Μητρώο

ΠΟΛ.1046/7-4-2016 Παροχή πληροφοριών ως προς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’- ΣΤ’ - Η’
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375885- 210 3375843
210 3616754- 210 3646227
Fax: 2103375354
E-mail: d.eleg2@mofadm.gr
d.eleg6@mofadm.gr
d.eleg8@mofadm.gr

ΑΔΑ: Ω0Υ6Η-ΦΥ9

ΑΔΑ:

Αθήνα, 07 Απριλίου 2016

​ΠΟΛ.:1046

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών ως προς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία)

Η παρούσα εγκύκλιος παύει να ισχύει με τη δημοσίευση της εγκ. Ε. 2036/2020.

Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) (Φ.Ε.Κ. 170/Α) εκδόθηκε η ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (ΦΕΚ 19 Β/2014), Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ 1178/11-08-2015 (ΦΕΚ 1940/Β/2015) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων και Έναρξης, Μεταβολής και Διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω Απόφαση, η διαδικασία έναρξης ή μεταβολής εργασιών σε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης ολοκληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. άμεσα χωρίς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) και χορηγείται, κατά περίπτωση, η σχετική βεβαίωση.

Εξαιρετικά, θα πραγματοποιείται αυτοψία στην έδρα της επιχείρησης ,πριν τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, στις περιπτώσεις που υποβάλλεται στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. δήλωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών και δηλώνεται η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Επιπρόσθετα, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δύναται να προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία), όταν υπάρχουν πληροφορίες ή κάθε είδους επιβαρυντικά στοιχεία (π.χ ανάμειξη του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σε υποθέσεις φοροδιαφυγής κ.λπ),υπόνοιες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε υπόθεσης, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) προκειμένου να διαπιστωθεί, ακόμα και σε μεταγενέστερο χρόνο, η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, η ύπαρξη της επιχείρησης στη συγκεκριμένη έδρα, καθώς και αν έχουν επέλθει μεταβολές στα δεδομένα της επιχείρησης που δεν έχουν καταχωρηθεί στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS επειδή οι φορολογούμενοι δεν υπέβαλλαν, ως όφειλαν, τις σχετικές δηλώσεις στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.

Επιπλέον, η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) σε μεταγενέστερο χρόνο, θα διενεργείται, για τα πρόσωπα του άρθρου 3 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) (ΦΕΚ 170 Α) , κατόπιν κεντρικής στόχευσης, βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, κατ ' εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 22 του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010, περί διασφάλισης εύλογου επιπέδου ασφάλειας όσον αφορά την πληρότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ιδίου Κανονισμού ( Μητρώο Συστήματος V.I.E.S).

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος
Διοίκησης
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΕΒΑΚΟΥ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!