Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.1459/2019 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 που αφορά στη «α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α ́ του Πέμπτου Μέρους “Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών” (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α ́ 240) και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης».

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1110/2017 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. Α.1459

ΦΕΚ B’ 4556/13.12.2019

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αφορά στη «α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α ́ του Πέμπτου Μέρους “Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών” (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α ́ 240) και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 57 - 61 του ν. 4446/2016 (Α ́ 240) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 61, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να ρυθμίζει τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των άρθρων αυτών.

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α ́ 170).

3. Τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (Α ́ 179).

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α ́ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α ́ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α ́ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

6. Την αριθμ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.1.2016) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να αναθέτει καθήκοντά του σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. β ́ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την υπ’ αριθμ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/ 20.12.2017).

8. Την αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β ́ 968/22.3.2017) Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

9. Την αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β ́ 2743/31.7.2017) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».

10. Την ΠΟΛ. 1006/2017 (Β ́ 43/17.1.2017) απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 11. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να ορίζει λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. β ́ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

12. Την ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 (Β ́ 2556/24.7.2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

13. Την ΠΟΛ.1165/3.11.2017 (Β ́ 3964/10.11.2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, ο επανυπολογισμός της διαφοράς του πρόσθετου φόρου των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δύναται να διενεργείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που βεβαιώθηκαν και τους μήνες εκπροθέσμου της δήλωσης, σύμφωνα με τον ν. 4446/2016.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!