Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1092327 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση Απόφασης 2/2017 της Μεικτής Επιτροπής της Περιφερειακής Σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής της 16ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση των διατάξεων του προσαρτήματος II της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, με τη θέσπιση της δυνατότητας επιστροφής δασμών και πλήρους σώρευσης στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA) της οποίας μέρη είναι η Δημοκρατία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
​ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ &
ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο : 210 6987541
Fax : 210 6987 506
E-Mail : d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: 7ΧΕ246ΜΠ3Ζ-ΤΩΒ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1092327 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση Απόφασης 2/2017 της Μεικτής Επιτροπής της Περιφερειακής Σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής της 16ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση των διατάξεων του προσαρτήματος II της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, με τη θέσπιση της δυνατότητας επιστροφής δασμών και πλήρους σώρευσης στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA) της οποίας μέρη είναι η Δημοκρατία της Μολδαβίας και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Σχετ.:

1) Η αριθ. πρωτ. Δ. 941/559/30.05.2006 ΔΥΟΟ (Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών).

2)Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΒ 5010779 ΕΞ2015/15.05.2015 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2014 του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου 3 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας - Συνοπτική παρουσίαση της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής- σημεία Β και Δ).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, την εν θέματι Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L149/07.06.2019) σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων του προσαρτήματος II της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, με τη θέσπιση της δυνατότητας επιστροφής δασμών και πλήρους σώρευσης στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA) της οποίας μέρη είναι η Δημοκρατία της Μολδαβίας και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήτοι η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο [1].

Ειδικότερα:

Η περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής [2] («η σύμβαση») θεσπίζει διατάξεις σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Με την εν λόγω Σύμβαση θεσπίζονται διατάξεις σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου στο πλαίσιο συμφωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ενώ οι έννοιες «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και οι μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας καθορίζονται στα Προσαρτήματά της. Ειδικότερα, στο Προσάρτημα Ι καθορίζονται οι γενικοί κανόνες για τον ορισμό της έννοιας των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και οι μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας, ενώ στο Προσάρτημα ΙΙ καθορίζονται ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται μεταξύ ορισμένων συμβαλλομένων μερών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Προσαρτήματος Ι .

Το άρθρο 1 του προσαρτήματος ΙΙ της σύμβασης ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να εφαρμόζουν στο διμερές τους εμπόριο ειδικές διατάξεις κατά παρέκκλιση από τις γενικές διατάξεις που καθορίζονται στο προσάρτημα Ι. Οι ειδικές αυτές διατάξεις καθορίζονται στα παραρτήματα του προσαρτήματος ΙΙ.

Με την Απόφαση 3/2015, της 26ης Νοεμβρίου 2015 [3], η Μεικτή Επιτροπή της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA), θέσπισε τη δυνατότητα επιστροφής των δασμών και πλήρους σώρευσης στο εμπόριο μεταξύ των μερών της CEFTA. Ολα τα μέρη της CEFTA είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης. Η απόφαση 3/2015 της Μεικτής Επιτροπής της CEFTA περιλαμβάνει διατάξεις παρέκκλισης από τις διατάξεις του προσαρτήματος Ι της Σύμβασης και, ως εκ τούτου, απαιτεί την τροποποίηση του προσαρτήματος II της σύμβασης. Πρώτον, παρεκκλίνει από το άρθρο 14 του προσαρτήματος Ι, το οποίο ορίζει την αρχή της απαγόρευσης της επιστροφής δασμού. Δεύτερον, παρεκκλίνει από το άρθρο 3 του προσαρτήματος Ι σχετικά με τη σώρευση, δεδομένου ότι η πλήρης σώρευση δεν προβλέπεται στην παρούσα διάταξη.

Η Δημοκρατία της Σερβίας, υπό την ιδιότητά της ως προέδρου της υποεπιτροπής για τα τελωνειακά θέματα και τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA), ενημέρωσε τη γραμματεία της Μεικτής Επιτροπής της σύμβασης σχετικά με την απόφαση αριθ. 3/2015 της Μεικτής Επιτροπής της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης, της 26ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση της δυνατότητας επιστροφής δασμών και πλήρους σώρευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και των συμμετεχόντων στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης στο πλαίσιο της CEFTA.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο α) της σύμβασης, η Μεικτή Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και τροποποιήσεων των Προσαρτημάτων και αποφάσισε ομόφωνα ότι:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης, το Προσάρτημα II της σύμβασης, που καθορίζει τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του προσαρτήματος I της σύμβασης, τροποποιείται και συμπληρώνεται από τα Παραρτήματα XIII, Ζ και Η του Προσαρτήματος II της σύμβασης, που περιέχονται στα Παραρτήματα της παρούσας απόφασης.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 2 της κοινοποιούμενης Απόφασης, τα Παραρτήματα XIII, Ζ και Η του Προσαρτήματος II της σύμβασης, που παρατίθενται στα Παραρτήματα της παρούσας απόφασης, διευκρινίζουν τους όρους εφαρμογής της απαγόρευσης επιστροφής δασμών και της πλήρους σώρευσης στις συναλλαγές μεταξύ των μερών της CEFTA. 

Πιο συγκεκριμένα επι των Παραρτημάτων της κοινοποιούμενης Απόφασης:

  • Στο Παράρτημα Ι της κοινοποιούμενης Απόφασης, προστίθεται το Παράρτημα XIII στο Προσάρτημα ΙΙ της σύμβασης με τον τίτλο «Συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA) της οποίας μέρη είναι η Δημοκρατία της Μολδαβίας και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

Στο άρθρο 2 «Σώρευση καταγωγής» του εν λόγω Παραρτήματος ΧΙΙΙ, αναφέρεται ότι για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείοβ) του προσαρτήματος I της σύμβασης [4], η επεξεργασία ή μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ή στους συμμετέχοντες στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης (“τα μέρη της CEFTA”), θεωρείται ότι έχει διεξαχθεί σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της CEFTA, όταν τα προϊόντα που λαμβάνονται υπόκεινται σε μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση στο ενδιαφερόμενο μέρος της CEFTA. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, τα προϊόντα καταγωγής λαμβάνονται σε δύο ή περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη, θεωρούνται ως καταγωγής του ενδιαφερόμενου μέρους της CEFTA μόνον εάν η επεξεργασία ή μεταποίηση υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 (Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση) του προσαρτήματος I.

Επισημαίνεται ότι η πλήρης σώρευση αφορά αποκλειστικά τις χώρες της CEFTA (Δημοκρατία της Μολδαβίας και Συμμετέχοντες στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης), και ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι της κοινοποιούμενης Απόφασης, «τα προϊόντα που απέκτησαν την ιδιότητα του καταγόμενου προϊόντος με εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω Παραρτήματος εξαιρούνται της σώρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του προσαρτήματος Ι», εξαιρούνται δηλαδή του συστήματος της σώρευσης στο πλαίσιο της πανευρωμεσογειακής ζώνης.

Στο άρθρο 10 «Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς» του Παραρτήματος ΧΙΙΙ, η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του προσαρτήματος I της σύμβασης [5] δεν εφαρμόζεται στο διμερές εμπόριο μεταξύ μερών της CEFTA.

  • Στο Παράρτημα ΙΙ της κοινοποιούμενης Απόφασης, προστίθεται το Παράρτημα Ζ στο Προσάρτημα ΙΙ της σύμβασης με τον τίτλο «Δήλωση προμηθευτή για εμπορεύματα τα οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή μεταποίηση στα μέρη της CEFTA χωρίς να έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιμησιακής καταγωγής».
  • Στο Παράρτημα ΙΙΙ της κοινοποιούμενης Απόφασης, προστίθεται το Παράρτημα Η στο Προσάρτημα ΙΙ της σύμβασης με τον τίτλο «Δήλωση τακτικού προμηθευτή για εμπορεύματα τα οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή μεταποίηση στα μέρη της CEFTA χωρίς να έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιμησιακής καταγωγής».

Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η ημερομηνία εφαρμογής της κοινοποιούμενης Απόφασης είναι η 1η Ιουλίου 2019.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Υποσημειώσεις (5)
[1]

Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

[2]

ΕΕ L 54 της 26.2.2013, σ. 4.

[3]

http://cefta.int/wp-content/uploads/2016/05/Decision-No_3_2015_Amending-Decison-No-3-2013-1.pdf

[4]

Άρθρο 2) 1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της συναφούς συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως καταγόμενα από συμβαλλόμενο μέρος όταν εξάγονται σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος:

(β) τα προϊόντα που παράγονται στο συμβαλλόμενο μέρος και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση στο εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος κατά την έννοια του άρθρου 5 (Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα).

[5]

άρθρο 14) 1. Οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής ενός συμβαλλόμενου μέρους για τις οποίες εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου V δεν αποτελούν στο συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής αντικείμενο επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς οποιουδήποτε είδους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!