Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 99872/2023 Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης ΟΑΕΔ. Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. 99872

ΦΕΚ B' 6566/20.11.2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104272/16-12-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης Ο.Α.Ε.Δ.» (Β’ 5948).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 75 του ν. 4756/2020 (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4837/2021 (Α’ 178),

β) του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75),

γ) των άρθρων 57 και 58 του ν. 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 247),

δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ε) του π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του “Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)”» (Α’ 25),

στ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

ζ) του άρθρου 16 του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),

η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 113),

θ) του π.δ. 79/2023 (Α’ 131),

ι) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

2. Την υπ’ αρ. 104272/16-12-2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης Ο.Α.Ε.Δ.» (Β’ 5948).

3. Το υπ’ αρ. 1078/12-9-2022 έγγραφο της ΔΥΠΑ, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ' αρ. 4166/99/2-8-2022 απόφαση του Δ.Σ. του φορέα.

4. Την υπ’ αρ. 98397/9-11-2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της ΔΥΠΑ.

6. Την ανάγκη εναρμόνισης του υφιστάμενου Κανονισμού Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης της Δ.ΥΠ.Α. με το νέο νομικό καθεστώς που θεσπίστηκε με τον ν. 4921/2022,

αποφασίζουμε:

1. Ο Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης ΟΑΕΔ εφεξής φέρει τον τίτλο «Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης Δ.ΥΠ.Α.». Όπου στον ως άνω Κανονισμό αναφέρεται ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) νοείται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), βάσει της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4921/2022.

2. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 104272/16-12-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης Ο.Α.Ε.Δ.» (Β’ 5948), ως εξής:

α. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Η λογιστική και διαχειριστική λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις διατάξεις περί δημοσιονομικής διαχείρισης».

β. Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Κύριος Διατάκτης της Δ.ΥΠ.Α. είναι ο Διοικητής, δυνάμει της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4921/2022, και αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων που του διατίθενται απευθείας από τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με το αρ 65 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει».

«4. Το Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ’ του αρ. 10 του ν. 4921/2022, εγκρίνει το σχέδιο του συνοπτικού Προϋπολογισμού, τα σχέδια των επί μέρους Προϋπολογισμών των υφιστάμενων κάθε φορά κλάδων και του αναλυτικού Προϋπολογισμού. Ο Διοικητής της Δ.ΥΠ.Α., ως κύριος διατάκτης της, έχει την ευθύνη της διαχείρισης και εκτέλεσης του εγκεκριμένου από τον εποπτεύοντα Υπουργό προϋπολογισμού, καθώς και της έγκρισης μεταβίβασης πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα».

γ. Η παρ. 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το ύψος των εσόδων και τα όρια των εξόδων προσδιορίζονται για κάθε οικονομικό έτος με τον εγκεκριμένο, από τον εποπτεύοντα Υπουργό, Προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α.

Ως έσοδα θεωρούνται τα εισπραττόμενα από κάθε αιτία ποσά κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Ως έξοδα θεωρούνται οι πάσης φύσεως δαπάνες, αποδόσεις και μεταβιβάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και βαρύνουν το οικονομικό έτος.

Στον Αναλυτικό Προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται διακριτά οι επιμέρους προϋπολογισμοί των κλάδων, των ειδικών λογαριασμών και των λογαριασμών που λειτουργούν στη Δ.ΥΠ.Α. με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια».

δ. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση έλλειψης ή ανεπάρκειας πίστωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α. ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας, αποφασίζει την εγγραφή στον προϋπολογισμό νέας ή συμπληρωματικής πίστωσης, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. γ’ του άρθρου 10 του ν. 4921/2022 και τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως ισχύουν».

ε. Η παρ. 3 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Μετά τον έλεγχο, εκδίδεται με ηλεκτρονικό τρόπο η εντολή πληρωμής για την εξόφληση του Χρηματικού Εντάλματος και αποστέλλεται προς εκτέλεση στην Τράπεζα σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά για την πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.

Οι πληρωμές της Δ.ΥΠ.Α. δύνανται να διενεργούνται ηλεκτρονικά - μεμονωμένα ή μαζικά με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου - στις συνεργαζόμενες Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα για τη πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

Ειδικά για τις πληρωμές των συγχρηματοδοτούμενων έργων, εφαρμόζεται η οικεία νομοθεσία».

στ. Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Από το Τμήμα Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Μισθοδοσίας της ΓΔΟΥ και από τα Τμήματα Ταμείου των Υποδιευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων, με την έκδοση αποδείξεων για την Είσπραξη των Γραμματίων.

Τα Τμήματα Ταμείου ενεργούν επίσης τις πληρωμές με την έκδοση Εντολών Πληρωμής για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων».

ζ. Η παρ. 1 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η μεταβίβαση στους δευτερεύοντες διατάκτες των πιστώσεων που είναι αναγκαίες, ενεργείται με επιτροπικά εντάλματα, με μέριμνα του Τμήματος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Εσόδων και Προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. ως κύριου διατάκτη».

η. Η παρ. 2 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι υπόλογοι ΧΕ Προπληρωμής, ορίζονται από τον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., ως κύριο διατάκτη αυτής και ελέγχονται κατασταλτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την απόδοση λογαριασμού».

θ. Η παρ. 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Μέχρι τέλους του πρώτου εξαμήνου του επόμενου οικονομικού έτους, ο Απολογισμός συνοδευόμενος από αναλυτική έκθεση εισάγεται προς έγκριση στο Δ.Σ της Δ.ΥΠ.Α. και ακολούθως υποβάλλεται στον αρμόδιο Υπουργό για έγκριση. Η εγκριτική απόφαση του Υπουργού υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο».

ι. Η παρ. 3 του άρθρου 32 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Διαγραφή υλικού.

Διαγραφή υλικού διενεργείται λόγω αχρήστευσης ή απώλειας. Υλικό που καθίσταται άχρηστο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, εκποιείται ή καταστρέφεται, με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., ο οποίος καθορίζει και τον τρόπο της πραγματοποίησής τους».

ια. Στο άρθρο 35 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Οι κλάδοι, οι ειδικοί λογαριασμοί και οι λογαριασμοί με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια παρακολουθούνται σε διακριτές οικονομικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών και διακριτούς τραπεζικούς λογαριασμούς».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2023

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!