ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1061/1-7-2004 Προαιρετική χρησιμοποίηση των «ΕΑΦΔΣΣ» για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός επαγγελματικής του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΥΠΟΙΚ 1055264/491/0015/ ΠΟΛ. 1061/1-7-2004

Θέμα: Προαιρετική χρησιμοποίηση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων «ΕΑΦΔΣΣ» για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός επαγγελματικής του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1288/31.12.2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθ. 1 και της παρ. 3 του άρθ. 6 και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθ. 7 του ν.1809/1988 «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύουν.

Τις διατάξεις των αποφάσεων 1081253/320/0015/ ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β΄/23.10.2002) «Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων» και 1092819/366/0015/ ΠΟΛ. 1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β΄/28.11.2002) «Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους», όπως ισχύουν.

Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ ΠΟΛ. 1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743Β΄)

Τις διατάξεις του άρθ. 19 παρ. 1Β΄ του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) της Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/0015/ΠΟΛ. 1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794Β΄).

Τις διατάξεις των περιπτώσεων β, γ (υποπερίπτωση γα΄, γδ΄ και γιγ΄) και στ΄ του άρθ. 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) όπως ισχύουν.

Την 14650/Δ10Ε/85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Τ.Β΄/17.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

Την ανάγκη διευκόλυνσης των επιτηδευματιών που εκδίδουν τα στοιχεία τους με φορητά υπολογιστικά συστήματα.

Ο,τι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρέχουμε την δυνατότητα προαιρετικής εφαρμογής των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ ΠΟΛ. 1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743Β΄) για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός επαγγελματικής του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2. Στην περίπτωση μη εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης 1051082/549/0015/ ΠΟΛ. 1082/2.6.2003 , τα στοιχεία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.19 παρ. 1.β΄ του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και της Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/0015/ ΠΟΛ. 1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794Β΄ ), κατά περίπτωση.

3. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!