Μητρώο

ΠΟΛ. 1039/2016 Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων, που αφορούν σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι δικαιούχοι καθεστώτων πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας και παραμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
Τμήμα Η' 
Μητρώου και 
Εγγραφής Φορολογουμένων 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 3375885 
E-mail: d.eleg8@mofadm.gr 

ΑΔΑ: 78ΚΓΗ-8ΡΦ 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2016 

ΠΟΛ: 1039 

ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ 

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων, που αφορούν σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι δικαιούχοι καθεστώτων πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας και παραμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους. 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και αφορούν στην αντιμετώπιση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα, με την ιδιότητα του πρόσφυγα και αιτούνται τη χορήγηση ΑΦΜ ή υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μας ενημέρωσαν ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ114/2010, Π.Δ113/2013, Π.Δ 141/2013, όπως ισχύουν, στους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, που αιτούνται διεθνή προστασία ή είναι δικαιούχοι καθεστώτων πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας και παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, χορηγούν τα παρακάτω έγγραφα : 

1. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (Α.Δ.Ε.Τ.) 

Σε αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι διεθνούς προστασίας με απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου ή των Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών, χορηγείται «Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.)», η οποία επέχει και θέση δελτίου ταυτότητας

2. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ 

Στους αλλοδαπούς, δικαιούχους, προσφυγικού καθεστώτος, επικουρικής προστασίας και παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, χορηγείται το έντυπο «Άδεια παραμονής αλλοδαπού» (λευκού χρώματος) επί του οποίου, ανάλογα με το καθεστώς παραμονής, εμφανίζονται οι ακόλουθες ενδείξεις

  • Αναγνωρισμένος πρόσφυγας 
  • Επικουρική προστασία 
  • Παραμονή για ανθρωπιστικούς λόγους 

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/10991/27-5-2013, εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού καθώς και η άδεια παραμονής αλλοδαπού πρέπει να γίνονται δεκτά από τις Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ της χώρας, για την απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας των αλλοδαπών πολιτών, κατά τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας». 

Κατόπιν των ανωτέρω, τα ως άνω πρόσωπα, κατά την υποβολή στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., των δηλώσεων « Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ/Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» (έντυπο Μ1), « Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» (έντυπο Μ2), επιδεικνύουν υποχρεωτικά σε πρωτότυπη μορφή, το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, έγγραφο σε ισχύ, προσκομίζοντας σε πρωτότυπη μορφή, τα οριζόμενα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1006/2013 (ΦΕΚ19 Β/2014) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, δικαιολογητικά και καταθέτουν ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών. 

Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζουμε ότι, στους αλλοδαπούς κατόχους « Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού» ή «Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία», χορηγείται μόνο ΑΦΜ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ 1230/2013 ( ΑΔΑ : ΒΛΛΡΗ-ΒΥ4) εγκύκλιο. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διοίκησης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!