Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε.2102/2019 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1202/20.05.2019 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
Τμήμα Γ΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Χρ. Νταμπακάκη
Τηλέφωνο : 2106987427
Fax : 2106987408, 2106987424
E-Mail : finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.»

ΑΔΑ:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019

Αρ. Πρωτ.:Ε.2102

ΠΡΟΣ Ως προς τον Πίνακα Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1202/20.05.2019 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού».

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. πρωτ. Α.1202/20.05.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού», η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 1830/B΄/23.05.2019 (ΑΔΑ:ΩΛΧΔ46ΜΠ3Ζ-ΙΨ2).

Η ως άνω Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.12 του άρθρου 106Α του ν.2960/01, «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στα πλαίσια καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού με έναρξη εφαρμογής αυτού την 20η Μαΐου 2019.

Επισημαίνεται ότι, ως προς τα ειδικότερα θέματα που άπτονται στην εφαρμογή του εν λόγω συστήματος θα παρασχεθούν περαιτέρω οδηγίες με νεότερη εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.

Προς πληρέστερη πληροφόρησή σας, σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ έχει δημιουργηθεί ο ακόλουθος διαδικτυακός τόπος https://www.aade.gr/menoy/ihnilasimotita_kapnikon, όπου θα αναρτώνται θέματα σχετικά με το συγκεκριμένο σύστημα.

Ο ΔΙΟΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!