Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 51362/2019 Καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και 3908/2011, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ' επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αριθμ. 51362

ΦΕΚ B 1807 - 22.05.2019

Καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και 3908/2011, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ' επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117) και ιδίως των άρθρων 16, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του ν. 4609/2019 (Α΄ 67), και 20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208), και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών

Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄ 8).

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 58 του ν. 4609/2019 (Α΄ 67).

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής της εν λόγω απόφασης αποτελούν όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4399/2016.

Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται αναφορά στην υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του επενδυτικού σχεδίου, αυτή δύναται να πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης έχουν ανάλογη εφαρμογή και στα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011.

Άρθρο 2

Πιστοποίηση υλοποίησης της επένδυσης σε ποσοστό 50%

α. Η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) δύναται να πιστοποιηθεί, κατ' επιλογήν του φορέα της επένδυσης, χωρίς τη διενέργεια του προβλεπόμενου, στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016, τακτικού ελέγχου.

β. Στην περίπτωση της κατ' επιλογήν πιστοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου, ο φορέας της επένδυσης υποβάλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) το σχετικό αίτημα τακτικού ελέγχου συνοδευόμενο, πέρα από τα δικαιολογητικά που κάθε φορά ορίζονται στις οικείες κανονιστικές αποφάσεις, και από τρεις βεβαιώσεις υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), υπογεγραμμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, από πολιτικό μηχανικό και από μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο ανάλογα με το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης.

Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να είναι νομίμως εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

γ. Οι βεβαιώσεις, υποδείγματα των οποίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και θα είναι δεσμευτικά ως προς τη χρήση τους, θα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 για τον υπογράφοντα με όλες τις έννομες συνέπειες που αυτή συνεπάγεται.

Προκειμένου το αίτημα ελέγχου της παρούσας παραγράφου να θεωρηθεί πλήρες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και οι τρεις βεβαιώσεις υπογεγραμμένες ακόμη και εάν σε κάποια από αυτές βεβαιώνεται η μη υποχρέωση πιστοποίησης από την συγκεκριμένη επαγγελματική ειδικότητα, λόγω της φύσης του έργου.

δ. Στην περίπτωση του άρθρου αυτού δεν απαιτείται η καταβολή του παραβόλου της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.

ε. Τα αιτήματα ελέγχου που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσαςπροκειμένου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του επενδυτικού σχεδίουμε ταυτόχρονη καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου, δύνανται να επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μόνον εφόσον δεν έχει εκδοθεί γι' αυτά απόφαση συγκρότησης Οργάνου Ελέγχου, το δε καταβληθέν, σε αυτήν την περίπτωση, παράβολο θα επιστρέφεται.

Άρθρο 3

Καταβολή ενισχύσεων

α. Η καταβολή της ενίσχυσης της επιχορήγησης και η θεμελίωση της χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής από το δικαιούχο που πραγματοποιείται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 20 του ν. 4399/2016, καθώς και η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την περ. α της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4399/2016, δύνανται να ενεργοποιηθούν και κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου.

β. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου εισάγει στο ΠΣΚΕ το σύνολο των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

γ. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος ελέγχου, ως προς τα δικαιολογητικά και τις σχετικές απαιτούμενες βεβαιώσεις, και αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή μη της σχετικής απόφασης. Εάν το αίτημα ελέγχου είναι πλήρες και πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου και την καταβολή της ενίσχυσης της επιχορήγησης ή την έναρξη χρήσης της ωφέλειας της απαλλαγής από την καταβολή φόρου, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 4

Δειγματοληπτικός Έλεγχος - Κυρώσεις

α. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης με την διαδικασία του άρθρου 1 της παρούσης υπόκειται σε δειγματοληπτικό (έκτακτο) έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016. Ποσοστό που ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία έχει καταβληθεί, με την διαδικασία του άρθρου 1 της παρούσης, η επιχορήγηση ή έχει θεμελιωθεί η χρήση της ωφέλειας της φορολογικής απαλλαγής ή χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ελέγχονται, κάθε έτος από την εφαρμογή της παρούσας.

Εξαιρούνται από τον ετήσιο δειγματοληπτικό έλεγχο επενδυτικά σχέδια για τα οποία εν τω μεταξύ έχει υποβληθεί, από τον φορέα, αίτημα τελικού ελέγχου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής των επενδυτικών νόμων της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4399/2016 μεριμνούν για την κατ' έτος διοργάνωση του δειγματοληπτικού ελέγχου και εισηγούνται την συγκρότηση των σχετικών Οργάνων Ελέγχου.

β. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της προηγούμενης παραγράφου ή κατά τον τακτικό έλεγχο για την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4399/2016 και το άρθρο 14 του ν. 3908/2011.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!