Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ. Α 1161703 ΕΞ 2019 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1161703 ΕΞ 2019

ΦΕΚ B 4519 - 10.12.2019

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα των υποπαραγράφων α’ και γ’ της παρ. 6, της περίπτωσης ββ’ της υποπαραγράφου θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2 και 19, των παρ. 3 έως 7 του άρθρου 40, καθώς και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 του νόμου αυτού, όπως ισχύει,

β) του ν. 4270/2014 (A΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 65 αυτού,

γ) του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (Α΄ 61),

δ) του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

ε) του π.δ. 54/2018 (Α΄ 103) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»,

στ) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.»,

ζ) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’/968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

η) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1134214 ΕΞ 2019 (Β’/3779) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, με τίτλο «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.)» της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και ορισμένων Τελωνείων, με τη δομή και τις αρμοδιότητες, που καθορίζονται στην αριθμ.
Δ.ΟΡΓ.Α 1091257ΕΞ2019/24-06-2019 (Β’/2650 και 3041) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

2.Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3.Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017/8-8-2017 (Β΄/2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β΄/2336) Κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’/147)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.Την αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β΄/2336) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016».

5.Την αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (Β΄/3240) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού».

6.Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄/130 και Β΄/372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25-9-2013 (Β’/2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7.Τα από 02/08/2019, 07 και 08/10/2019 και 5/11/2019 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης και Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

8.Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9.Την ανάγκη ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.

10.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Α.Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις παραγράφους Α’ και Β’ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/ 05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

Ι.Από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

1.Στην παράγραφο Α’, αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 1 και την υποπερίπτωση ββ’ αυτής, ως εξής: «Α.

1.β) αα) i) την υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) για τις ανάγκες των Κεντρικών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, με έδρα την Αττική, για τις οποίες ορίζονται ως διατάκτες, καθώς και για τις κοινές ανάγκες δύο ή περισσότερων Κεντρικών ή/και Ειδικών Αποκεντρωμένων ή/και Περιφερειακών Υπηρεσιών, εντός και εκτός Αττικής της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, για τις οποίες ορίζονται διαφορετικοί διατάκτες ή/και δευτερεύοντες διατάκτες.».

«Α.1.β) ββ) Πέραν των ανωτέρω, οι Προϊστάμενοι των ως άνω οργανικών μονάδων, πλην του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της περίπτωσης α΄ της παρούσας υποπαραγράφου, είναι αρμόδιοι και για την υπογραφή των αναθέσεων και των συμβάσεων έργων, μελετών, προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μέχρι το ανώτατο όριο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης.».

2.Στην παράγραφο Β’ αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 1, ως εξής:

«Β.1.α) γγ) Καταστάσεις Πληρωμής Δαπανών, για τις οποίες Διατάκτης είναι ο Διοικητής και:

i) των οποίων δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός, καθόσον αφορούν σε περισσότερες της μίας υπηρεσιακές μονάδες της Α.Α.Δ.Ε. ή

ii) αφορούν σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., που υπάγονται σε διαφορετικούς διατάκτες ή/και δευτερεύοντες διατάκτες, όπως αυτοί ορίζονται στους Πίνακες των περιπτώσεων α΄ της υποπαραγράφου 1 και της υποπαραγράφου 3 της παρούσας παραγράφου.».

ΙΙ.Από 01/01/2020:

Στον Πίνακα της περίπτωσης β΄ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α΄:

α) οι τίτλοι των υπηρεσιών στη στήλη 2 της υφιστάμενης γραμμής, με α/α 21 και στις στήλες 2 και 4, αντίστοιχα, της υφιστάμενης γραμμής, με α/α 22, όπως οι τίτλοι αντικαταστάθηκαν με την υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης γ’ της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Ι της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1103801 ΕΞ 2019/18-07-2019 (Β’/3052) απόφασής μας, ισχύουν από 01-01-2020, λόγω ανακαθορισμού του χρόνου έναρξης λειτουργίας, μεταξύ άλλων και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, με τη δομή και τις αρμοδιότητες, που καθορίζονται στην αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1091257ΕΞ2019/24-06-2019 (Β’/2650 και 3041) όμοια απόφαση,

β) ισχύει η αναρίθμηση των γραμμών, με α/α 21 και 22, σε 22 και 23, αντίστοιχα, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου I της πρώτης προαναφερθείσας απόφασης.

Β.Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφασή μας, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.

Γ.Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις ημερομηνίες που καθορίζονται στις υποπαραγράφους Ι και ΙΙ, αντίστοιχα, της παραγράφου Α’ αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019

Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!