Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Γ 1070267 ΕΞ 2019 Οδηγίες για τον νέο τρόπο επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών επί των μονάδων συσκευασίας των προϊόντων αυτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ.
& Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Σωκράτης Νικόπουλος
Τηλέφωνο : 2106987429
Fax : 2106987408, 2106987424
E-Mail : finexcis@2001.syzefXis. gov.gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ: 6ΠΨΒ46ΜΠ3Ζ-7ΝΜ

Αθήνα, 14 Μαΐου 2019

Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1070267 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Οδηγίες για τον νέο τρόπο επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών επί των μονάδων συσκευασίας των προϊόντων αυτών.».

Σχετ:

α) Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1175169 Εξ2018/22.11 .2018 απόφαση διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

β) Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1187196 ΕΞ2018/13.12.2018 διαταγή

Σε συνέχεια της ανωτέρω

β) σχετικής διαταγής, με την οποία κοινοποιήθηκε η ανωτέρω

α) σχετική Απόφαση, αναφορικά με τον νέο τρόπο επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας στα πακέτα των βιομηχανοποιημένων καπνών και ειδικότερα στα πακέτα των τσιγάρων, παρέχονται με την παρούσα περαιτέρω οδηγίες με σκοπό την ενημέρωση των τελωνειακών αρχών και των εμπλεκόμενων οικονομικών φορέων:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1, ο σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός του τρόπου επικόλλησης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν.2960/2001 ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών επί των μονάδων συσκευασίας των προϊόντων αυτών και δίνονται οι ορισμοί της μονάδας συσκευασίας καθώς και των δικαιούμενων προσώπων στα οποία διατίθενται ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 2, καθορίζεται αναλυτικά ο τρόπος επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας στα πακέτα των βιομηχανοποιημένων καπνών και ειδικότερα στα πακέτα των τσιγάρων. Κατ' αρχήν, με την παράγραφο 1 του άρθρου 2, διατηρείται η βασική πρόβλεψη της προγενέστερης -καταργούμενης αρ. Φ.44/21/1994 (Β' 109) Α.Υ.Ο για όλα τα βιομηχανοποιημένα καπνά, σύμφωνα με την οποία η τοποθέτηση της ένσημης ταινίας γίνεται μόνο στο σημείο ανοίγματος του πακέτου, η οποία θα πρέπει να διαρρηγνύεται κατά το άνοιγμα.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι από 20.5.2019 λήγει η εξαίρεση που προκύπτει από τις μεταβατικές διατάξεις της περίπτωσης

ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ (EEL 127/29.4.2014), όπως μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις της περίπτωσης

ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.4419/16 (Α' 174), ως προς τη νέα θέση των συνδυασμένων προειδοποιήσεων υγείας στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων καπνού, προβλέπεται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις πακέτων τσιγάρων που δεν δύναται να επικολληθεί η ένσημη ταινία στο σημείο του ανοίγματος της συσκευασίας λόγω έλλειψης επαρκούς χώρου στη συσκευασία κατόπιν των νέων επισημάνσεων υγείας, παρέχεται η ευελιξία τοποθέτησης της ένσημης ταινίας σε διαφορετικό σημείο της επιφάνειας του πακέτου των τσιγάρων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση να μην μπορεί να αφαιρεθεί η ταινία χωρίς να καταστραφεί. Επισημαίνεται, ότι για την εφαρμογή της εν λόγω πρόβλεψης θα πρέπει να έχει προηγηθεί, 15 ημέρες πριν την κυκλοφορία των προϊόντων, γνωστοποίηση-δήλωση της ενδιαφερόμενης εταιρείας στην αρμόδια τελωνειακή αρχή χορήγησης των ενσήμων ταινιών, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η οποία τηρεί και το σχετικό αρχείο. Επισημαίνεται, ότι προς διευκόλυνση της διαδικασίας, προβλέπεται το ίδιο χρονικό διάστημα όπως και στην περίπτωση υποβολής δήλωσης των υπόχρεων προσώπων αναφορικά με την αλλαγή τιμής ή κυκλοφορίας νέων προϊόντων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 100 του ν.2960/01.

3. Στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, ορίζεται, ότι τα δικαιούμενα πρόσωπα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την επικόλληση των ένσημων ταινιών σύμφωνα με τις προβλέψεις της Απόφασης.

4. Στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου, αναφέρεται με σαφήνεια ότι στα βιομηχανοποιημένα καπνά, στα οποία η επικόλληση των ενσήμων ταινιών φορολογίας επί των μονάδων συσκευασίας δεν έχει γίνει σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, δεν μπορούν να τεθούν σε ανάλωση.

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, προβλέπεται η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές επί των μονάδων συσκευασίας των βιομηχανοποιημένων καπνών ως προς τον έλεγχο της εφαρμογής των προβλεπομένων στην εν λόγω απόφαση. Επίσης, στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, καθορίζονται οι παραβάσεις σε περιπτώσεις που η επικόλληση της ταινίας δεν έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση.

6. Τέλος, με το άρθρο 4, καταργείται η αρ. Φ.44/21/1994 (Β'109) Α.Υ.Ο. και προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για τα πακέτα τσιγάρων που ήδη κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και πρόκειται να αλλάξει η θέση επικόλλησης των ενσήμων ταινιών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!