Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1153447 ΕΞ 2019 Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά προϊόντα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο : 210 6987 443
Fax : 210 6987 459
 E-Mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα,  6  Νοεμβρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.:  ΔΤΔ Γ 1153447 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ:  Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΧΕΤ.: α. Η με αρ. πρωτ. 123095/23-10-2019 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 81560/25-09-2017 Απόφασης. 
            β. Η με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1171886 ΕΞ 2017/16-11-2017 διαταγή για την Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) – Φαρμακευτικά Προϊόντα    

Σας κοινοποιούμε την ανωτέρω (α) σχετική , σύμφωνα με την οποία:

  • Τα φαρμακευτικά προϊόντα του Πίνακα 1 αυτής προστίθενται στα προϊόντα για τα οποία ισχύει η προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης 
  • Το προϊόν PNEUMO 23 αφαιρείται από τον εν λόγω κατάλογο, λόγω ανάκλησης της αδείας του
  • Ο συγκεντρωτικός Πίνακα 2 αυτής περιλαμβάνει τα προϊόντα για τα οποία ισχύει απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης.

Κατόπιν αυτού σε περίπτωση κατά την οποία οι τελωνειακές Αρχές της χώρας διαπιστώσουν – στο πλαίσιο των καθηκόντων τους – απόπειρα εξαγωγής (επανεξαγωγής) των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 της σχετικής Απόφασης, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τον Ε.Ο.Φ..  

Επιπλέον, για τη διευκόλυνσή σας, επισημαίνεται ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα που είναι σε έλλειψη ή περιορισμένη διάθεση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.eof.gr/web/guest/eparkeia , η οποία ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εφεξής, για όσα προϊόντα περιλαμβάνονται στον κατάλογο και παρουσιάζουν έλλειψη για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών απαγορεύονται αυτοδικαίως οι παράλληλες εξαγωγές (επανεξαγωγές) τους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η ανωτέρω (β) σχετική παύει να ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!