Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1055/2-3-2001 Οροι και προϋποθέσεις υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.A. με ηλεκτρονικά μέσα

A.Y.O. 1023240/1107/163/0014/ΠOΛ. 1055/2.3.2001

Οροι και προϋποθέσεις υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.A. με ηλεκτρονικά μέσα ΦΕΚ Β` 215/5.3.2001

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε από 1-1-2012 σύμφωνα με το άρθρο 9 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1267/30.12.2011.

AΠOΦAΣH

Εχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του N.2859/7.11.2000 όπως ισχύουν:

α) των παραγράφων 1 περίπτωση Α, 2, 3, 6 του άρθρου 38,

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις των AYO:

α) αριθμ. 1113854/487/691/0014/ΠOΛ. 1308/19.12.2000

β) αριθμ. 1045099/1930/0014/ΠOΛ. 1158/18.5.2000

γ) αριθμ. 1002414/204/25/0014/ΠOΛ. 1005/8.1.1993 ως ισχύει μετά την αριθμ.1042660/3595/A0014/ΠOΛ. 1115/23.3.1993.

3. Τις διατάξεις άρθρων 69 και 76 του Π.Δ. 16/89.

4. α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του N. 2362/95.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ. 10 του N. 2873/00.

5. Την αριθμ. 1039386/441/006/21.4.2000 (ΦEK 571 B) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Oικονομικών με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Oικονομικών.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του N. 2753/99 (ΦEK 249 A) σύμφωνα με τις οποίες...."Με αποφάσεις του Υπουργού Oικονομικών, που δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Kυβερνήσεως, δύνανται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ότι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών".

7. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του N. 2873/28.12.2000 (ΦEK 285 A).

8. Την με αριθ. AYO 1023404/1363/0016/ΠOΛ. 1054/2.3.2001.

9. Την διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσης θα προκληθεί δαπάνη για την αμοιβή των υπηρεσιών της "ΔIAΣ" η οποία θα βαρύνει τον κρατικό Προϋπολογισμό, KAE 0873 ειδικός φορέας 150 του Υπουργείου Oικονομικών.

AΠOΦAΣIZOYME

Αρθρο 1

Yποβολή δήλωσης-Πιστοποίηση υποκειμένων στο φόρο

Oι υποκείμενοι στο φόρο έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.A. με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου (taxisnet).

H δυνατότητα αυτή παρέχεται στους υποκείμενους των οποίων η αρμόδια ΔOY είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS. Oι παραπάνω, μετά από αίτηση - εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (taxisnet), πιστοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. H πρόσβαση στο taxisnet για την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων είναι εφικτή με την χρήση των κωδικών αυτών.

O συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί το συγκεκριμένο υποκείμενο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο ο υποκείμενος ή πρόσωπα της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτού και να έχουν την δυνατότητα χρήσης του.

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υπογραφή των δηλώσεων αυτών και από φυσικό πρόσωπο λογιστή/φοροτεχνικό, πρόσθετα συμπληρώνονται τα στοιχεία πιστοποίησης αυτού.

Εάν ο λογιστής/φοροτεχνικός υπογράφει ως εκπρόσωπος γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών επιπλέον πληκτρολογούνται τα στοιχεία πιστοποίησης του γραφείου.

Αρθρο 2

Hμερομηνία υποβολής

Σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, η προθεσμία υποβολής της παρατείνεται μέχρι την 5η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση. H ίδια ημέρα θεωρείται ως καταληκτική για της πληρωμές των οφειλόμενων ποσών μέσω Τραπεζών.

Προκειμένου για τις πιστωτικές - μηδενικές δηλώσεις, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτής στο σύστημα taxisnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υποκείμενο μοναδικού αριθμού καταχώρισης δήλωσης.

H εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρισης και την ημερομηνία υποβολής της ή η εκτύπωσή της μέσω του συστήματος taxisnet αποτελούν για τον υποκείμενο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της αντίστοιχα.

Προκειμένου για τις χρεωστικές δηλώσεις, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των οφειλομένων ποσών μέσω των Τραπεζών.

H εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης, συσχετισμένης με τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης, την ημερομηνία υποβολής και την πληρωμή, ή η εκτύπωσή της μέσω του συστήματος taxisnet αποτελούν για τον υποκείμενο την πληροφορία ή το αντίγραφο της δήλωσης - ειδικό αποδεικτικό καταβολής αντίστοιχα.

Στην περίπτωση διπλής υποβολής δήλωσης για την ίδια φορολογική περίοδο μέσω taxisnet και μέσω ΔOY, δεκτή γίνεται η υποβληθείσα στην ΔOY ενώ απορρίπτεται η υποβληθείσα μέσω taxisnet.

Αρθρο 3

Τρόπος πληρωμής

Για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών των χρεωστικών δηλώσεων που υποβάλλονται μέσω του συστήματος taxisnet, οι υποκείμενοι υποχρεούνται να δώσουν εντολή πληρωμής, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, σε Τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο Oικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή.

H εντολή πληρωμής αφορά σε ανάληψη των εν λόγω ποσών από τους οικείους λογαριασμούς ή τις πιστωτικές κάρτες τους και μεταφορά των ποσών αυτών μέσω του Διατραπεζικού συστήματος στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Μη ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στον τραπεζικό λογαριασμό του υποκειμένου ή επαρκούς πιστωτικού ορίου στην πιστωτική κάρτα του ή εκ παραδρομής λανθασμένη εντολή ανάληψης μικρότερου του οφειλόμενου ποσού, έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της δήλωσης που απεστάλη μέσω του συστήματος taxisnet.

Αρθρο 4

Αναστολή της πιστοποίησης

H Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων αναστέλλει την πιστοποίηση του υποκείμενου στο φόρο:

α) στην περίπτωση υποβολής δήλωσης διακοπής δραστηριότητας του υποκειμένου.

β) στην περίπτωση υποβολής δήλωσης μετάταξης του υποκειμένου σε απαλλασσόμενο καθεστώς του Φ.Π.A.

γ) στην περίπτωση μεταφοράς της έδρας του υποκειμένου σε περιοχή αρμοδιότητος ΔOY η οποία δεν είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS.

δ) στην περίπτωση που ο υποκείμενος με έγγραφη αίτησή του, που θα διαβιβαστεί μέσω της αρμόδιας ΔOY στο σύστημα taxisnet, ζητήσει την διαγραφή του (απενεργοποίηση).

ε) εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.

H σχετική απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης (απενεργοποίηση) κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Αρθρο 5

Hλεκτρονική ταυτοποίηση

H ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.

Αρθρο 6

Ελεγχος

H αρμόδια ΔOY έχει την δυνατότητα εκτύπωσης των δηλώσεων που παρελήφθησαν μέσω του συστήματος taxisnet και μπορεί να τις διαχειριστεί όπως στις δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη ΔOY μέσω του TAXIS ή χειρόγραφα.

Oι ανωτέρω εκτυπώσεις υπογεγραμμένες από τον Προϊστάμενο της ΔOY, πιστοποιούν την υποβολή της δήλωσης και αποτελούν τίτλους εξόφλησης ή πίστωσης και χορηγούνται, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες αρχές.

Αρθρο 7

Εναρξη ισχύος - καταργούμενες διατάξεις

H παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Από την ημερομηνία ισχύος της απόφασης αυτής παύει να ισχύει η απόφαση 1045099/1930/0014/ΠOΛ. 1158/18.5.2000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2001 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!