Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1165779 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση τροποποιήσεων των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ελισάβετ Ζαμπόγλου
Τηλέφωνο: 210 6987485
Fax: 210 6987506
E-Mail: e.zampoglou@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΑΔΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1165779 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση τροποποιήσεων των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης

ΣΧΕΤ: Η με αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1052320 ΕΞ 2019/09-04-2019 ΔΥΟ

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής ΔΥΟ με την οποία σας κοινοποιήσαμε την αναθεωρημένη έκδοση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ε.Ε. (C 387/15-11-2019), σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις παρακάτω τροποποιήσεις των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε, ως εξής:

Στη σελίδα 412, παρεμβάλλεται κείμενο συνοδευόμενο από εικόνες-παραδείγματα, ως δεύτερη παράγραφος της επεξηγηματικής σημείωσης για τις διακρίσεις 9503 00 35 και 9503 00 39 σύμφωνα με το οποίο δίδονται διευκρινιστικές οδηγίες για τα παιχνίδια κατασκευών και ειδικότερα για τα λεγόμενα «τουβλάκια»

Στη σελίδα 412, παρεμβάλλεται κείμενο επεξηγηματικής σημείωσης συνοδευόμενο από εικόνα-παραδειγμα που αφορά στις διακρίσεις 9503 00 61 και 9503 00 69 σύμφωνα με το οποίο δίδονται διευκρινιστικές οδηγίες για τα παιχνίδια-αινίγματα (puzzles)

Στη σελίδα 413, παρεμβάλλεται κείμενο συνοδευόμενο από εικόνες-παραδείγματα, ως επεξηγηματική σημείωση για τις διακρίσεις 9503 00 95 και 9503 00 99 σύμφωνα με το οποίο στις εν λόγω διακρίσεις κατατάσσονται παιχνίδια υπό την μορφή κύβων από διάφορα υλικά που απεικονίζουν διαφορετικές εικόνες (γράμματα, αριθμούς, ζωάκια, σχήματα κλπ) και προορίζονται για την διασκέδαση και την αύξηση της αντίληψης των μικρών παιδιών και όχι για κατασκευές. Πρέπει επομένως να διακρίνονται από τα «τουβλάκια» για κατασκευές που κατατάσσονται στις διακρίσεις 9503 0035 και 9503 00 39.

Παρακαλούμε όπως ενσωματώσετε την εν λόγω τροποποίηση στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που σας έχουν κοινοποιηθεί με την ανωτέρω σχετική.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!