Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 36176/2019 Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας προς τον Ε.Φ.Κ.Α. (τέως Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014 (Α΄270).

Αριθμ. 36176

ΦΕΚ B’ 1828/23.05.2019

Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας προς τον Ε.Φ.Κ.Α. (τέως Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014 (Α΄270).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4316/ 2014 (Α΄ 270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»)», όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 109 και 259 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές ρυθμίσεις».

5. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

8. Το π.δ. 134/2017 (Α΄168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

9. Την Υ29/09.10.2015 (Β' 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

10. Την 3559/18.01.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Α΄ κατανομή έτους 2019.

11. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/26 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής.

12. Τα αριθμ. α) 9075 και 9076/08.11.2018 αιτήματα για υπαγωγή του Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014 (Α΄270),

β) 156 και 157/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας,

γ) 9077/08.11.2018 βεβαίωση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας αναφορικά με τη μη εκχώρηση ή ενεχυρίαση του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό των ΚΑΠ που πρόκειται να παρακρατηθεί και δ) 16833 και 16834/20.09.2018 βεβαιώσεις στον Ε.Φ.Κ.Α. (τέως Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) του Περιφερειακού Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Λαμίας.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

14. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 64.183,54 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας, για το έτος 2019 και μέχρι εξοφλήσεως της οφειλής του Δήμου, η οποία θα αντιμετωπίζεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που του αποδίδονται το ίδιο έτος (2019) μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, ΑΛΕ 2310480001, 2310480002, 231048003 του Ε.Φ. 1007-2010000000, αποφασίζουμε:

1. Οφειλές ποσού ύψους 64.183,54€ προς τον Ε.Φ.Κ.Α Περιφερειακό Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Λαμίας (τέως Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) του Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας, συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεως τους με μηνιαία παρακράτηση ποσού ύψους 6.626,65 € για χρονικό διάστημα εννέα (09) μηνών και ποσού 4.543,69 € τον δέκατο (10ο), μήνα από τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

ΚΩΔ./ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΙ, ΤΟΚΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑ 90 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ (9 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)
50720 ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΑΜΟ 814352) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ε.Φ.Κ.Α. (τέως Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) Περιφερειακό Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Λαμίας 34.198,77 3.433,60. 64.183,54 6.626,65
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ (1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ)
50720 ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΑΜΟ 814402) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ε.Φ.Κ.Α. (τέως Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) Περιφερειακό Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Λαμίας

26.394,90 156,27 4.543,69

2. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 5% επί των μηνιαίων εσόδων του Δήμου Στυλίδας από τους ΚΑΠ και καθορίστηκε με τις 156 και 157/20.11.2018 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Ο συμψηφισμός των εν λόγω οφειλών ολοκληρώνεται εντός δώδεκα (12) μηνών, από τη δημοσίευση της παρούσας, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) από τους πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και από παραβάσεις των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

3. Το ανωτέρω αποδιδόμενο προς τους δικαιούχους φορείς ποσό, παραμένει σταθερό μέχρι εξοφλήσεως του συνόλου των οφειλών και δύναται να διαφοροποιηθεί μόνο κατόπιν λήψης νέας απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία εκχωρείται προς παρακράτηση και συμψηφισμό επιπλέον ποσοστό από αυτό που αρχικώς είχε αποφασιστεί. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό που αρχικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα, η διαφορά κρατείται στον οικείο φορέα και συμψηφίζεται άμεσα, μεριμνεί αυτής, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του δήμου, ή επιστρέφεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να αποδοθεί στον οικείο δήμο.

4. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων στους δήμους, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα:

α) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,

γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του δήμου,

δ) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) και του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238) πλην της παρ. 2,

ε) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄136) όπως ισχύει, και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

5. Στην περίπτωση που ο ανωτέρω δήμος επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ με νέα κοινή υπουργική απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των προβλεπόμενων από τη σχετική διάταξη απαλλαγών επί του εναπομείναντος αυτού ποσού.

6. Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών γίνεται σε βάρος του εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, το οποίο κατανέμεται ως τακτική επιχορήγηση μηνιαία σε όλους τους Δήμους. Τα συμψηφισθέντα ποσά αποδίδονται στους δικαιούχους φορείς με χρηματικές εντολές, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των δήμων» (No 158). Με την κοινοποίηση των παραπάνω αποδόσεων, ο Δήμος Στυλίδας θα πρέπει να προβεί σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.

7. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Εσωτερικών ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!