Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1105180 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1082 της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελισάβετ Ζαμπόγλου
Τηλέφωνο : 210 6987485
Fax : 210 6987506
E-Mail : e.zampoglou@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΞΤ446ΜΠ3Ζ-ΗΣΗ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1105180 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1082 της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον Κανονισμό που αναφέρεται στο θέμα σχετικά με την δασμολογική κατάταξη του παρακάτω είδους και σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1082, αυτοστερεούμενος φυτευτός κοχλίας, από χάλυβα, με σπειροτομημένο στέλεχος και στρογγυλό επίπεδο και λείο κεφάλι με υποκείμενη ροζέτα, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για τοποθέτηση σε μεταλλικά φύλλα, με σταθερό τρόπο, ώστε το σπειροτομημένο τμήμα να παραμένει κάθετο στο φύλλο και να επιτρέπει τη σύνδεση με άλλο στοιχείο με αναστρέψιμο τρόπο, μέσω πρόσθετου περικοχλίου (παξιμαδιού), κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 7318 15 95, ως άλλος κοχλίας από χάλυβα. Η κατάταξή του είδους στην διάκριση 7318 19 00, ως άλλο είδος με σπείρωμα, αποκλείεται, καθώς το είδος έχει τα χαρακτηριστικά κοχλία της κλάσης 7318.

2. Οι Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες που έχουν εκδοθεί από τις Τελωνειακές Αρχές των κρατών - μελών και δεν είναι σύμφωνες με τους κοινοποιούμενους Κανονισμούς, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 9 του Καν. (ΕΕ) 952/2013.

3. Οι κοινοποιούμενοι Κανονισμοί αρχίζουν να ισχύουν την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην «Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.» (L171/26-6-2019)


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!