Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1156008 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 2019/1811 και 2019/1812 της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ελισάβετ Ζαμπόγλου
Τηλέφωνο:210 6987485
Fax:210 6987506
E-Mail:e.zampoglou@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1156008 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 2019/1811 και 2019/1812 της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τους Κανονισμούς που αναφέρονται στο θέμα σχετικά με την δασμολογική κατάταξη των παρακάτω ειδών και σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1811, επαναχρησιμοποιούμενη φιάλη νερού από διαυγές βοριοπυριτικό γυαλί, με βιδωτό πώμα από ανοξείδωτο χάλυβα εφοδιασμένο με εσωτερικό στεγανοποιητικό δακτύλιο η οποία φέρει βρόχο στερεωμένο στο πώμα και αφαιρούμενο αντιολισθητικό περίβλημα από σιλικόνη κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 7013 99 00. Η κατάταξη στην κλάση 7010 αποκλείεται, καθώς το είδος δεν προορίζεται για χρήση στο εμπόριο (μεταφορά-συσκευασία).

2. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1812, κινητή αυτοισορροπούμενη μηχανή αποκαλούμενη «ρομπότ τηλεπαρουσίας» που περιλαμβάνει μετρητή επιτάχυνσης και γυροσκόπιο, ηλεκτρικό κινητήρα, Bluetooth και επαναφορτιζόμενη μπαταρία εντός ενιαίου περιβλήματος τοποθετημένου επί άξονα με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους το οποίο στηρίζεται σε 2 τροχούς, διαθέτει ρευματολήπτη, λαμπτήρα κατάστασης και αποσπώμενη υποδοχή υπολογιστή-ταμπλέτας εξοπλισμένη με θύρα USB και χρησιμοποιείται για την μεταφορά, την αυξομείωση του ύψους καθώς και την ηλεκτρική τροφοδοσία της ταμπλέτας κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8428 90 90 ως άλλη μηχανή για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή την μετακίνηση. Πρόκειται για σύνθετο είδος, συνεπώς θα πρέπει να καταταχθεί δυνάμει της σημείωσης 3 του Τμήματος XVI ως συσκευή σύμφωνα με την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο. Η κύρια λειτουργία του είδους είναι να μεταφέρει, να ανυψώνει ή να χαμηλώνει την ταμπλέτα, ενώ οι άλλες λειτουργίες είναι βοηθητικές.

3. Οι Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες που έχουν εκδοθεί από τις Τελωνειακές Αρχές των κρατών - μελών και δεν είναι σύμφωνες με τους κοινοποιούμενους Κανονισμούς, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 9 του Καν. (ΕΕ) 952/2013.

4. Οι κοινοποιούμενοι Κανονισμοί αρχίζουν να ισχύουν την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην «Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.» (L278/30-10-2019)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!