Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2036/2020 Διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη / μεταβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄, Β΄, ΣΤ΄
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84
Τηλέφωνο:210 3375885
210 3375188 210 3646227
Fax:210 3375 354
E-Mail:d.eleg2@aade.gr
d.eleg5@aade.gr
d.eleg6@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 6Φ3846ΜΠ3Ζ-Ω2Γ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε.2036

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη / μεταβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας»

Σχετ.: Η εγκύκλιος ΠΟΛ 1046/7.4.2016

Με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ΠΟΛ. 1006/2013 (Β’ 19), όπως τροποποιημένη ισχύει, καθορίστηκαν, κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 10 και 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), η διαδικασία και τα δικαιολογητικά απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και μεταβολής ατομικών στοιχείων εγγραφής καθώς και αυτά της έναρξης, μεταβολής και διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση, ως ισχύει σήμερα, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, και «Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ενδεικτικά τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου ή αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης χώρου», (άρθρο 6).

Για τη δήλωση μεταβολής της επαγγελματικής εγκατάστασης συνυποβάλλεται με τη δήλωση και το ως άνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικό (άρθρο 7).

Επιπλέον, κατά τα οριζόμενα στην ίδια ως άνω απόφαση, η διαδικασία έναρξης ή μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης (έδρα ή άλλες εγκαταστάσεις της επιχείρησης) ολοκληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. χωρίς να προβλέπεται η άμεση διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) και χορηγείται η σχετική, κατά περίπτωση, βεβαίωση.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να προβαίνουν σε επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία), μόνον σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν υπάρχουν πληροφορίες ή κάθε είδους επιβαρυντικά στοιχεία (π.χ ανάμειξη του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σε υποθέσεις φοροδιαφυγής κ.λπ.), υπόνοιες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε υπόθεσης, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, η ύπαρξη της επιχείρησης στη συγκεκριμένη έδρα, καθώς και αν έχουν επέλθει μεταβολές στα δεδομένα της επιχείρησης που δεν έχουν καταχωρηθεί στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS επειδή οι φορολογούμενοι δεν υπέβαλλαν, ως όφειλαν, τις σχετικές δηλώσεις στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Εκ των υστέρων επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία) κατά τα ανωτέρω πραγματοποιείται ιδίως στις περιπτώσεις που με τη δήλωση έναρξης / μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας δηλώνεται η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η εγκύκλιος ΠΟΛ 1046/2016.

Εκκρεμείς αιτήσεις έναρξης ή μεταβολής επαγγελματικής εγκατάστασης για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί η σχετική, κατά περίπτωση, βεβαίωση λόγω μη διενέργειας αυτοψίας διεκπεραιώνονται άμεσα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Γιώργος Παλ
15/02/2021 13:11:22

Καλημέρα σας,

Θα ήθελα παρακαλώ να με ενημερώσετε αν γίνεται ένας ιδιωτικός υπάλληλος με μόνιμη κατοικια Αθήνα(Αττική) και κάτοχος μισθωμένων κτημάτων εκτός Αθηνας που πήρε αγροτικη επιδότηση πάνω από 5000€ ,για την ένταξη του στο κανονικο καθεστώτος θα μπορει με υπεύθυνη δήλωση να κάνει έναρξη με έδρα την μόνιμη του κατοικία (Αθήνα) και η αρμόδια ΔΟΥ να είναι η ΔΟΥ της κατοικίας του(Αθήνα),εφόσον δεν υπάρχει κτίσμα στα εν λόγω κτήματα Παρακαλώ όπως μου αναφερετε την πολ.

Με εκτίμηση Ευχαριστώ εκ των προτέρων