ΦΠΑ

Ε. 2143/2021 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47, 50, 56 και 65 του ν. 4811/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ. : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3375315-316
E-Mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄,Β
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10672 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103605159, 2103636872
E-Mail : deispraxeon@aade.gr
3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 10672 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
E-Mail : deef.a@aade.gr
Url : www.aade.gr

Α.Δ.Α.: 6ΚΡΘ46ΜΠ3Ζ-ΒΟΔ

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2021

Αρ. πρωτ.: Ε.2143

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47, 50, 56 και 65 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ Α’ 108/26.06.2021)

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 47, 50, 56 και 65 του ν. 4811/2021 «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.» (Α΄108), ως ακολούθως:

1. Άρθρο 47 «Χορήγηση προθεσμίας υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων »

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 47 προβλέπεται ότι σε επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους πριν από την έναρξη του ν. 3299/2004 (Α΄ 261), και ειδικότερα στους ν. 1262/1982 (Α΄ 70), ν. 1682/1987 (Α΄ 14) και ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και έχουν καταστεί υπόχρεες επιστροφής της ληφθείσας επιχορήγησης, εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης της επένδυσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υλοποίησής της, παρέχεται προθεσμία τριών (3) ετών από την έκδοση της αναφερόμενης βεβαίωσης του ίδιου άρθρου στην παρ. 2 για την υλοποίηση της επένδυσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι αναφερόμενες στην ως άνω παρ. 1 προϋποθέσεις.

Επίσης, με τη διάταξη της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι από την κοινοποίηση στην οικεία φορολογική αρχή της βεβαίωσης συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 1 από τον οικείο φορέα υπαγωγής αναστέλλονται η είσπραξη του βεβαιωθέντος χρέους, η λήψη αναγκαστικών μέτρων, καθώς και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του νομικού προσώπου και των ευθυνομένων αλληλεγγύως με αυτό φυσικών προσώπων, καθώς και κάθε αναγκαστικό μέτρο διοικητικής φύσεως μετά των προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων της αρχικής επιχορήγησης εις βάρος της επιχείρησης και των φυσικών προσώπων που ευθύνονται αλληλεγγύως με την επιχείρηση έναντι του Δημοσίου για την καταβολή του βεβαιωθέντος, συνεπεία της ληφθείσας επιχορήγησης, ποσού. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει τις ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του νομικού προσώπου, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) δεν εφαρμόζεται και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας, ούτε περιορισμένης ισχύος, διαρκούσης της αναστολής. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ανωτέρω αναστολής αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής της απαίτησης του Δημοσίου και δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έτους από τη λήξη της αναστολής. Ποσά που αποδίδονται κατά τη διάρκεια της αναστολής με εκούσια ή αναγκαστική είσπραξη δεν επιστρέφονται. Η βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 1 εκδίδεται από τον οικείο φορέα υπαγωγής και από την έκδοσή της άρχεται η ανωτέρω τριετής προθεσμία ολοκλήρωσης.

Με τη διάταξη του α΄ εδαφίου της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι κατόπιν της παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας ολοκλήρωσης η επιχείρηση οφείλει να καταβάλει, σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ολόκληρο το βεβαιωθέν κεφάλαιο της επιστρεπτέας επιχορήγησης μετά των τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων, που έχουν επιβληθεί, υπολογιζόμενων μέχρι εξοφλήσεως.

Ακόμη με τη διάταξη του γ΄ εδαφίου της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται σε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστωθεί η μη ολοκλήρωση της εν λόγω επένδυσης, το φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα, που ασκούσαν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή τη διοίκηση της επιχείρησης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης της περ. α) της παρ. 1, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο – φορέα της επένδυσης για την πληρωμή των τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων της χρονικής περιόδου από την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, μέχρι την ημέρα λήξης της τριετούς αναστολής.

2. Άρθρο 50 «Εκτέλεση υποχρεώσεων Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προς την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης»

Με το ε΄ εδάφιο του άρθρου 50 προβλέπεται ότι τα ποσά που καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. στον τραπεζικό λογαριασμό εκάστου δικαιούχου εργαζόμενου, όπως αυτός έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη «www.aade.gr» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επίσης, με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 50 προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

3. Άρθρο 56 «Αγροτική δραστηριότητα και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν.3874/2010»

Με τις διατάξεις του άρθρου 56 τροποποιήθηκαν οι περ. δ’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3874/20210 περί του ορισμού της αγροτικής εκμετάλλευσης και της αγροτικής δραστηριότητας, ώστε η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων να αφορά και τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρότερη από πεντακόσια (500) KW.

4. Άρθρο 65 «Μείωση συντελεστών Φ.Π.Α. στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο»

Με την παρ. 1 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. με ν. 2859/2000), και προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, είναι δυνατή η μείωση κατά 30% των συντελεστών Φ.Π.Α. στα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, εφόσον έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός της περιφέρειάς τους κέντρα και δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016. Προς τον σκοπό αυτό εκδόθηκε η απόφαση Α.1150/2021.

Με την παρ. 2 καταργείται η παρ. 4α του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. με ν. 2859/2000).

Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι οι παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.7.2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!