Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1088/28-3-2001 Φορολογική μεταχείριση τεχνικής επιχείρησης από πώληση διαμερισμάτων που περιήλθαν σ` αυτή λόγω αντιπαροχής

ΥΠΟΙΚ 1035471/626/Α0012/ΠΟΛ.1088/28.3.2001

Φορολογική μεταχείριση τεχνικής επιχείρησης από πώληση διαμερισμάτων που περιήλθαν σ` αυτή λόγω αντιπαροχής

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση, εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48 του ίδιου νόμου.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994, θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις το κέρδος από την άσκηση αγοραπωλησίας ακινήτων γενικά.

3. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994, ως ακαθάριστο έσοδο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών λαμβάνεται η αξία αυτών όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 4444/1964, με τις οποίες τέθηκαν για πρώτη φορά οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994, ορίζονταν: Επί πωλήσεως οικοδομών, υπό επιχειρήσεων ασχολουμένων εις την ανέγερση και πώληση αυτών.

Επίσης, η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994, αναφέρεται σε δαπάνες κατασκευής ανεγειρόμενων οικοδομών, πράγμα που υποδηλώνει ότι για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2238/1994, απαιτείται, εκτός από το στοιχείο της πώλησης και το στοιχείο της ανέγερσης.

5. Με βάση τα πιο πάνω, επιχείρηση η οποία δεν ανεγείρει η ίδια οικοδομή σε οικόπεδό της, ούτε αναθέτει σε τρίτο την ανέγερση αυτής για λογαριασμό της, αλλά η οικοδομή ανεγείρεται από εργολάβο κατά το σύστημα της αντιπαροχής, από την πώληση των διαμερισμάτων που περιήλθαν σ` αυτή, λόγω της αντιπαροχής, αποκτά εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, το οποίο φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!