Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 38092/2018 Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Νομού Αττικής προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270).

Αριθμ. 38092

ΦΕΚ B 3089/2018

Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Νομού Αττικής προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». 

2. Την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»)». 

3. Τα άρθρα 1, 6, 109 και 259 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». 

5. Τις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές ρυθμίσεις». 

6. Το π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 

7. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ )«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης..., Μεταφορών και Δικτύων». 

8. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

9. Την αριθμ. Υ29/09.10.2015 (Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 

10. Την αριθμ. 1704/24.01.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Α΄ κατανομή έτους 2018.

11. Την αριθμ. πρωτ.: ΓΔΟΥΔΥ/2018/43 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής. 

12. Τα αριθμ. α) 4479/13.04.2018 αίτημα για υπαγωγή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Ν. Αττικής στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), 

β) 37/28.03.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

γ) 4478/13.04.2018 βεβαίωση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ. Αγίας Βαρβάρας αναφορικά με τη μη εκχώρηση ή ενεχυρίαση του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό των ΚΑΠ που πρόκειται να παρακρατηθεί και 

δ) 9358/20.03.2018 βεβαίωση οφειλών της Δ.Ο.Υ Νίκαιας. 13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 14. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 254.459,06 €, σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για το έτος 2018 και μέχρι εξοφλήσεως της οφειλής, η οποία θα αντιμετωπίζεται από τους Κεντρικούς Αυ τοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που του αποδίδονται κατά μήνα μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, ΚΑΕ 3212, 3213, 3214 και 3215 του Ε.Φ. 07-120. Η συνολική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ανωτέρω Δήμου αναλύεται ως εξής: α) Ποσό 127.229,53 € για το έτος 2018, β) ποσό 127.229,53 € για το έτος 2019, αποφασίζουμε: 

1. Οφειλές ποσού ύψους 254.459,06 € προς το Ελληνικό Δημόσιο - Δ.Ο.Υ. Νίκαιας (Κορυδαλλού - Νίκαιας) του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Ν. Αττικής συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεως τους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δόση ύψους 21.204,92 €, από τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.  

ΚΩΔ. ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  ΦΟΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΙ, ΤΟΚΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑ 90% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ο.Υ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ) 225.528,31 28.930,75 254.459,06

2. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 8,50% επί των μηνιαίων εσόδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας από τους ΚΑΠ και καθορίστηκε με την αριθμ. 37/28.03.2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο συμψηφισμός των εν λόγω οφειλών ολοκληρώνεται εντός δώδεκα (12) μηνών, από τη δημοσίευση της παρούσας, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) από τους πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και από παραβάσεις των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

3. Το ανωτέρω αποδιδόμενο προς τους δικαιούχους φορείς ποσό, παραμένει σταθερό μέχρι εξοφλήσεως του συνόλου των οφειλών και δύναται να διαφοροποιηθεί μόνο κατόπιν λήψης νέας απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία εκχωρείται προς παρακράτηση και συμψηφισμό επιπλέον ποσοστό από αυτό που αρχικώς είχε αποφασιστεί. 

4. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό που αρχικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα, η διαφορά κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και συμψηφίζεται άμεσα, μεριμνεί αυτής, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του δήμου, ή επιστρέφεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να αποδοθεί στον οικείο δήμο. 

5. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων στους δήμους, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα: 

α) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεση της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα, 

γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του δήμου, 

δ) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) και του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238) πλην της παρ. 2. 

6. Στην περίπτωση που ο ανωτέρω δήμος επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ με νέα κοινή υπουργική απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των προβλεπόμενων από τη σχετική διάταξη απαλλαγών επί του εναπομείναντος αυτού ποσού. 

7. Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών γίνεται σε βάρος του εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, το οποίο κατανέμεται ως τακτική επιχορήγηση μηνιαία σε όλους τους Δήμους. Τα συμψηφισθέντα ποσά αποδίδονται στους δικαιούχους φορείς με χρηματικές εντολές, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των δήμων» (No 158). Με την κοινοποίηση των παραπάνω αποδόσεων, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας θα πρέπει να προβεί σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών. 

8. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2018 

Οι Υπουργοί  

Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!