Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ. Α 1043441 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/ 31-7-2017 (Β' 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1043441 ΕΞ 2020

ΦΕΚ Β 1455/16-4-2020

Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/ 31-7-2017 (Β' 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα των υποπαραγράφων β' και γ' της παραγράφου 6, των παραγράφων 1 και 5, καθώς και της περίπτωσης ββ' της υποπαραγράφου θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,

γ) του ν.δ. 356/1974 (Α' 90) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 (Α' 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις»,

δ) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,

ε) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α' 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,

στ) του άρθρο 34 του ν. 2362/1995 (Α' 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,

ζ) των άρθρων 97, 150, 151 και 152 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

η) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 (Α' 210) «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις».

2. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 34 αυτής.

3. Την Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β' 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

α) από 15-10-2019, του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε., στο οποίο επισυνάπτεται το αριθ. ΦΟΡ.ΠΕΡ.ΑΘ 156719ΕΞ2019ΕΜΠ/10-10-2019 έγγραφο της Προϊσταμένης της Φορολογικής Περιφέρειας Αθηνών,

β) από 14-01-2020, του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ., στο οποίο επισυνάπτεται το από 08-01-2020 όμοιο της Φορολογικής Περιφέρειας Αθηνών, σε απάντηση του από 12-12-2019 όμοιου της Διεύθυνσης Οργάνωσης,

γ) από 23-03-2020, του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ., σε απάντηση του από 06-03-2020 όμοιου της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

5. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1 -2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του

πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

I. Τροποποιούμε τον πίνακα του άρθρου 1 της Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β' 2743) απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στις περιπτώσεις 164, 165 και 166 και προσθέτουμε νέες περιπτώσεις 166Α και 166Β, οι οποίες έπονται της περίπτωσης 166, ως εξής:

ΣΤΗΛΗ
1-
α/α
-ΣΤΗΛΗ 2
-Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή
-ΣΤΗΛΗ 3
-Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής
-ΣΤΗΛΗ 4
-Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα
-ΣΤΗΛΗ 5
-Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».
-ΣΤΗΛΗ 6
- Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όργανα της στήλης 5
«164. α) Την έκδοση εντολής για τη διαπίστωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, της απώλειας αποδεικτικών είσπραξης, γραμματίων ή τίτλων πληρωμής που δεν έχουν εξοφληθεί τα οποία έχουν εκδοθεί ή παραληφθεί από Δ.Ο.Υ., που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της οικείας Φορολογικής Περιφέρειας. β) Η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αποδεικτικών είσπραξης, γραμματίων ή τίτλων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 2362/1995 (Α' 247), άρθρο 34, παρ. 1
- ν. 4270/2014 (Α' 143), άρθρο 97, παρ. 1
- ν. 3492/2006 (Α'210), άρθρο 12, παρ. 4, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4281/2014 (Α' 160).
α) Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η Δ.Ο.Υ, που εξέδωσε ή παρέλαβε τα αποδεικτικά είσπραξης, τα γραμμάτια ή τους τίτλους πληρωμής. β) Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η Δ.Ο.Υ, που εξέδωσε τα αποδεικτικά είσπραξης, τα γραμμάτια ή τους τίτλους πληρωμής.  
165. α) Την έκδοση εντολής για τη διαπίστωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, της απώλειας τίτλων πληρωμής, μετά την εξόφληση αυτών, οι οποίοι έχουν εκδοθεί ή παραληφθεί από Δ.Ο.Υ., που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Φορολογικής Περιφέρειας. β) Η έγκριση έκδοσης αντιγράφων τίτλων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, για υπηρεσιακή και μόνο χρήση. Εξουσιοδότηση υπογραφής - ν. 2362/1995, άρθρο 34, παρ. 2
- ν. 4270/2014, άρθρο 97, παρ. 2
- ν. 3492/2006, άρθρο 12, παρ. 4, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4281/2014.
α) Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η Δ.Ο.Υ, που εξέδωσε ή παρέλαβε τους τίτλους πληρωμής. β) Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η Δ.Ο.Υ, που εξέδωσε τους τίτλους πληρωμής.  
166. Η έκδοση απόφασης, προκειμένου να επιτραπεί η πληρωμή δαπάνης και να καθορισθεί ο τρόπος δικαιολόγησης αυτής, σε περίπτωση απώλειας σχετιζόμενων δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης, που πραγματοποιείται από Δ.Ο.Υ., που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Φορολογικής Περιφέρειας, πριν από την έκδοση τίτλου πληρωμής και εφόσον, ύστερα από διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης διαπιστωθεί ότι έχει συντελεσθεί η απώλεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Μεταβίβαση αρμοδιότητας - ν. 2362/1995, άρθρο 34, παρ. 3
- ν. 4270/2014, άρθρο 97, παρ. 3
- ν. 3492/2006, άρθρο 12, παρ. 4, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4281/2014.
Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η Δ.Ο.Υ, που πραγματοποίησε τη δημόσια δαπάνη.  
166Α. Την έκδοση εντολής τακτικού και έκτακτου οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων στις Δ.Ο.Υ. Εξουσιοδότηση υπογραφής - ν. 4270/2014, άρθρα 150, 151 και 152
- ν. 3492/2006, άρθρο 12, παρ. 4, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4281/2014.
Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η ελεγχόμενη Δ.Ο.Υ.  
166Β. Την έκδοση εντολής δειγματοληπτικών ή στοχευμένων ελέγχων της ορθής εφαρμογής της Φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, καθώς και των διαδικασιών από τις Δ.Ο.Υ.. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4389/2016 (Α' 94), άρθρο 2 Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η ελεγχόμενη Δ.Ο.Υ. -------»

II. Η παρούσα απόφαση ισχύει πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β' 2743) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2020

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!