης συντάσσεται πρωτόκολλο μετουσίωσης, εις τετραπλούν, το οποίο συνυπογράφεται από τους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες υπαλλήλους, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της φορολογικής αποθήκης, καθώς και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, εάν παρίσταται.

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 διαγράφεται.

Άρθρο 3

Στο άρθρο 7 «Έλεγχοι για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης» προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

«8. Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθούν υπόλοιπα μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν από την συγκεκριμένη βιοτεχνία ή βιομηχανία για την παραγωγή των προϊόντων της, μπορεί κατόπιν έγκρισης του Τελωνείου Ελέγχου και εφόσον τεκμαίρονται σοβαροί αντικειμενικοί προς τούτο λόγοι, είτε να επιστραφούν στον προμηθευτή, είτε να διατεθούν σε άλλους δικαιούχους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, παραλαβής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και απαλλαγής της από τον Ε.Φ.Κ., σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενα από δελτίο χημικής ανάλυσης που εκδίδεται από την Χ.Υ. Ελέγχου, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και οι διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται στην παρούσα. Σε περίπτωση αδυναμίας επιστροφής ή διάθεσης ως ανωτέρω, της αιθυλικής αλκοόλης ή μη καταλληλότητας αυτής, δύναται κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης βιοτεχνίας ή βιομηχανίας και έγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., να καταστραφεί υπό τον έλεγχο του Τελωνείου Ελέγχου, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του ν. 2960/2001. Σε κάθε περίπτωση τα σχετικά έξοδα βαρύνουν την ενδιαφερόμενη βιοτεχνία ή βιομηχανία».

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!