Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1036/12-2-2001 Οροι και προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με ηλεκτρονικά μέσα

Α.Υ.Ο. 1014179/258/Α0012/ΠΟΛ. 1036/12.2.2001

Οροι και προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με ηλεκτρονικά μέσα ΦΕΚ Β` 182/22.10.2001

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και των άρθρων 62, 66 και 67 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α).

3. Την 1039386/441/0006/21-4-2000 (ΦΕΚ 571 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 8 παράγραφοι 8, 9 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α).

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1 ------- Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων- Πιστοποίηση φορολογουμένων ---------------------------------------------------------

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μαζί με τα αναγκαία έντυπα, για τον υπολογισμό του φόρου, τα οποία προβλέπονται κάθε φορά να συνυποβάλλονται με αυτές, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω ειδικού δικτύου (σύστημα TAXISnet).

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στα φυσικά πρόσωπα των οποίων η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS. Οι παραπάνω, μετά από αίτηση - εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet), πιστοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο TAXISnet για την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών.

Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το πρόσωπο αυτό ή άλλο της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτού και να έχει τη δυνατότητα χρήσης του.

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υπογραφή των δηλώσεων αυτών και από φυσικό πρόσωπο λογιστή / φοροτεχνικό, πρόσθετα συμπληρώνονται τα στοιχεία πιστοποίησης αυτού.

Εάν ο λογιστής / φοροτεχνικός υπογράφει ως εκπρόσωπος γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών επιπλέον πληκτρολογούνται τα στοιχεία πιστοποίησης του γραφείου.

Αρθρο 2 ------- Ημερομηνία υποβολής -------------------

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων δεν διαφοροποιούνται οι γενικά καθοριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις ημερομηνίες υποβολής τους.

Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτής στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - φυσικό πρόσωπο μοναδικού αριθμού καταχώρησης δήλωσης.

Η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρησης και η ημερομηνία υποβολής της ή η εκτύπωσή της μέσω του συστήματος TAXISnet, αποτελούν για το φυσικό πρόσωπο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της αντίστοιχα.

Αρθρο 3 ------- Μεταβολή προσωπικών / σταθερών στοιχείων φυσικού προσώπου ---------------------------------------------------------

Αν το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να μεταβάλλει κάποιο από τα προσωπικά στοιχεία του όπως αυτά εμφανίζονται στο σύστημα TAXISnet, απαιτείται να προηγηθεί η υποβολή σχετικής δήλωσης μεταβολών προς το τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Μετά την ενημέρωση από τη Δ.Ο.Υ. του συστήματος TAXISnet για τη μεταβολή αυτή και την εμφάνιση των νέων στοιχείων, μπορεί να υποβληθεί η δήλωση ηλεκτρονικά.

Αρθρο 4 ------- Υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων της δήλωσης --------------------------------------------

Ειδικά για τις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά έγγραφα που προβλέπονται κάθε φορά από τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, υποβάλλονται σε χρόνο μεταγενέστερο και ξεχωριστά από αυτές.

Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών αυτών, εκτός αυτών της περίπτωσης Στ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2238/1994, αποστέλλονται ταχυδρομικά με απλή επιστολή που ταχυδρομείται σ` οποιοδήποτε ταχυδρομικό κουτί προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολής των δηλώσεων σε φάκελο ο οποίος πρέπει να αναγράφει εξωτερικό εκτός των λοιπών στοιχείων, τον Α.Φ.Μ. του φυσικού προσώπου και το μοναδικό αριθμό καταχώρησης της δήλωσης.

Προς διευκόλυνση των πολιτών η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θα αποστέλλει προς τους υπόχρεους, μετά την υποβολή της δήλωσής τους, προεκτυπωμένους φακέλους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την υποβολή των δικαιολογητικών τους.

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να φυλάττει σε φωτοτυπία αντίγραφα των αποσταλέντων δικαιολογητικών επί ένα έτος, ήτοι μέχρι την 31.7 κάθε χρόνου, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα αμφισβήτησης της αποστολής ή μη των δικαιολογητικών.

Οι υπόχρεοι υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών υποχρεούνται να αποστείλλουν ή να υποβάλλουν αυτά μέχρι τέλος του μηνός Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους.

Αρθρο 5 ------- Αναστολή πιστοποίησης ---------------------

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων αναστέλλει την πιστοποίηση του φυσικού προσώπου:

α) Στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο με έγγραφη αίτηση του, που θα διαβιβαστεί μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στο σύστημα TAXISnet, ζητήσει τη διαγραφή του (απενεργοποίηση).

β) Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.

Η σχετική απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης (απενεργοποίηση) κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Αρθρο 6 ------- Ηλεκτρονική ταυτοποίηση -----------------------

Η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.

Αρθρο 7 ------- Ελεγχος -------

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των δηλώσεων, καθώς και πρόσβαση στα λοιπά στοιχεία, που παραλήφθηκαν μέσω του συστήματος TAXISnet και μπορεί να τις διαχειριστεί, όπως τις δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη Δ.Ο.Υ. μέσω του TAXIS ή χειρόγραφα.

Αρθρο 8 ------- Ισχύς της απόφασης ------------------

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2001

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!