Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1138/24-5-2001 Κοινοποίηση της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν.2873-2000 που αναφέρεται στην υποχρέωση του φορολογουμένου να υποβάλλει δήλωση μεταβολής σε περίπτωση αλλαγής της κατοικίας ή της διαμονής

YΠOIK 1050386/898/Α0012/ΠΟΛ. 1138/24.5.2001

Κοινοποίηση της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α) που αναφέρεται στην υποχρέωση του φορολογουμένου να υποβάλλει δήλωση μεταβολής σε περίπτωση αλλαγής της κατοικίας ή της διαμονής του

Σας κοινοποιούμε την αναφερόμενη στο θέμα νομοθετική διάταξη και παρέχουμε τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α) αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 76 του ν. 2238/1994 και εναρμονίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 54 Α).

Με τις νέες διατάξεις διατηρείται η υποχρέωση του φορολογουμένου, σε περίπτωση που μεταβάλλει την κατοικία ή τη διαμονή του, να δηλώνει τη μεταβολή αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ και εκείνο που αλλάζει είναι το έντυπο με το οποίο δηλώνεται η μεταβολή αυτή.

Ετσι, με τις προϊσχύσασες διατάξεις προβλεπόταν η μεταβολή αυτή να δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ενώ με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η μεταβολή αυτή να δηλώνεται με το έντυπο Μ1 (ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 της 1027411/ΔΜ/20.2.98 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 193 Β και που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 54 Α).

2. Η πιο πάνω δήλωση μεταβολής, δηλαδή το έντυπο Μ1, υποβάλλεται από κάθε φυσικό πρόσωπο - μη επιτηδευματία, που είναι υπόχρεο σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σε περίπτωση που αλλάζει την κατοικία ή τη διαμονή του, ανεξάρτητα αν η αλλαγή αυτή επιφέρει ή όχι και αλλαγή αρμοδιότητας της ΔΟΥ.

3. Το έντυπο Μ1, με το οποίο δηλώνεται η νέα κατοικία του φορολογουμένου, υποβάλλεται στο τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ που ήταν αρμόδια πριν από τη μεταβολή ή σε οποιαδήποτε άλλη ΔΟΥ που είναι ενταγμένη στο σύστημα Ο.Π.Σ.Φ. (TAXIS), κατ` εφαρμογή της παραγράφου 2 της 1081369/2857/ΔΜ/ 14.10.99 (ΦΕΚ 2001 Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που διενεργείται η σχετική μεταγραφή στη νέα αρμόδια ΔΟΥ εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.

4. Επισημαίνεται ότι, η δήλωση μεταβολής με το έντυπο Μ1, υποβάλλεται πριν από την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να διενεργηθεί η σχετική μεταβολή ή μεταγραφή στο σύστημα Ο.Π.Σ.Φ. (TAXIS).

5. Τα ανωτέρω ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 28.12.2000 και μετά.

6. Τονίζεται ότι, κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 76 του ν. 2238/1994 η παράλειψη υποβολής της πιο πάνω δήλωσης, καθώς και η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (το άρθρο 87 του ν. 2238/94 που αναγράφεται στο άρθρο 76 του ίδιου νόμου έχει καταργηθεί).

7. Διευκρινίζεται ότι, κατά την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης δεν πρέπει να συγχέεται η έννοια της κατοικίας με εκείνη της διαμονής.

Ο φορολογικός νόμος δεν καθορίζει την έννοια της κατοικίας και της διαμονής και γι` αυτό η έννοια της κατοικίας λαμβάνεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 51 Α.Κ. ορίζεται ότι Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες. Συνεπώς, μόνη η επαγγελματική εγκατάσταση δεν καθορίζει τον τόπο της κατοικίας εάν αυτή είναι διαφορετική από την οικιακή εγκατάσταση.

Επομένως, η έννοια της διαμονής αφορά τα φυσικά πρόσωπα που προσωρινά διαμένουν στην Ελλάδα λόγω εργασίας ή άλλη αιτίας, καθώς και τους κατοίκους αλλοδαπής που διατηρούν δευτερεύουσα κατοικία ή αναπτύσσουν κάποια δραστηριότητα στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!