Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1037907 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση των Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/321 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ελισάβετ Ζαμπόγλου 
Τηλέφωνο:210 6987485
Fax:210 6987506 
E-Mail:e.zampoglou@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΦΑΠ46ΜΠ3Ζ-ΘΘΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1037907 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση των Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/321 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον Κανονισμό που αναφέρεται στο θέμα σχετικά με την δασμολογική κατάταξη του παρακάτω είδους και σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/321, κυκλικό είδος διαμέτρου περίπου 500 mm και βάρους 23 kg από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (όλκιμος χυτοσίδηρος), βαμμένο με πίσσα, που χρησιμοποιείται ως κάλυμμα αποχετεύσεων, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 7325 99 90 ως άλλο τεχνούργημα χυτό από άλλο σίδηρο. Το είδος δεν είναι κατασκευασμένο από μη ελατό χυτοσίδηρο αλλά από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (όλκιμος), ο οποίος ωστόσο δεν είναι ούτε ελατός, όπως αποφάνθηκε το Δικαστήριο στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-397/17 και C-398/17. Ως εκ τούτου το είδος πρέπει να καταταχθεί στα άλλα τεχνουργήματα από άλλο σίδηρο.

2. Κατά συνέπεια, ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1232 καταργείται καθώς δεν συνάδει με τις διαπιστώσεις του Δικαστηρίου στις παραπάνω υποθέσεις.

3. Οι Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες που έχουν εκδοθεί από τις Τελωνειακές Αρχές των κρατών - μελών και δεν είναι σύμφωνες με τον κοινοποιούμενο Κανονισμό, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 9 του Καν. (ΕΕ) 952/2013.

4. Ο κοινοποιούμενος Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην «Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.» (L55/25-02-2019)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!