Υπουργείο Εργασίας

ΟΕΑΔ 1η τροποποίηση της δημοσίας πρόσκλησης νο 12/2017 για υποβολή αιτήσεων στα: α) πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την προσληψη 1.200 άνεργων ατόμων με αναπηρίες (αμεα), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και β) στο πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων για εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8,
Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 12/2017 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ: Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1.200 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ή ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ Β) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

Έχοντας υπόψη :

α) το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88) που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258),

β) το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α΄ 70),

γ) τη με αριθμό ΚΥΑ 38833/838/22-08-2017 (ΦΕΚ 2963/Β),

δ) τη με αριθμ. 2551/43/22.01.2019 (ΦΕΚ Β΄66) και

ε) τη με αριθμ. 27354/622/06-07-2020 (ΦΕΚ Β΄2800/14-07-2020) ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καλεί :

1) ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα καθώς και

2) νομικές οντότητες οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, για την απασχόληση ωφελουμένων ΑμεΑ, οι οποίες: είτε

i) είναι επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού του ν. 3852/2010 είτε

ii) είναι επιχειρήσεις φορείς και Οργανισμοί του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (101 Α’), να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, αίτηση συμμετοχής για τα ανωτέρω προγράμματα, από τις 15/07/2020 και ώρα 10:00 το πρωί, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1.200 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ή ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

Κεφάλαιο 1

Αντικείμενο προγράμματοςΣτόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία

1.200 νέων θέσεων εργασίας, με την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται :

α) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, προκειμένου να προσλάβουν εγγεγραμμένους ανέργους όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του Κεφ. 5 της παρούσας

β) νομικές οντότητες οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και: είτε

i) είναι επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού του ν. 3852/2010 είτε

ii) είναι επιχειρήσεις φορείς και Οργανισμοί του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (101 Α’), για την απασχόληση αποκλειστικά ωφελουμένων ΑμεΑ, εγγεγραμμένων στο ειδικό μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Κεφάλαιο 2

Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση

1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1346/1983, προβλέπεται να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493). Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 33.000.000,00 ευρώ, το οποίο κατανέμεται ως εξής:

  • ποσό 5.500.000 ευρώ για το έτος 2020
  • ποσό 6.000.000 ευρώ για το έτος 2021
  • ποσό 11.000.000 ευρώ για το έτος 2022 και
  • ποσό 10.500.000 ευρώ για το έτος 2023.

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει, το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επίσης το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην υπεύθυνη δήλωση που είναι ενσωματωμένη στην ηλεκτρονική αίτηση, από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και στην οποία βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά. (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του Κανονισμού 1407/2013).

Επισημαίνεται ότι το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση.

Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνονται για τους σκοπούς του Κανονισμού 1407/2013 όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης

β)μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης

γ)μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας

δ)μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α έως δ με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Κεφάλαιο 3

Ρόλος του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα:

α) με το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88) που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258) “Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας ….. και μεριμνά ιδίως …….για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες”,

β) με το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α΄ 70) για τον σκοπό της καταπολέμησης της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και

γ) με το άρθρο 14 του ν.2190/94 (Α΄28) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κεφάλαιο 4

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαιούχοι είναι:

α) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του Κεφ. 5 της παρούσας

και

β) Οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και οι επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμοί του Δημοσίου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (101 Α’), για την απασχόληση αποκλειστικά ωφελουμένων ΑμεΑ, εγγεγραμμένων στο ειδικό μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. .

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των επιχειρήσεων, φορέων και Οργανισμών του Δημοσίου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και έχουν υποχρέωση τήρησης του ν.4270/2014 είναι η υποβολή στο αρμόδιο Γ.Ε. ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 των σχετικών αποφάσεων του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση ανάληψης δέσμευσης της πίστωσης για τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να απασχολήσουν τους ωφελούμενους. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης/φορέα στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο

α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης θεωρείται :

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε άλλη μορφή απασχόλησης πέραν της πλήρους και

γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η εν λόγω περίπτωση δεν αφορά σε δυνητικά δικαιούχους της κατηγορίας

β. Σε περίπτωση που η επιχείρηση/φορέας έχει προβεί σε μείωση προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

3. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού

α) καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, η αλλαγή στον αριθμό των απασχολουμένων που οφείλεται σε:

β) καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου για πειθαρχικούς λόγους, μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη,

γ) καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο,

δ) λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

ε) οικειοθελή αποχώρηση,

στ) φυλάκιση και

ζ) θάνατο.

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις/φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των επιχειρήσεων, φορέων και Οργανισμών του Δημοσίου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και έχουν υποχρέωση τήρησης του ν.4270/2014 είναι η υποβολή στο αρμόδιο Γ.Ε. ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 των σχετικών αποφάσεων του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση ανάληψης δέσμευσης της πίστωσης για τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να απασχολήσουν τους ωφελούμενους. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

4. 1) Οι επιχειρήσεις/φορείς που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/94 (Α’ 28) εκτός από τις επιχειρήσεις/φορείς της περίπτωσης β του κεφαλαίου 1 της παρούσης. Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

2) Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3) Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες

4) Σύλλογοι και σωματεία.

5) Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

6) Επιχειρήσεις/φορείς εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.

7) Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν και ελέγχονται κατά το τρίμηνο που προηγείται της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, από την επιχείρηση.

8) i. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1).

ii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια ), iii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών).

iv. Τα νυχτερινά κέντρα.

v. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

vi. Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό vii. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο που θα απασχολήσουν τα επιχορηγούμενα άτομο (έδρα ή υποκατάστημα ) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση. viii. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι κλπ) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι ) . Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 8i έως 8viii, η επιχείρηση για να ενταχθεί ,θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών των περιπτώσεων 8i έως 8viii.

Επίσης, δεν εντάσσονται και: • όσες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του ν.1892/1990 δεν ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα • οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής

α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 60201/Δ7.1422/2019 (Β’ 4997), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό

α) και

β) κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι ως άνω κυρώσεις».

Κεφάλαιο 5

Ωφελούμενοι Άνεργοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Ωφελούμενοι είναι τα Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ), τα Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο τα οποία προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα, και είναι εγγεγραμμένα στο ειδικό μητρώο ανέργων ΑμεΑ, και στο μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων, αντίστοιχα, των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους.

2. α) να είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο ανέργων ΑμεΑ του Ο.Α.Ε.Δ. ή εγγεγραμμένοι άνεργοι αποφυλακισμένοι ή απεξαρτημένοι ή να ανήκουν στην κατηγορία των νεαρών παραβατικών ατόμων κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, και μέχρι την πρόσληψή τους.

Οι ωφελούμενοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο «Ατομικό Σχέδιο Δράσης» (ΑΣΔ).

γ) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

δ) για την περίπτωση απασχόλησης ΑμεΑ είτε σε επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού του ν. 3852/2010, είτε σε επιχειρήσεις φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (101 Α’) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, πρέπει:

1. να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. (ν.2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς ή ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ουπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958). Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.

1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας:

α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−34 43 384 και

β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέδων: Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) : Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) : Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) : Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) : Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.

ε) Τα άνεργα άτομα µε αναπηρίες να διαθέτουν Γνωμάτευση Αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, µε την οποία να πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άτομα προσκομίζουν Γνωμάτευση µε πάθηση προερχόμενη από χρήση τοξικών ή άλλων ουσιών, για την ένταξή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία και την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων απαιτείται Βεβαίωση απεξάρτησης.

στ) Τα άνεργα αποφυλακισμένα άτομα να διαθέτουν:

i) Αποφυλακιστήριο µε χρονολογία αποφυλάκισης από 01-01-2012 και μετά. Είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα των ατόμων που προσκομίζουν αποφυλακιστήριο από χώρες Ε.Ε.

ii) Εισηγητική Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή του Διευθυντή του Σωφρονιστικού καταστήματος, ότι το άτομο έχει ανάγκη κοινωνικο-οικονοµικής στήριξης και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΝΘΕ του ΟΑΕ∆. Τα άτομα που υπάγονται σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

ζ) Τα Απεξαρτημένα Άτοµα να διαθέτουν:

i) Αποδεικτικό απεξάρτησης / Βεβαίωση από θεσµοθετημένο φορέα ∆ημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες από το 2012 και μετά , ή

ii) Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. µε την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής, ή iii) Βεβαίωση από θεσµοθετηµένο φορέα απεξάρτησης ότι το άτομο βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης υλοποιούµενου από θεσμοθετηµένο φορέα προγράμματος απεξάρτησης, ή

iv) Βεβαίωση από θεσµοθετηµένο φορέα απεξάρτησης ότι το άτομο βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης του προγράμματος υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του φορέα απεξάρτησης, ο οποίος παράλληλα υποχρεούται να παρακολουθεί το άτομο στον εργασιακό χώρο και να του παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Στις προηγούμενες περιπτώσεις iii και iv, πρέπει να ορίζεται επιστημονικός σύμβουλος για τη στήριξη του απασχολούµενου, ο οποίος συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆.

η) Τα Νεαρά Παραβατικά Άτοµα (άτομα που τους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά μέτρα ή περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων) ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, να διαθέτουν :

i) Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικών Υπηρεσιών Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων ή Ιδρυμάτων Αγωγής ή Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων ή Δικαστηρίων Ανηλίκων ή Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων ή αρμοδίων Φορέων του Υπουργείου Υγείας ή των Νομαρχιών ή Δήμων ή άλλου αρμόδιου Φορέα Κοινωνικής Παρέμβασης ή του "Χαμόγελο του παιδιού" ή των Χωριών SOS ή άλλων ομόλογων Φορέων, ότι το άτομο βρίσκεται σε ειδικές κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης του ΟΑΕ∆.

ii) Βιβλιάριο ανηλίκου για τις περιπτώσεις που προβλέπεται.

3. α) Ατόμων που κατά το τελευταίο εξάμηνο (6μηνο), πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση/φορέα είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή: ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους, είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με ίδια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα), είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η υπαγωγή των ατόμων του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον πρόκειται για άτομα με ψυχική διαταραχή ή με νοητική υστέρηση ή τύφλωση ή κώφωση ή παραπληγία/τετραπληγία ή μυϊκή δυστροφία ή αυτά που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, και σε κάθε περίπτωση πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.2 του παρόντος κεφαλαίου.

β) Ατόμων που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

γ) Εργαζομένων που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).

δ) Ατόμων που:

i) Είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε.

ii) Είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων (πλην των μελών των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ήτοι του πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής, του νόμιμου εκπρόσωπου ή διαχειριστή και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας). iii) Είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).

iv) Τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/98.

v) Προσλαμβάνονται στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά.

vi) Προσλαμβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).

Vii) Είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε. viii) Απασχολούνται με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή. Οι περιπτώσεις δi έως δvi αφορούν τους δικαιούχους της κατηγορίας α του Κεφ. 1.

4. Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής από τις επιχειρήσεις/φορείς, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση.

Κεφάλαιο 6

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι Οργανισμοί του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (101 Α’) που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγήςεντολή κενής θέσηςυπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης/φορέα, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση/φορέας επιθυμεί να επιχορηγηθεί για άτομα που θα απασχολήσει σε υποκατάστημά της, τότε θα υποβάλει την αίτηση στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το υποκατάστημα της επιχείρησης όπου θα απασχοληθούν, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Tα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Γ.Ε. ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο. Οι επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμοί του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα δηλώνουν στην αίτησή τους ότι θα υποβάλουν στο αρμόδιο Γ.Ε. ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 τις σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση ανάληψης δέσμευσης της πίστωσης για τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να απασχολήσουν τους ωφελούμενους και το υποβάλλουν με κάθε πρόσφορο μέσο, στη συνέχεια, ως δικαιολογητικό, εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών για την έγκριση από την υποβολή της αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Η ηλεκτρονική αίτηση του δικαιούχου επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Ο δικαιούχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που ορίζονται στην παρούσα. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον δικαιούχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεών του. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε. και του e-ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος ή το υποκατάστημά του έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής η επιχείρηση λαμβάνει από το e-aitisi αποδεικτικό με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής.

Κεφάλαιο 7

Διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης

Αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής και την ένταξη ή μη των δικαιούχων επιχειρήσεων, για την εποπτεία των προγραμμάτων καθώς και για την δημοσιονομική διόρθωση είναι:

α) Για την Περιφέρεια Αττικής, πλην των περιοχών αρμοδιότητας των ΚΠΑ2 Mεγάρων, Ελευσίνας, Γλυφάδας, Λαυρίου, Μαρκοπούλου και Παλλήνης, το Γραφείο Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Αθήνας για τα άτομα όλων των ομάδων στόχου. Στις περιοχές αρμοδιότητας των ΚΠΑ2 Mεγάρων, Ελευσίνας, Γλυφάδας, Λαυρίου, Μαρκοπούλου και Παλλήνης, αρμόδιες είναι οι αντίστοιχες υπηρεσίες των παραπάνω ΚΠΑ2.

β) Για τις Περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Λάρισας, τα αντίστοιχα Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων για τα άτομα όλων των ομάδων στόχου.

γ) Για όλες τις υπόλοιπες Περιφερειακές ενότητες της Χώρας οι κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΠΑ2 για τα άτομα όλων των ομάδων στόχου. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής των δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής τους και η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ο.Α.Ε.Δ. σε υπαλλήλους του αρμόδιου ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα στοιχεία που εξήχθησαν, καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων).

Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – Ο.Α.Ε.Δ.ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), του ΕΦΚΑ, καθώς και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, το αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ 2 της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών στην αξιολόγησή τους αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου, πραγματοποιείται αναζήτηση περαιτέρω δικαιολογητικών από τον αρμόδιο αξιολογητή ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του αρμόδιου ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, τα οποία η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος υπαγωγής. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του αρμόδιου ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση υπαγωγής ή απόρριψης.

Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα οποία αιτείται και δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης υπαγωγής που έχει υποβάλει η επιχείρηση, όπως, ενδεικτικά, ο αιτούμενος αριθμός ατόμων, στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης και αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη δικαιούχο επιχείρηση.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να επιχορηγηθεί για άτομα που θα απασχολήσει σε υποκατάστημά της, εφόσον εκδοθεί εγκριτική απόφαση από το ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης, ο χειριστής της αρμόδιας Υπηρεσίας, σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση Μηχανογράφησης του Οργανισμού, θα μεταφέρει την ηλεκτρονική αίτηση, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα από την Υπηρεσία αρμοδιότητας στο οποίο ανήκει το υποκατάστημα.

Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις/φορείς διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (ΓΕ ΕΚΟ ή Κ.Π.Α.2) μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:

α) τη διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων της στο σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας,

β) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση και

γ) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων. Σημειώνεται δε, ότι η διαδικασία αναζήτησης υποψηφίων εγγεγραμμένων ανέργων για υπόδειξη από τους εργασιακούς συμβούλους, βασίζεται στην πλήρωση των προδιαγραφών των αιτούμενων θέσεων. Σε περιπτώσεις όπου οι υποψήφιοι προς υπόδειξη συγκεντρώνουν ίδια χαρακτηριστικά, προκρίνεται ως κριτήριο ο χρόνος διάρκειας της ανεργίας. Η τελική ευθύνη για την επιλογή επιχορηγούμενου ατόμου ανήκει στον εργοδότη, με αντίστοιχη υποχρέωση απάντησης προς τους εργασιακούς συμβούλους.

Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου. Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ–Ο.Α.Ε.Δ.ΕΦΚΑ). Συγκεκριμένα, η πρόσληψη του επιχορηγούµενου καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ–ΟΑΕ∆-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (Ενιαίο Έντυπο Ε3: Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσω̟πικού Νέας Πρόσληψης) επιλέγοντας την τιµή ΝΑΙ στα πεδία: «Τοποθέτηση µε συστατικό σηµείωµα» και «Τοποθέτηση µε πρόγραµµα προώθησης απασχόλησης ΟΑΕ∆» και στη σ υνέχεια από τη λίστα των προγραμμάτων τον τίτλο του συγκεκριμένου προγράμματος δηλαδή: “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ή ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ”.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος, ο αρμόδιος του ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 προβαίνει σε ταυτοποίηση των αναγγελιών πρόσληψης της επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και των συστατικών σημειωμάτων με τις εγκριθείσες θέσεις.

Στην περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας του επιχορηγούμενου σύμφωνα με την παρ. 1 του κεφ. 11 της παρούσης κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται να τον αντικαταστήσει εντός τριάντα (30) ημερών κατόπιν υπόδειξης ανέργου από την αρμόδια Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που η θέση ή θέσεις, για τις οποίες έχει αιτηθεί στο πρόγραμμα η επιχείρηση, δεν καλυφθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση απόφασης : -ολικής ή μερικής ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, εφόσον η επιχείρηση δεν κάλυψε το σύνολο ή μέρος των αιτηθεισών θέσεων αντίστοιχα. -τροποποίηση απόφασης υπαγωγής λόγω μερικής ανάκλησης θέσεων εφόσον η επιχείρηση κάλυψε μέρος των αιτηθεισών θέσεων.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση προβεί στην πρόσληψη ανέργων, χωρίς να έχει ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία, τότε η επιχείρηση/ φορέας δεν επιχορηγείται και η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται.

Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήματος ενημερώνει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων και για τις περιπτώσεις της απόρριψης μιας αίτησης, της απενεργοποίησης της και της μερικής ή ολικής ανάκλησης αντίστοιχα.

Κεφάλαιο 8

Διάρκεια προγράμματος και ποσό επιχορήγησης

1. Η επιχορήγηση για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ορίζεται στο 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ μηνιαίως. Για κάθε μήνα μερικής απασχόλησης η επιχορήγηση ορίζεται στο 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ μηνιαίως.

Ακόμη, επιχορηγείται το 90% του αναλογούντος μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους που αφορά στο Δώρο Χριστουγέννων, στο Δώρο Πάσχα και το Επίδομα Αδείας, όπου αυτά καταβάλλονται, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ, τα 400 ευρώ και τα 400 ευρώ αντίστοιχα, για ωφελούμενους πλήρους απασχόλησης, καθώς και το 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους που αφορά στο Δώρο Χριστουγέννων, στο Δώρο Πάσχα και το Επίδομα Αδείας όπου καταβάλλονται, με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ, τα 200 ευρώ και τα 200 ευρώ αντίστοιχα, για ωφελούμενους μερικής απασχόλησης.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Για την εφαρμογή της παρούσας, ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης νοείται αποκλειστικά κάθε εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, του οποίου οι ώρες εργασίας υπολογιζόμενες σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση, είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση, με κατώτατο όριο απασχόλησης τις τέσσερις (4) ώρες ημερησίως.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ενταγμένους, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, δικαιούχους με τους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 2.

2. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν από τη λήξη του δωδεκαμήνου απασχόλησης.

Οι ενταγμένοι, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, δικαιούχοι που βρίσκονται στο τρίτο δωδεκάμηνο επιχορήγησης παραμένουν στο Πρόγραμμα μέχρι τη λήξη του τρίτου δωδεκαμήνου. Η υποχρέωση χρονικού διαστήματος δέσμευσης παύει να ισχύει για όλους τους δικαιούχους με τη δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ. Η επιχορήγηση υπολογίζεται ως εξής:

α) για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.

β) για κάθε μήνα μερικής απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, το ανώτερο μέχρι είκοσι δύο (22) ημέρες ασφάλισης. Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

3. Η αρμόδια Υπηρεσία (Γ.Ε. ΕΚΟ και Κ.Π.Α.2), ύστερα από τον επιτόπιο έλεγχο και τη σχετική εξέταση των δικαιολογητικών που παρατίθενται στο Κεφάλαιο 9, προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της επιχορήγησης.

Επιχορηγούμενος ή μη, είναι δυνατόν να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του συγκεκριμένου εργαζόμενου.

Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν μπορούν να ασκούν άλλο, ελευθέριο ή μη, επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύεται άλλο άνεργο άτομο.

Κεφάλαιο 9

Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης. Υποβολή αίτησης για καταβολή επιχορήγησης

Μετά τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει εντός ενενήντα (90) ημερών αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου απασχολείται/ούνται ο/οι επιχορηγούμενος/οι εργαζόμενοι.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση είναι τα εξής :

α. έντυπη κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις και την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών με τα ακόλουθα στοιχεία:

α.α. Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος,

α.β. Α.Μ.Κ.Α (Αριθμός Μητρώου Καταχώρησης Ασφαλισμένου) και Α.Μ.Α eΕΦΚΑ επιχορηγουμένων,

α.γ. Την ημερομηνία πρόσληψής τους,

α.δ Την ημερομηνία γέννησής τους,

α.ε. Τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,

α.στ. Το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται κάθε επιχορηγούμενος εργαζόμενος, το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο και

α.ζ. Στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.

β. παραστατικά/ αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας των επιχορηγουμένων για το αιτούμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρ.38 του ν. 4387/16 (Α’ 85) και τη με αριθμ.οικ.22528/460/2017 (Β1721) υπουργική απόφαση.

γ. αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή. Ειδικότερα στην πρώτη υποβολή των Α.Π.Δ. υποβάλλονται και οι Α.Π.Δ. του τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

δ. παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ρύθμισης των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ, η επιχείρηση προσκομίζει τη ρύθμιση, η οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνει το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα και οι δόσεις να καταβάλλονται κανονικά. Εάν κριθεί απαραίτητο τα ανωτέρω στοιχεία διασταυρώνονται με τον e-ΕΦΚΑ.

ε. αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο εμφανίζεται η επωνυμία/ονοματεπώνυμο της δικαιούχου επιχείρησης /εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).

στ. υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ( μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης) Τα έντυπα Ε3 [Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο ΚΠΑ2 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝΕΓΚΡΙΣΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

1. Διοικητική Επαλήθευση

Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, το ΚΠΑ2 προβαίνει αμελλητί σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης). Επισημαίνεται ότι:  Η επιχορήγηση καταβάλλεται στο δικαιούχο μόνο με το θετικό πόρισμα της διοικητικής επαλήθευσης και την έγκριση του Προϊσταμένου. Σε περίπτωση αρνητικού πορίσματος εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 4 του παρόντος Κεφαλαίου (Υποβολή Αντιρρήσεων).  Οι εγκριτικές αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης υπογράφονται άμεσα από τον Προϊστάμενο και αποστέλλονται στο τέλος κάθε εβδομάδας στο λογιστήριο της αρμόδιας Περιφερειακής Δ/νσης.  Η Περιφερειακή Δ/νση προβαίνει στη λογιστικοποίηση –έγκριση των σχετικών ενταλμάτων εντός 10 ημερών.  Μετά την έγκριση των ενταλμάτων, το λογιστήριο του κάθε ΚΠΑ2 προβαίνει άμεσα στην έκδοση πληρωμής προς την Τράπεζα.

Εάν απορριφθεί η αξίωση για το αιτούμενο χρονικό διάστημα, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή και των δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης καταβολής επιχορήγησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε διμήνου, τότε η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και έκδοση σχετικής απόφασης του προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

2. Επιτόπια Επαλήθευση

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και σε οποιoδήποτε στάδιο υλοποίησής του. Επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και για το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό του δικαιούχου.

Συνιστάται η πρώτη επαλήθευση να διενεργείται μετά την πρόσληψη του επιχορηγούμενου ατόμου και πριν το πρώτο αίτημα για καταβολή επιχορήγησης για το α΄ τρίμηνο, προκειμένου να διαπιστώνεται η πληρότητα των προϋποθέσεων υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα και η δεύτερη πριν τη λήξη της συνολικής διάρκειας του προγράμματος.

Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) δύνανται να διενεργηθούν κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος, όταν κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος. Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο καθώς και η παρούσα πρόσκληση.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση.

3. Ανάθεση διενέργειας επαληθεύσεων – Παρακολούθηση και έλεγχος του προγράμματος

Τα αρμόδια τμήματα διοικητικών υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων αναθέτουν τους ελέγχους, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/1507-2016 απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει, σε ελεγκτές/υπαλλήλους του ΟΑΕΔ προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος (όπως λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού).

Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από ελεγκτές/υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:

1) να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό φάκελο προκειμένου να ελέγχονται από τους ελεγκτές/ υπαλλήλους του ΟΑΕΔ και να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των όρων του προγράμματος.

2) να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές/ υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4144/2013,

3) να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται και

4) να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis (Καν. 1407/2013). Επισημαίνεται επίσης ότι δυνάμει του Κανονισμού 1407/13 (άρθρο 6 παρ 4), τα κράτη μέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού. Τα εν λόγω αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού. Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις ήσσονος σημασίες πρέπει να διατηρούνται επί δέκα (10) οικονομικά έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση. Τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί (δέκα) 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος. Η ανωτέρω δεκαετής υποχρέωση τήρησης των αρχείων και εγγράφων δεν αφορά μόνον στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις αλλά επίσης αποτελεί και αντίστοιχη υποχρέωση της χορηγούσας Αρχής (ΟΑΕΔ) να παράσχει τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα, για όλες τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, σε περίπτωση που αιτηθούν σχετικά οι Υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής.

4. Υποβολή αντιρρήσεων

Όταν κατά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή καταγράφεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους αρμόδιους ελεγκτές/υπαλλήλους με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν.

Η επιχείρηση δύναται να υποβάλει αντιρρήσεις επί της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται αμελλητί από τον προϊστάμενο του ΚΠΑ2, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση.

Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των αντιρρήσεων. Εάν η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις της ή δεν γίνονται αποδεκτές, ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2, εκδίδει σχετική απόφαση (ενδεικτικά: ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης, κ.τ.λ.), η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση.

Κεφάλαιο 11

Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις Διακοπή Επιχορήγησης

1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ως δεσμευόμενο το προσωπικό που απασχολούν στις επιχορηγούμενες και υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας.

2. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά στο δεσμευόμενο προσωπικό της επιχείρησης όπως αυτό ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην μετατρέψουν το καθεστώς απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε άλλη μορφή απασχόλησης πέραν της πλήρους. Το αντίθετο επιτρέπεται.

3. Οι δεσμεύσεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.

4. Σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης του δεσμευόμενου προσωπικού, από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε άλλη μορφή απασχόλησης πέραν της πλήρους, η επιχείρηση υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη αντίστοιχου αριθμού επιπλέον ατόμων προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός του προσωπικού ανά καθεστώς απασχόλησης, για το οποίο υπάρχει δέσμευσή της σύμφωνα µε την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

5. Στις περιπτώσεις που η δικαιούχος επιχείρηση προβεί σε μείωση του δεσμευόμενου προσωπικού της όπως αυτό ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Κεφαλαίου, η επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη αντίστοιχου αριθμού επιπλέον ατόμων προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός του προσωπικού για το οποίο υπάρχει δέσμευσή της σύμφωνα µε την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας – λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, που αφορά στο επιχορηγούμενο ατόμου, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού που μείωσε και µε άλλο εργαζόμενο που προσέλαβε η επιχείρηση μετά την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα (και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της), έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης παραμένει σταθερός.

Για την αντικατάσταση επιχορηγούμενου ατόμου, η επιχείρηση πρέπει να υποβάλει στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 εντολή κενής θέσης και να ακολουθηθεί η διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. Η αντικατάσταση θα γίνεται με άτομο ίδιας κατηγορίας με το αρχικά προσληφθέν άτομο.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αντικατάσταση του επιχορηγούμενου ατόμου και της σχετικής διαδικασίας (εντολή κενής θέσης και διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης, ως άνω) κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2).

H επιχείρηση δεν δύναται να προβεί σε αλλαγή των επιθυμητών προσόντων πρόσληψης (π.χ. ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ), καθώς επίσης και σε αλλαγή της κατηγορίας / ομάδας στόχου του ανέργου, καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα υπόδειξης από τους εργασιακούς συμβούλους των ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, ανέργων που να πληρούν τα επιθυμητά προσόντα που είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική αίτηση υπαγωγής, είναι δυνατή η αλλαγή των προσόντων και της κατηγορίας/ομάδας στόχου , με την προσκόμιση, από την επιχείρηση, σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης .

Στην περίπτωση που αποχωρήσει το επιχορηγούμενο άτομο εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη να προβεί σε αντικατάσταση.

6. Ως μείωση προσωπικού, τόσο για το επιχορηγούμενο προσωπικό όσο και για το δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) προσωπικό, θεωρείται η καταγγελία σύμβασης εργασίας, η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε άλλη μορφή απασχόλησης πέραν της πλήρους, όπως και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού τόσο για το επιχορηγούμενο όσο και για το δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό, η αλλαγή στον αριθμό των απασχολουμένων που οφείλεται σε: οικειοθελή αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού επιχείρησης, θάνατο ή φυλάκιση, καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου για πειθαρχικούς λόγους, μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη, καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) εξαιτίας σπουδαίου λόγου που αφορά στον εργαζόμενο. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη και θα καταβάλλεται το ποσό της επιχορήγησης.

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο προσωπικό της) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

7.Εφόσον η επιχείρηση δεν προβεί στην οριζόμενη ανά περίπτωση, αναπλήρωση του αριθμού του αντίστοιχου προσωπικού, το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το ως άνω και δεν είναι δυνατή η καταβολή ποσού επιχορήγησης.

Εάν η επιχείρηση έχει επιχορηγηθεί, επιστρέφεται στον Ο.Α.Ε.Δ. το αναλογούν ποσό επιχορήγησης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 4 του Κεφ. 10 και εάν δεν έχει επιχορηγηθεί, διακόπτεται το πρόγραμμα χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή προϋπόθεσης του προγράμματος, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α’ 70), όπως ισχύει, για την απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και οι διατάξεις της αριθ. 1016784/1299-25/0016/26-02-1997 (Β’ 120) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν. 2362/1995) και δυνάμει της οποίας η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

Οι κυρώσεις επιβάλλονται αυτοτελώς για κάθε φάση του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι κατά την επέκταση του προγράμματος στο δωδεκάμηνο (12μηνο) απασχόλησης οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται αυτοτελώς μόνο εφόσον ο λόγος διακοπής προκύψει μετά τη λήξη του κάθε δωδεκαμήνου απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

8. Στο πλαίσιο της έρευνας / αξιολόγησης του ανωτέρω προγράμματος, τόσο οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) όσο και οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας) των προσωπικών δεδομένων τους, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών μέσω ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R 679/16) και με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 ». Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό της διεξαγωγής των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος.

Κεφάλαιο 12

Επιμήκυνση Προγράμματος

Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες για κάθε δωδεκάμηνο απασχόλησης με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη μείωση προσωπικού σε περίπτωση (α) δικαιολογημένης ασθένειας επιχορηγούμενου εργαζόμενου, (β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του επιχορηγούμενου εργαζομένου και (γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών (στην περίπτωση που ο επιχορηγούμενος έχει ήδη λάβει ή θα λάβει την νόμιμη άδεια του, εκτός του χρονικού διαστήματος που η επιχείρηση δεν λειτουργεί λόγω θερινών διακοπών). Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη έως τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας διακοπής της εργασιακής σχέσης έως την ημερομηνία της νέας πρόσληψης, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Κεφάλαιο 13

Επίλυση διαφορών -Διαδικασία Ενστάσεων

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆, επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών που υπάγεται η αρμόδια Υπηρεσία (Απόφαση ∆.Σ.: 635/8 -3-2016 – ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικά ή μη μέσα εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 και με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τον Προϊστάμενο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης του ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 στο αρμόδιο τμήμα της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού, το οποίο θέτει το αίτημα της επιχείρησης υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.

Η Γραμματεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο, τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2.

Κεφάλαιο 14

Πληροφόρηση-Δημοσίευση

Η πρόσκληση του προγράμματος θα δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ. Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.

Κεφάλαιο 15

Τελικές διατάξεις

1. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της προθεσμίας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 30% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.

2. Ο Διοικητής του Οργανισμού δύναται με απόφαση της να αναστείλει, παρατείνει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί.

Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

Κεφάλαιο 16

Αντικείμενο προγράμματος − Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η δυνατότητα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των απασχολουμένων Ατόμων με Αναπηρίες, η στήριξή τους στον εργασιακό χώρο, η εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων για Εργονομική Διευθέτηση του χώρου εργασίας.

Ο αριθμός των συνολικά ωφελούμενων ατόμων θα ανέλθει στα 50 άτομα. Κεφάλαιο 17

Πλαίσιο ένταξης –χρηματοδότηση

Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος θα προκληθεί δαπάνη ύψους 125.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493) η οποία κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής : Για το έτος 2017: 125.000 ευρώ.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση χορηγούνται βάσει του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επίσης το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με την υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης, από το δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά. (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής).

Κεφάλαιο 18

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί ή φορείς όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.4430/2016 (Α΄ 205) που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κεφαλαίου Α΄ της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, προκειμένου να απασχολήσουν Άτομα με Αναπηρίες.

Κεφάλαιο 19

Ποσό Επιχορήγησης

Ο Ο.Α.Ε.Δ., εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, συμμετέχει σε ποσοστό 90% του κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για εργονομικές διευθετήσεις του χώρου εργασίας (προσαρμοσμένες βοηθητικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις, προσαρμογή του χώρου εργασίας, ειδικός εξοπλισμός, αγορά λογισμικού για άτομα με αναπηρία και λοιπές διευθετήσεις) και μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ. Κεφάλαιο 20

Διαδικασία Υπαγωγής και Υλοποίησης

1. Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα απαιτείται αίτηση της επιχείρησης/φορέα που απασχολεί το ΑμεΑ, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (Γρ. Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ2),εφόσον η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Μετά την αίτηση της επιχείρησης διενεργούνται δύο (2) επιτόπιοι έλεγχοι ύστερα από απόφαση ανάθεσης από τα αρμόδια τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1952/39/15-072016 απόφαση του Δ.Σ. σε ελεγκτές.

Ο πρώτος έλεγχος, διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα πραγματοποίησης ή μη της αιτούμενης εργονομικής διευθέτησης. Στη συνέχεια συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για την έκδοση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης. Η σχετική απόφαση θα εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου και η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση.

Εφ’ όσον η απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι εγκριτική, διενεργείται ο δεύτερος έλεγχος, κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη εργονομική διευθέτηση και έχουν εξοφληθεί τα σχετικά τιμολόγια.

Μετά τα ανωτέρω εκδίδεται απόφαση υλοποίησης της εργονομικής διευθέτησης, η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση και στην αρμόδια Υπηρεσία καταβολής της επιχορήγησης.

2. Για την καταβολή του αναλογούντος ποσού του κόστους της εργονομικής διευθέτησης, η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση, μαζί με τα σχετικά εξοφλημένα τιμολόγια για τη δαπάνη της εργονομικής διευθέτησης, στην αρμόδια Υπηρεσία πληρωμής του Ο.Α.Ε.Δ. Η αρμόδια για την καταβολή της επιχορήγησης Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών προβαίνει στην πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στον Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με τη διαδικασία του Κεφαλαίου 10. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή τα Κεφάλαια 13 (Επίλυση διαφορών), 10. 3 (Διαδικασία Παρακολούθησης και Ελέγχου του Προγράμματος), 12 (Επιμήκυνση Προγράμματος) και 15 (Τελικές Διατάξεις) της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!