Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1068/19-3-2001 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών

YΠOIK 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ. 1068/19.3.2001

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών

Η παρούσα εγκύκλιος παύει να ισχύει, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1045/10-2-2015, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει δοθεί από τη Φορολογική Διοίκηση για την εκπρόθεσμη διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν του έτους με βάση τον πραγματικό χρόνο διακοπής των επιχειρήσεων. Βλ. σχετικά στο Φορολογικό Ημερολόγιο του Forin.gr εδώ.

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης του πραγματικού χρόνου διακοπής εργασιών των επιτηδευματιών στις περιπτώσεις που η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται εκπρόθεσμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, προβλέπεται ότι η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. για μεν τα φυσικά πρόσωπα εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, για δε τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων εντός τριάντα (30) ημερών από τη λύση τους.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ανωτέρω δήλωσης επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές περιοριζόμενο στο 1/3 κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, αναφέρεται σε χρονική περίοδο πριν από την 11/9/1997 (ημερομηνία ισχύος της προαναφερόμενης διάταξης) επιβάλλονται τα παλαιά πρόστιμα της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 1642/1986 (Σχετ. η 1125403/2171/Α0012/ΠΟΛ. 1317/1997 διαταγή).

2. Περαιτέρω με την παρ. 7 του άρθρου 8 της 1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ. 1169/9.6.1998 Α.Υ.Ο., ορίζεται ότι εκπρόθεσμες δηλώσεις μεταβολής ή διακοπής εργασιών πέραν του ενός (1) έτους υπόκεινται σε έλεγχο, για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, πριν τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης.

3. Με βάση τα ανωτέρω στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων διακοπής εργασιών θα πρέπει, κατά προτεραιότητα, να διενεργείται ο προσήκων φορολογικός έλεγχος, προκειμένου να διαπιστώνεται, η εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου (απόδοση ΦΠΑ, ΦΜΥ, φορολογία Εισοδήματος, τυχόν υπεραξία άρθ. 13 ν. 2238/94 κ.λπ.) και παράλληλα ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών.

4. Για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου διακοπής εργασιών, θα λαμβάνονται, υποχρεωτικά υπόψη, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, τα εξής στοιχεία:

α) Η μη έκδοση και η μη λήψη στοιχείων του ΚΒΣ, κατά το κρινόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών και η μη ύπαρξη κάθε είδους εγγραφών στα τηρηθέντα βιβλία, κατά το ίδιο διάστημα. Ειδικά για τη μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, θα ζητείται σε κάθε περίπτωση σχετική επιβεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα VIES της Δ/νσης ΦΠΑ.

β) Η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων (Εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.) κατά το παραπάνω διάστημα, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

γ) Η μη άσκηση από τον συγκεκριμένο επιτηδευματία επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το ίδιο διάστημα.

Η διαπίστωση αυτή γίνεται, ανάλογα και με τη φύση της δραστηριότητας, με επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) στο χώρο που λειτουργούσε, προηγούμενα, η επιχείρηση και με παράλληλη υποχρεωτική διερεύνηση και συνεκτίμηση των αντικειμενικών στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με την άσκηση ή μη δραστηριότητας κατά το κρινόμενο χρονικό διάστημα (συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου που λειτουργούσε προηγούμενα η επιχείρηση σε άλλο μισθωτή και δηλώσεις - έντυπα Ε2 του εκμισθωτή σε περίπτωση που το ακίνητο ήταν μισθωμένο, δήλωση ή μη εισοδήματος από ιδιόχρηση σε περίπτωση που αυτό είναι ιδιόκτητο, υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, π.χ. λογαριασμών ΔΕΗ, σε κάθε περίπτωση που το ακίνητο δηλώνεται κενό κ.λπ.).

5. Υστερα από τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα προβαίνετε στην εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών του επιτηδευματία, χορηγώντας σ` αυτόν τη σχετική βεβαίωση, με την επιβολή σε βάρος του, του προβλεπόμενου κατά τα ανωτέρω προστίμου.

Τα ανωτέρω ισχύουν, ανεξάρτητα αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών του επιτηδευματία. Ειδικά, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. κ.λπ.) είναι υποχρεωτική η κατάθεση της λύσης του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της βεβαίωσης διακοπής εργασιών, χωρίς η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης του νομικού προσώπου, να είναι δεσμευτική για την εκπρόσθεσμη διακοπή εργασιών.

6. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση που δεν πληρούνται αθροιστικά οι τρείς προαναφερόμενες προϋποθέσεις ή δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές (π.χ. λόγω μη προσκόμισης των βιβλίων και στοιχείων από το φορολογούμενο κ.λπ.), δεν θα γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών, εκτός αν από άλλα στοιχεία που προσκομίζει ο επιτηδευματίας προκύπτει με βεβαιότητα ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών.

Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που κατά το κρινόμενο χρονικό διάστημα έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ. δε θα γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών, δεδομένου ότι με την υποβολή των δηλώσεων, έστω και μηδενικών, υποδηλώνεται ότι δεν έχει υπάρξει διακοπή εργασιών.

7. Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης διακοπής εργασιών, θα συντάσσεται από τον υπάλληλο, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ιδιαίτερη έκθεση με τις διαπιστώσεις, τις επαληθεύσεις και τα συμπεράσματα του ελέγχου, ως προς τον πραγματικό χρόνο διακοπής, η οποία θα επισυνάπτεται στη δήλωση διακοπής εργασιών και θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό στοιχείο για τη χορήγηση ή μη της σχετικής βεβαίωσης διακοπής εργασιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!